lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2022-0015400154/2022 Decreto 154/2022, do 1 de setembro, polo que se crea o Consello da Calidade do Aire de Galicia. En vacatio legis-2022-00154En vacatio legis -2022-00154Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 001663624800000-2022-0015420/09/2022
2022-0015100151/2022 Decreto 151/2022, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico. En vacatio legis-2022-00151En vacatio legis -2022-00151Consellería de Facenda e Administración Pública 001662933600000-2022-0015112/09/2022
2022-0015000150/2022 Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2022-00150En vigor -2022-00150Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001662674400000-2022-0015009/09/2022
2022-0000100001/2022 Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga. En vigor-2022-00001En vigor -2022-00001Parlamento de Galicia 001660255200000-2022-0000112/08/2022
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia