lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2021-0017100171/2021 Decreto 171/2021, do 23 de decembro, polo que se modifica o Decreto 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas. En vigor-2021-00171En vigor -2021-00171Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo 001640732400000-2021-0017129/12/2021
2021-0001600016/2021 Lei 16/2021, do 20 de decembro, do Plan galego de estatística 2022-2026. En vigor-2021-00016En vigor -2021-00016Parlamento de Galicia 001640732400000-2021-0001629/12/2021
2021-1612A1612A/2021 Orde do 16 de decembro de 2021 pola que se modifican diversas normas tributarias. En vigor-2021-1612AEn vigor -2021-1612AConsellería de Facenda e Administración Pública 001640214000000-2021-1612A23/12/2021
2021-0016500165/2021 Decreto 165/2021, do 10 de decembro, polo que se modifica o Decreto 11/2021, do 21 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Facenda e Administración Pública. En vigor-2021-00165En vigor -2021-00165Consellería de Facenda e Administración Pública 001639954800000-2021-0016520/12/2021
2021-0712A0712A/2021 Orde do 7 de decembro de 2021 pola que se crea e se regula o Comité Clínico de Cirurxía Robótica. En vigor-2021-0712AEn vigor -2021-0712AConsellería de Sanidade 001639954800000-2021-0712A20/12/2021
2021-1512A1512A/2021 Orde do 15 de decembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 22 de outubro de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-1512AEn vigor -2021-1512AConsellería de Sanidade 001639782000000-2021-1512A18/12/2021
2021-1412A1412A/2021 Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos e se prorrogan diversas ordes como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-1412AEn vigor -2021-1412AConsellería de Sanidade 001639695600000-2021-1412A17/12/2021
2021-0001500015/2021 Lei 15/2021, do 3 de decembro, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. En vigor-2021-00015En vigor -2021-00015Parlamento de Galicia 001639350000000-2021-0001513/12/2021
2021-0112B0112B/2021 Orde do 1 de decembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios. En vigor-2021-0112BEn vigor -2021-0112BConsellería de Sanidade 001638486000000-2021-0112B03/12/2021
2021-2411A2411A/2021 Resolución do 24 de novembro de 2021 pola que se modifican os anexos I, II, III, IV e V da Orde do 21 de xuño de 2006 pola que se regulan os procedementos de xestión recadatoria e a actuación das entidades colaboradoras. En vigor-2021-2411AEn vigor -2021-2411AAxencia Tributaria de Galicia 001638486000000-2021-2411A03/12/2021
2021-0112A0112A/2021 Orde do 1 de decembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-0112AEn vigor -2021-0112AConsellería de Sanidade 001638486000000-2021-0112A03/12/2021
2021-2511B2511B/2021 Orde do 25 de novembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-2511BEn vigor -2021-2511BConsellería de Sanidade 001637881200000-2021-2511B26/11/2021
2021-2511A2511A/2021 Orde do 25 de novembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 22 de outubro de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-2511AEn vigor -2021-2511AConsellería de Sanidade 001637794800000-2021-2511A25/11/2021
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia