lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2021-0011100111/2021 Decreto 111/2021, do 22 de xullo, polo que se modifica o Decreto 215/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Emprego e Igualdade. En vigor-2021-00111En vigor -2021-00111Consellería de Emprego e Igualdade 001627423200000-2021-0011128/07/2021
2021-0001400014/2021 Lei 14/2021, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia d e xénero. En vigor-2021-00014En vigor -2021-00014Parlamento de Galicia 001627423200000-2021-0001428/07/2021
2021-0001300013/2021 Lei 13/2021, do 20 de xullo, pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para garantir a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación. En vigor-2021-00013En vigor -2021-00013Parlamento de Galicia 001627423200000-2021-0001328/07/2021
2021-2907A2907A/2021 Orde do 29 de xullo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de xuño de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-2907AEn vigor -2021-2907AConsellería de Sanidade 001627509600000-2021-2907A29/07/2021
2021-2207A2207A/2021 Orde do 22 de xullo de 2021 pola que se desenvolven determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial implantadas na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-2207AEn vigor -2021-2207AConsellería Cultura, Educación e Universidade 001627596000000-2021-2207A30/07/2021
2021-2907B2907B/2021 Orde do 29 de xullo de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia. En vigor-2021-2907BEn vigor -2021-2907BConsellería de Sanidade 001627596000000-2021-2907B30/07/2021
2021-0011200112/2021 Decreto 112/2021, do 22 de xullo, polo que se aproba o uso dos elementos básicos da identidade corporativa da Xunta de Galicia. En vigor-2021-00112En vigor -2021-00112Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo 001627855200000-2021-0011202/08/2021
2021-0011400114/2021 Decreto 114/2021, do 22 de xullo, polo que se modifica o Decreto 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia. En vigor-2021-00114En vigor -2021-00114Consellería de Medio Rural 001627941600000-2021-0011403/08/2021
2021-0508A0508A/2021 Orde do 5 de agosto de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-0508AEn vigor -2021-0508AConsellería de Sanidade 001628114400000-2021-0508A05/08/2021
2021-0408A0408A/2021 Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se prorroga a Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia, e pola que se modifica o seu anexo. En vigor-2021-0408AEn vigor -2021-0408AConsellería de Sanidade 001628200800000-2021-0408A06/08/2021
2021-1108A1108A/2021 Orde do 11 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia. En vigor-2021-1108AEn vigor -2021-1108AConsellería de Sanidade 001628805600000-2021-1108A13/08/2021
2021-1308A1308A/2021 Orde do 13 de agosto de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se suspende a exixencia da exhibición de documentación para o acceso a determinados establecementos prevista nela e na Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e se substitúe por unha regulación transitoria e provisional. En vigor-2021-1308AEn vigor -2021-1308AConsellería de Sanidade 001628805600000-2021-1308A13/08/2021
2021-1608A1608A/2021 Orde do 16 de agosto de 2021 pola que se modifican o anexo II da Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia. En vigor-2021-1608AEn vigor -2021-1608AConsellería de Sanidade 001629064800000-2021-1608A16/08/2021
2021-2008A2008A/2021 Orde do 20 de agosto de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se mantén a suspensión da exixencia da exhibición de documentación para o acceso a determinados establecementos prevista nela e na Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e se substitúe por unha regulación transitoria e provisional. En vigor-2021-2008AEn vigor -2021-2008AConsellería de Sanidade 001629410400000-2021-2008A20/08/2021
2021-2508A2508A/2021 Orde do 25 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-2508AEn vigor -2021-2508AConsellería de Sanidade 001629928800000-2021-2508A26/08/2021
2021-2508B2508B/2021 Orde do 25 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia. En vigor-2021-2508BEn vigor -2021-2508BConsellería de Sanidade 001630015200000-2021-2508B27/08/2021
2021-2708A2708A/2021 Orde do 27 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-2708AEn vigor -2021-2708AConsellería de Sanidade 001630015200000-2021-2708A27/08/2021
2021-0109A0109A/2021 Orde do 1 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se mantén a suspensión da exixencia da exhibición de documentación para o acceso a determinados establecementos prevista nela e na Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e se substitúe por unha regulación transitoria e provisional. En vigor-2021-0109AEn vigor -2021-0109AConsellería de Sanidade 001630533600000-2021-0109A02/09/2021
2021-0109B0109B/2021 Orde do 1 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia. En vigor-2021-0109BEn vigor -2021-0109BConsellería de Sanidade 001630620000000-2021-0109B03/09/2021
2021-0909B0909B/2021 Orde do 9 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-0909BEn vigor -2021-0909BConsellería de Sanidade 001631224800000-2021-0909B10/09/2021
2021-0909A0909A/2021 Orde do 9 de setembro de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia. En vigor-2021-0909AEn vigor -2021-0909AConsellería de Sanidade 001631224800000-2021-0909A10/09/2021
2021-1409A1409A/2021 Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-1409AEn vigor -2021-1409AConsellería de Sanidade 001631570400000-2021-1409A14/09/2021
2021-1609A1609A/2021 Orde do 16 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-1609AEn vigor -2021-1609AConsellería de Sanidade 001631743200000-2021-1609A16/09/2021
2021-0012300123/2021 Decreto 123/2021, do 2 de setembro, polo que se regula o Marco galego de competencias dixitais e a certificación galega en competencias dixitais. En vacatio legis-2021-00123En vacatio legis -2021-00123Consellería de Facenda e Administración Pública 001632088800000-2021-0012320/09/2021
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia