lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2023-0012800128/2023 Decreto 128/2023, do 7 de setembro, polo que se modifica o Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia. En vacatio legis-2023-00128En vacatio legis -2023-00128Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 001694728800000-2023-0012815/09/2023
2023-0012700127/2023 Decreto 127/2023, do 31 de agosto, polo que se crea o Comité Técnico de Coordinación dos Fondos Europeos e se establecen a súa composición, funcións e réxime de funcionamento. En vacatio legis-2023-00127En vacatio legis -2023-00127Consellería de Facenda e Administración Pública 001694124000000-2023-0012708/09/2023
2023-2908A2908A/2023 Orde do 29 de agosto de 2023 pola que se modifica a Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño en desenvolvemento do Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2023-2908AEn vigor -2023-2908AConsellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001694124000000-2023-2908A08/09/2023
2023-2508A2508A/2023 Orde do 25 de agosto de 2023 pola que se modifican normas procedementais do Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia (códigos de procedemento MR441B e MR441C). En vigor-2023-2508AEn vigor -2023-2508AConsellería de Medio Rural 001693432800000-2023-2508A31/08/2023
2023-1408A1408A/2023 Orde do 14 de agosto de 2023 pola que se modifica a Orde do 15 de marzo de 2016, reguladora de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento de débedas que correspondan a ingresos de dereito público da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2023-1408AEn vigor -2023-1408AConsellería de Facenda e Administración Pública 001692914400000-2023-1408A25/08/2023
2023-0908B0908B/2023 Orde do 9 de agosto de 2023 pola que se amplía a relación de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo. En vigor-2023-0908BEn vigor -2023-0908BConsellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001692914400000-2023-0908B25/08/2023
2023-0908A0908A/2023 Orde do 9 de agosto de 2023 pola que se amplía a relación de materias optativas da educación secundaria obrigatoria e se establece o seu currículo. En vigor-2023-0908AEn vigor -2023-0908AConsellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001692914400000-2023-0908A25/08/2023
2023-0012600126/2023 Decreto 126/2023, do 20 de xullo, polo que se establece o currículo do ámbito de Comunicación e Ciencias Sociais e do ámbito de Ciencias Aplicadas dos ciclos formativos de grao básico de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2023-00126En vigor -2023-00126Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001692568800000-2023-0012621/08/2023
2023-0000500005/2023 Lei 5/2023, do 4 de agosto, do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. En vigor-2023-00005En vigor -2023-00005Parlamento de Galicia 001691445600000-2023-0000508/08/2023
2023-0011700117/2023 Decreto 117/2023, do 27 de xullo, polo que se modifica o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2023-00117En vigor -2023-00117Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001691013600000-2023-0011703/08/2023
2023-0011800118/2023 Decreto 118/2023, do 27 de xullo, polo que se modifica o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2023-00118En vigor -2023-00118Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001691013600000-2023-0011803/08/2023
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia