lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2022-0022300223/2022 Decreto 223/2022, do 22 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural. En vigor-2022-00223En vigor -2022-00223Consellería de Medio Rural 001673564400000-2022-0022313/01/2023
2022-0022200222/2022 Decreto 222/2022, do 7 de decembro, polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. En vacatio legis-2022-00222En vacatio legis -2022-00222Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001673391600000-2022-0022211/01/2023
2022-2312A2312A/2022 Orde do 23 de decembro de 2022 pola que se crea a Rede de centros de simulación clínica avanzada do Sistema Público de Saúde de Galicia e o seu Consello Técnico Asesor. En vacatio legis-2022-2312AEn vacatio legis -2022-2312AConsellería de Sanidade 001673305200000-2022-2312A10/01/2023
2022-0022100221/2022 Decreto 221/2022, do 22 de decembro, polo que se crea a categoría estatutaria de dietista-nutricionista do Servizo Galego de Saúde. En vacatio legis-2022-00221En vacatio legis -2022-00221Consellería de Sanidade 001673218800000-2022-0022109/01/2023
2022-0000600006/2022 Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023. En vigor-2022-00006En vigor -2022-00006Parlamento de Galicia 001672354800000-2022-0000630/12/2022
2022-2712A2712A/2022 Orde do 27 de decembro de 2022 pola que se modifica a Orde da Consellería de Facenda, do 20 de decembro de 2012, pola que se establece a organización e se atribúen determinadas funcións no ámbito de competencias das áreas de Xestión e de Colaboración Social, Información e Asistencia da Axencia Tributaria de Galicia. En vigor-2022-2712AEn vigor -2022-2712AConsellería de Facenda e Administración Pública 001672354800000-2022-2712A30/12/2022
2022-2312A2312A/2022 Orde do 23 de decembro de 2022 pola que se establecen as normas de xestión e liquidación do imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos (Idires). En vigor-2022-2312AEn vigor -2022-2312AConsellería de Facenda e Administración Pública 001672354800000-2022-2312A30/12/2022
2022-0000500005/2022 Lei 5/2022, do 21 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2022-00005En vigor -2022-00005Parlamento de Galicia 001671750000000-2022-0000523/12/2022
2022-0021600216/2022 Decreto 216/2022, do 1 de decembro, polo que se modifica o Decreto 6/2018, do 11 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos do consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. En vigor-2022-00216En vigor -2022-00216Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001671663600000-2022-0021622/12/2022
2022-1212A1212A/2022 Orde do 12 de decembro de 2022 pola que se aproba o Regulamento de orde interna da Comisión de Garantía e Avaliación da Eutanasia da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2022-1212AEn vigor -2022-1212AConsellería de Sanidade 001671663600000-2022-1212A22/12/2022
2022-0712A0712A/2022 Orde do 7 de decembro de 2022 pola que se crea e regula o Consello Técnico de Seguimento e Mellora da Calidade no Control Oficial en Saúde Pública e se establecen a súa composición, organización e funcionamento. En vigor-2022-0712AEn vigor -2022-0712AConsellería de Sanidade 001671577200000-2022-0712A21/12/2022
2022-0021000210/2022 Decreto 210/2022, do 1 de decembro, polo que se modifica o Decreto 50/2021, do 11 de marzo, polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería do Mar. En vigor-2022-00210En vigor -2022-00210Consellería do Mar 001671404400000-2022-0021019/12/2022
2022-0020400204/2022 Decreto 204/2022, do 24 de novembro, polo que se crea o Centro de Innovación Educativa e Dixital. En vigor-2022-00204En vigor -2022-00204Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001670194800000-2022-0020405/12/2022
2022-0020100201/2022 Decreto 201/2022, do 17 de novembro, polo que se modifica o Decreto 74/2006, do 30 de marzo, polo que se regula o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. En vigor-2022-00201En vigor -2022-00201Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 001669935600000-2022-0020102/12/2022
2022-0020200202/2022 Decreto 202/2022, do 10 de novembro, polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Centros Museísticos de Galicia. En vigor-2022-00202En vigor -2022-00202Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001669935600000-2022-0020202/12/2022
2022-1411A1411A/2022 Orde do 14 de novembro de 2022 pola que se estende a norma da Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga OPP-82) a todos os produtores que desembarquen e comercialicen xurelo procedente das capturas da frota de cerco nas divisións 8c e 9a en portos situados na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2022-1411AEn vigor -2022-1411AConsellería do Mar 001669762800000-2022-1411A30/11/2022
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia