lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2021-0109A0109A/2021 Orde do 1 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se mantén a suspensión da exixencia da exhibición de documentación para o acceso a determinados establecementos prevista nela e na Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e se substitúe por unha regulación transitoria e provisional. En vigor-2021-0109AEn vigor -2021-0109AConsellería de Sanidade 001630533600000-2021-0109A02/09/2021
2021-0109B0109B/2021 Orde do 1 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia. En vigor-2021-0109BEn vigor -2021-0109BConsellería de Sanidade 001630620000000-2021-0109B03/09/2021
2021-0909B0909B/2021 Orde do 9 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-0909BEn vigor -2021-0909BConsellería de Sanidade 001631224800000-2021-0909B10/09/2021
2021-0909A0909A/2021 Orde do 9 de setembro de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia. En vigor-2021-0909AEn vigor -2021-0909AConsellería de Sanidade 001631224800000-2021-0909A10/09/2021
2021-1609A1609A/2021 Orde do 16 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-1609AEn vigor -2021-1609AConsellería de Sanidade 001631743200000-2021-1609A16/09/2021
2021-0012300123/2021 Decreto 123/2021, do 2 de setembro, polo que se regula o Marco galego de competencias dixitais e a certificación galega en competencias dixitais. En vacatio legis-2021-00123En vacatio legis -2021-00123Consellería de Facenda e Administración Pública 001632088800000-2021-0012320/09/2021
2021-2209A2209A/2021 Orde do 22 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-2209AEn vigor -2021-2209AConsellería de Sanidade 001632348000000-2021-2209A23/09/2021
2021-2309A2309A/2021 Orde do 23 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-2309AEn vigor -2021-2309AConsellería de Sanidade 001632348000000-2021-2309A23/09/2021
2021-2209A2209A/2021 Orde do 22 de setembro de 2021 pola que se modifican anexos, prazos e normas procedementais do Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia. En vigor-2021-2209AEn vigor -2021-2209AConsellería de Medio Rural 001632952800000-2021-2209A30/09/2021
2021-2909A2909A/2021 Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-2909AEn vigor -2021-2909AConsellería de Sanidade 001632952800000-2021-2909A30/09/2021
2021-1709A1709A/2021 Orde do 17 de setembro de 2021 mediante a que se modifica a Orde do 21 de outubro de 2019 pola que, ao abeiro do establecido no artigo 16.3 da Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, se procede ao establecemento de dous comités clínicos na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a súa composición, constitución, réxime de funcionamento e coordinación. En vacatio legis-2021-1709AEn vacatio legis -2021-1709AConsellería de Sanidade 001633039200000-2021-1709A01/10/2021
2021-3009A3009A/2021 Orde do 30 de setembro de 2021 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo de solicitude de prórroga de expedientes relativos a procedementos de regulación de emprego vinculados á COVID-19 vixentes na data do 30 de setembro de 2021 (código de procedemento TR820H). En vigor-2021-3009AEn vigor -2021-3009AConsellería de Emprego e Igualdade 001633039200000-2021-3009A01/10/2021
2021-0013000130/2021 Decreto 130/2021, do 7 de outubro, polo que se declara loito oficial en Galicia con motivo do falecemento do conselleiro de Facenda e Administración Pública, don Valeriano Martínez García. En vigor-2021-00130En vigor -2021-00130Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo 001633557600000-2021-0013007/10/2021
2021-0610A0610A/2021 Orde do 6 de outubro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire á actividade dos albergues turísticos. En vigor-2021-0610AEn vigor -2021-0610AConsellería de Sanidade 001633644000000-2021-0610A08/10/2021
2021-0710A0710A/2021 Orde do 7 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifican a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. Derrogada-2021-0710ADerrogada -2021-0710AConsellería de Sanidade 001633644000000-2021-0710A08/10/2021
2021-0013300133/2021 Decreto 133/2021, do 23 de setembro, polo que se crea o Rexistro de Empresas Instaladoras de Fontanaría de Galicia e o Rexistro de Instalacións Interiores de Subministración de Auga de Galicia. En vacatio legis-2021-00133En vacatio legis -2021-00133Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación 001633903200000-2021-0013311/10/2021
2021-2110A2110A/2021 Resolución do 21 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 21 de outubro de 2021, polo que se declara a finalización da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020 como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. En vigor-2021-2110AEn vigor -2021-2110AConsellería de Sanidade 001634767200000-2021-2110A21/10/2021
2021-2110A2110A/2021 Orde do 21 de outubro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-2110AEn vigor -2021-2110AConsellería de Sanidade 001634853600000-2021-2110A22/10/2021
2021-2210A2210A/2021 Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-2210AEn vigor -2021-2210AConsellería de Sanidade 001634853600000-2021-2210A22/10/2021
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia