lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa consolidada

Esta sección dá conta das versións consolidadas das normas que sufriron modificacións nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data da última modificación
1985-0000600006/1985 Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas. En vigor-1985-00006En vigor -1985-00006Parlamento de Galicia 000489708000000-1985-0000620/03/2023
1984-0000600006/1984 Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo. En vigor-1984-00006En vigor -1984-00006Parlamento de Galicia 000458604000000-1984-0000620/03/2023
2014-0000300003/2014 Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia. En vigor-2014-00003En vigor -2014-00003Parlamento de Galicia 001398636000000-2014-0000320/03/2023
2016-0014200142/2016 Decreto 142/2016, do 22 de setembro, polo que se modifican as normas reguladoras do Instituto Enerxético de Galicia e se aproban os estatutos da axencia Instituto Enerxético de Galicia. En vigor-2016-00142En vigor -2016-00142Consellería de Economía, Emprego e Industria 001478559600000-2016-0014209/03/2023
1996-0021100211/1996 Decreto 211/1996, do 2 de maio, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do espacio natural das Fragas do Eume. En vigor-1996-00211En vigor -1996-00211Consellería de Agricultura, Gandería e Montes 000833925600000-1996-0021121/03/2023
2012-0019600196/2012 Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos. En vigor-2012-00196En vigor -2012-00196Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 001349733600000-2012-0019624/02/2023
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia