lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa consolidada

Esta sección dá conta das versións consolidadas das normas que sufriron modificacións nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data da última modificación
2019-0004200042/2019 Decreto 42/2019, do 28 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. En vigor-2019-00042En vigor -2019-00042Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 001556143200000-2019-0004220/09/2022
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia