lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa consolidada

Esta sección dá conta das versións consolidadas das normas que sufriron modificacións nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data da última modificación
2010-0002900029/2010 Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia. En vigor-2010-00029En vigor -2010-00029Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 001268866800000-2010-0002915/09/2023
2022-0011300113/2022 Decreto 113/2022, do 16 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Facenda e Administración Pública. En vigor-2022-00113En vigor -2022-00113Consellería de Facenda e Administración Pública 001655935200000-2022-0011308/09/2023
2016-2111A2111A/2016 Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño en desenvolvemento do Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2016-2111AEn vigor -2016-2111AConsellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 001480546800000-2016-2111A08/09/2023
2011-0025600256/2011 Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia. En vigor-2011-00256En vigor -2011-00256Consellería de Medio Rural 001332799200000-2011-0025631/08/2023
2016-1503A1503A/2016 Orde do 15 de marzo de 2016 reguladora de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento de débedas que correspondan a ingresos de dereito público da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2016-1503AEn vigor -2016-1503AConsellería de Facenda 001458255600000-2016-1503A25/08/2023
2022-0015600156/2022 Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2022-00156En vigor -2022-00156Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001664143200000-2022-0015603/08/2023
2022-0015700157/2022 Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2022-00157En vigor -2022-00157Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001664143200000-2022-0015703/08/2023
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia