lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa consolidada

Esta sección dá conta das versións consolidadas das normas que sufriron modificacións nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data da última modificación
2018-0014900149/2018 Decreto 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia. En vigor-2018-00149En vigor -2018-00149Consellería de Medio Rural 001544482800000-2018-0014920/06/2022
2020-2207A2207A/2020 Orde do 22 de xullo de 2020 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación (código de procedemento ED302B). En vigor-2020-2207AEn vigor -2020-2207AConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 001597183200000-2020-2207A03/06/2022
2020-2204A2204A/2020 Orde do 22 de abril de 2020 de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde e na Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde. En vigor-2020-2204AEn vigor -2020-2204AConsellería de Sanidade 001588111200000-2020-2204A30/05/2022
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia