lex.gal dereito galego consolidado

Norma Consolidada

Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial.

Publicado en: DOG 128 09/07/2015

Departamento: Consello de Xunta

Estado: En vigor

PDF

A disposición derradeira décimo terceira da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, autoriza a Xunta de Galicia para elaborar e aprobar, no prazo dun ano a partir da entrada en vigor da lei, entre outros, un texto refundido que recolla a normativa autonómica relativa á política industrial.

Esta habilitación ten a súa razón de ser nos obxectivos marcados no título III da dita lei, que son os da mellora da calidade normativa co fin de que o ordenamento autonómico sexa estable, ordenado e accesible para a cidadanía e, tal e como indica a citada disposición derradeira, inclúe a posibilidade de regularizar, aclarar e harmonizar os textos legais que son obxecto de refundición.

Ao abeiro da citada habilitación, procedeuse a elaborar un texto refundido, seguindo os criterios que a continuación se expoñen.

Partindo dunha configuración ampla, os textos normativos da Comunidade Autónoma de Galicia que concentran as disposicións legais referidas á política industrial, no relativo aos instrumentos cuxo fin é o de eliminar barreiras técnicas a través dos instrumentos de control e vixilancia que garantan a correcta aplicación da regulamentación de seguridade industrial, e aos factores que inciden directamente no fortalecemento da competitividade da industria galega, son respectivamente a Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia, e a Lei 13/2011, do 16 de decembro, reguladora da política industrial de Galicia.

Deste xeito, procedeuse a recoller nun único texto as dúas leis citadas, tendo en conta as modificacións das que foi obxecto a primeira e que foron introducidas polas seguintes disposicións:

• A Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.

• O Decreto 51/2011, do 17 de marzo, polo que se actualiza a normativa en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, en relación co anexo I da Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia.

• A propia Lei 13/2011, do 16 de decembro, reguladora da política industrial de Galicia, e por último.

• A Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

Este decreto lexislativo consta dun artigo único que aproba o texto refundido, seis disposicións adicionais, tres disposicións transitorias e tres disposicións derradeiras. O texto refundido estrutúrase en dous libros que recollen e unifican o relativo á seguridade industrial, no libro primeiro, e o relativo á planificación e á promoción da actividade industrial, no libro segundo.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Economía e Industria, de acordo co Consello Consultivo, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día doce de febreiro de dous mil quince,

DISPOÑO:

Artigo único. Aprobación do texto refundido

Apróbase o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial.

Disposición adicional única. Remisións normativas

As remisións e referencias normativas ás disposicións derrogadas por este decreto lexislativo entenderanse realizadas, en diante, ás correspondentes disposicións do texto refundido.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

Quedan derrogadas as seguintes disposicións:

a) Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia.

b) Lei 13/2011, do 16 de decembro, reguladora da política industrial de Galicia.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Este decreto lexislativo e o texto refundido que aproba entrarán en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, doce de febreiro de dous mil quince

Alberto Núñez Feijóo

Presidente

Francisco José Conde López

Conselleiro de Economía e Industria

Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial

LIBRO PRIMEIRO. SEGURIDADE INDUSTRIAL

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. O disposto neste libro ten por obxecto ordenar a seguridade industrial mediante o establecemento dun sistema de control que, atendendo a criterios de eficacia e eficiencia, garanta a seguridade dos establecementos, das instalacións e dos produtos industriais dentro do ámbito de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo das que lles correspondan a outras administracións.

2. O ámbito de aplicación deste libro esténdese:

a) Ás actividades dirixidas á obtención, á reparación, ao mantemento, á transformación ou á reutilización de produtos industriais, ao envasamento e á embalaxe, así como ao aproveitamento, á recuperación e á eliminación de residuos ou subprodutos, calquera que sexa a natureza dos recursos e dos procesos técnicos utilizados.

b) Ao servizos de enxeñaría, deseño, consultoría tecnolóxica e asistencia técnica directamente relacionados coas actividades industriais.

c) Ás instalacións, os equipamentos, as actividades, os procesos e os produtos industriais que empreguen ou incorporen elementos, mecanismos ou técnicas susceptibles de producir danos ou prexuízos ás persoas, á flora, á fauna, aos bens ou ao ambiente, estean ou non asociados a unha actividade industrial, ou da utilización, funcionamento e mantemento das instalacións ou equipamentos e da produción, uso ou consumo, almacenamento ou residuos dos produtos industriais.

d) Rexeranse por este libro, no non previsto na súa lexislación específica:

1º. As actividades dirixidas a xerar, distribuír e subministrar enerxía e produtos enerxéticos en todas as súas formas.

2º. As actividades de investigación, aproveitamento e beneficio dos xacementos minerais e demais recursos xeolóxicos, calquera que for a súa orixe e estado físico.

3º. As instalacións nucleares e radioactivas.

4º. As industrias de fabricación de armas, explosivos e artigos de pirotecnia e cartucheira, e aquelas que se declaren de interese para a defensa nacional.

5º. As industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestais e pesqueiras.

6º. As actividades industriais relacionadas co transporte e coas telecomunicacións.

7º. As actividades industriais relativas ao medicamento e á sanidade.

8º. As actividades industriais relativas ao fomento da cultura.

Artigo 2. Definicións.

Para os efectos do disposto neste libro, enténdese por:

a) Seguridade industrial: actividades de prevención e limitación de riscos, así como de protección contra accidentes e sinistros capaces de lles produciren danos ou perdas ás persoas, bens e ambiente, derivados da actividade industrial ou da utilización, funcionamento e mantemento das instalacións ou dos equipamentos e da produción, uso ou consumo, almacenamento ou refugallo dos produtos industriais.

b) Instalación industrial: conxunto de aparellos, equipamentos, elementos e compoñentes asociados ás actividades dirixidas á obtención, reparación, mantemento, transformación ou reutilización de produtos industriais, o envasamento e a embalaxe, así como o aproveitamento, a recuperación e mais a eliminación de refugallos ou subprodutos, calquera que sexa a natureza dos recursos e procesos técnicos utilizados.

Tamén terán a consideración de instalacións industriais o conxunto de elementos e equipamentos que teñan por obxecto xerar, transportar, almacenar, distribuír e utilizar a enerxía en todas as súas formas.

Así mesmo, para os efectos deste texto refundido, terán a consideración de instalacións industriais aquelas que, incorporando elementos, mecanismos ou técnicas susceptibles de produciren os danos sinalados no punto anterior, non estean asociadas a actividades industriais.

c) Instalación existente: calquera instalación en funcionamento que, suxeita á seguridade industrial, fose autorizada, comunicada ou executada de acordo coa súa normativa correspondente.

d) Establecemento: enténdese por establecemento o conxunto de edificios, o edificio, a zona deste ou o espazo aberto destinado ao exercicio dunha actividade industrial, incluíndo as infraestruturas e as instalacións que ten incorporadas, incluíndose neste concepto as empresas de servizos e as entidades ou os axentes en materia de seguridade e calidade industrial.

e) Produto industrial: calquera manufactura ou produto transformado ou semitransformado de carácter moble, aínda estando incorporado a outro ben moble ou a un inmoble, e toda a parte que o constitúa, como materias primas, substancias, compoñentes e produtos semiacabados.

f) Substancia ou produto perigoso: a substancia ou produto con capacidade intrínseca ou potencialidade de ocasionar danos ás persoas, aos bens e ao ambiente.

g) Cambio substancial: calquera modificación da actividade suxeita a control que poida ter repercusións prexudiciais ou importantes na seguridade, a saúde das persoas ou o ambiente.

h) Persoa titular da instalación ou do establecemento: a persoa física ou xurídica que explote ou posúa o establecemento ou a instalación ou calquera outra na que se tivese delegado un poder económico determinante en relación co funcionamento técnico daqueles.

i) Entidades legalmente habilitadas: persoas físicas ou xurídicas que tendo capacidade de obrar e dispoñendo dos medios técnicos, materiais e humanos e imparcialidade e independencia necesarias, poden verificar, mediante actividades de certificación, ensaio, inspección ou auditoría, o cumprimento de carácter obrigatorio das condicións de seguridade de produtos e instalacións industriais establecidas nos regulamentos de seguridade industrial.

j) Regulamento técnico: a especificación técnica, establecida con carácter obrigatorio a través dunha disposición, relativa a produtos, procesos ou instalacións industriais no tocante á súa fabricación, comercialización ou utilización.

k) Plans de inspección: instrumentos a través dos cales a consellería competente en materia de industria, cos seus propios medios ou coa colaboración de entidades legalmente habilitadas, realizará a supervisión, a inspección e o control das distintas actividades, dos establecementos, dos produtos e das instalacións industriais.

Artigo 3. Obxectivos.

Os obxectivos deste texto refundido no ámbito da Seguridade Industrial son:

a) Adecuar e ordenar o sistema de control da seguridade industrial en Galicia, integrando e definindo os mecanismos que forman parte del.

b) Previr e limitar os riscos e asegurar a protección contra accidentes e incidentes capaces de lles producir danos ou perdas ás persoas, bens e ambiente derivados da actividade industrial ou da utilización, funcionamento e mantemento dos establecementos e das instalacións industriais e da produción, uso ou consumo, almacenamento ou refugallo dos produtos industriais.

c) Simplificar e racionalizar a actuación administrativa en materia de instalación, modificación ou posta en funcionamento de establecementos e instalacións industriais, reducindo os trámites e axilizando os procedementos de habilitación e de control das actividades, garantindo en todo momento, a colaboración e coordinación das administracións que deban intervir neles.

d) Delimitar as obrigas que deben asumir as persoas titulares de establecementos ou instalacións industriais.

e) Establecer os contidos mínimos da inspección industrial en Galicia.

f) Promover a seguridade industrial a través da actuación preventiva e mediante a formulación e execución de plans e programas de inspección.

g) Garantir a seguridade industrial dos establecementos, das instalacións e dos produtos industriais, utilizando os instrumentos necesarios para previr, minimizar, corrixir e controlar os riscos asociados ás actividades industriais sometidas a este texto refundido.

h) Protexer o exercicio da liberdade de empresa mediante o deseño de mecanismos máis áxiles de intervención administrativa no desenvolvemento das actividades industriais.

i) Delimitar as responsabilidades dos axentes intervenientes.

j) Promover a participación dos axentes económicos e sociais en materia de seguridade industrial a través dos seus representantes.

Artigo 4. Principios da ordenación da seguridade industrial.

De cara ao logro dos obxectivos definidos no artigo 3, as administracións públicas axustarán as súas actuacións aos seguintes principios:

a) Principio de liberalización industrial.

b) Principio de intervención mínima da Administración.

c) Principio de simplificación administrativa.

d) Principio de coordinación, cooperación e colaboración interadministrativas.

TÍTULO I. DO SISTEMA DE CONTROL DA SEGURIDADE INDUSTRIAL

Artigo 5. Sistema de control da seguridade industrial en Galicia

1. Constitúe o sistema de control da seguridade industrial en Galicia o conxunto de instrumentos legais que contribúan a garantir o axeitado cumprimento da normativa e regulamentación aplicable aos establecementos, ás instalacións e aos produtos industriais co obxecto de evitar os accidentes e incidentes en materia de seguridade industrial.

2. Os instrumentos integrantes do sistema de control da seguridade industrial en Galicia son os seguintes:

a) Intervención administrativa na instalación, modificación ou posta en funcionamento de establecementos e instalacións industriais nos termos descritos no capítulo I deste título.

b) Rexistro Industrial de Galicia.

c) Rexistros de instalacións industriais.

d) Inspección industrial: plans e programas de inspección.

e) Entidades legalmente habilitadas.

CAPÍTULO I DA INSTALACIÓN, MODIFICACIÓN OU POSTA EN FUNCIONAMENTO DE ESTABLECEMENTOS E INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS

Artigo 6. Clasificación dos establecementos e das instalacións industriais.

Para os efectos previstos neste texto refundido, os establecementos e as instalacións industriais clasifícanse en dous grupos:

a) Grupo I: establecementos e instalacións sometidos a autorización administrativa previa.

Neste grupo inclúense aqueles establecementos e instalacións industriais que, para a súa instalación, modificación ou posta en funcionamento requiran autorización administrativa previa da Administración competente cando resulte obrigado para o cumprimento de obrigas derivadas de instrumentos xurídicos internacionais e normas comunitarias.

b) Grupo II: establecementos e instalacións sometidos a declaración responsable ou a comunicación ao órgano competente en materia de industria.

Neste grupo inclúense aqueles establecementos e instalacións industriais que, para a súa instalación, modificación ou posta en funcionamento, requiran dunha declaración responsable ou dunha comunicación ao órgano competente en materia de industria.

Artigo 7. Intervención da Administración nos establecementos e nas instalacións industriais.

1. Para a instalación, modificación ou posta en funcionamento de establecementos e instalacións industriais do grupo I, seguirase o procedemento previsto na normativa específica que resulte aplicable para cada tipo de actividade industrial e as prescricións que resulten do desenvolvemento regulamentario deste texto refundido.

2. Para a instalación, a modificación ou a posta en funcionamento dos establecementos e das instalacións industriais do grupo II, seguiranse os trámites e os procedementos establecidos na normativa estatal ou autonómica na materia que lles sexa aplicable.

3. Para a instalación, a modificación ou a posta en funcionamento dos establecementos e das instalacións industriais incluídos no grupo II deste texto refundido, a consellería competente en materia de industria entregaralle ao/á interesado/a un xustificante da presentación da declaración responsable ou da comunicación e, se é o caso, da correspondente documentación, que lle servirá como acreditación do cumprimento das obrigas administrativas, sen prexuízo das responsabilidades dos/as autores/as da documentación técnica e das certificacións expedidas.

4. Regulamentariamente establecerase a forma e o contido do xustificante da presentación da documentación a que se refiren os puntos 2 e 3 deste artigo.

5. En ningún dos supostos previstos nos puntos 2 e 3 deste artigo, a presentación da documentación supoñerá a aprobación técnica da execución da instalación por parte da Administración.

Artigo 8. Obrigas xerais das persoas titulares dos establecementos e das instalacións.

1. As persoas titulares dos establecementos e das instalacións regulados neste texto refundido deberán:

a) Tomar cantas medidas sexan necesarias para previr accidentes e limitar as súas consecuencias para as persoas e o ambiente.

b) Ter á disposición da inspección ou do persoal que se acredite debidamente o documento no que se defina a súa política de prevención de accidentes graves e asegurarse da súa correcta aplicación.

c) Cumprir calquera outra obriga establecida neste texto refundido, na normativa que resulte aplicable para cada tipo de instalación industrial e nas súas disposicións de desenvolvemento.

d) Permitir e facilitar as comprobacións e inspeccións que o persoal debidamente acreditado realice en cumprimento da función de control da Administración, así como achegar calquera información ou documentación que se lle solicite en relación coa inspección que se realiza.

2. Así mesmo, as persoas titulares dos establecementos e das instalacións quedarán obrigados a lle comunicaren á consellería competente en materia de industria as seguintes circunstancias:

a) Calquera modificación substancial que se propoñan realizar na explotación da instalación.

b) Calquera modificación que se produza no proceso produtivo que poida entrañar un risco non previsto na habilitación inicial da actividade.

c) As denuncias sobre riscos nas instalacións ou na produción que os/as representantes dos/as traballadores/as lle fagan chegar á empresa.

d) Calquera accidente ou incidente que afecte de forma significativa as persoas, os bens ou o ambiente.

e) Calquera outra modificación que altere significativamente o estado inicial da instalación.

Artigo 9. Condicións dos establecementos e instalacións.

1. As instalacións industriais deberán ser proxectadas, executadas, utilizadas e mantidas de xeito que se garanta a seguridade das persoas, os bens e o ambiente. Entre os riscos que hai que controlar, consideraranse os derivados de procesos térmicos, da enerxía cinética, da enerxía potencial, de explosión, de incendio, de reactividade química, de toxicidade química, eléctricos, radiolóxicos, ópticos, acústicos ou calquera outro non recollido por regulamentacións específicas.

2. O proxecto, execución, utilización e mantemento das instalacións industriais deberán realizarse conforme a normativa vixente que lles sexa de aplicación.

3. As instalacións industriais deberán ser utilizadas para os fins para os que foron executadas ou aqueles que lles sexan propios.

4. Para a posta en marcha das instalacións industriais será exixible ter obtidas as habilitacións administrativas pertinentes que se lles impuxesen ou exixa a normativa vixente.

5. No caso de non existir unha regulamentación específica que lles sexa aplicable, adoptaranse as normas de seguridade xeralmente recoñecidas e xustificarase no proxecto técnico que a seguridade da instalación queda garantida.

Artigo 10. Rexistro Industrial de Galicia.

As persoas titulares das industrias, actividades, empresas de servizos e entidades ou axentes en materia de seguridade e calidade industrial que deban estar inscritas no Rexistro Industrial de Galicia, conforme o establecido no regulamento do dito rexistro, comunicaranlle os seus datos á consellería competente en materia de industria.

No caso de industrias, actividades, empresas de servizos e entidades ou axentes en materia de seguridade e calidade industrial sometidas a procedementos de autorización, declaración responsable ou comunicación, a inscrición no Rexistro Industrial de Galicia será realizada de oficio polo órgano competente a partir dos datos incluídos nos ditos procedementos.

Artigo 11. Rexistros de instalacións industriais.

Comunicaránselle á consellería competente en materia de industria os datos das instalacións industriais que por razón da normativa aplicable deban estar inscritas en rexistros específicos, nos termos establecidos na dita normativa.

CAPÍTULO II DA INSPECCIÓN DE INDUSTRIA

Sección 1ª. Réxime da inspección industrial

Artigo 12. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. A inspección de industria é a actividade pola que a consellería competente en materia de industria, cos medios de seu ou a través da colaboración de entidades legalmente habilitadas, realizará a supervisión, o control e a vixilancia das distintas actividades, establecementos, produtos e instalacións industriais, co obxecto de comprobar a adecuación da súa posta en funcionamento, condicións de servizo e fabricación aos requisitos legais e técnicos previstos na normativa aplicable e exixir, se é o caso, as responsabilidades que correspondan nos supostos de incumprimentos legais ou defectos técnicos.

2. O ámbito de actuación da actividade inspectora de industria regulada neste texto refundido abranguerá todas as actividades, establecementos, produtos e instalacións industriais situados dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, con independencia da localización do domicilio social do/da seu/súa titular.

Artigo 13. Alcance da inspección.

O alcance da inspección estenderase a todas as determinacións fixadas nas regulamentacións técnicas e nas súas instrucións complementarias correspondentes, así como ás prescricións da normativa comunitaria que resulten de aplicación directa e mais ao resto das disposicións que resulten aplicables en materia de seguridade industrial.

Artigo 14. Principios da actuación inspectora.

As actividades de control e inspección industrial realizaranse con observancia dos principios de legalidade, obxectividade, proporcionalidade, coordinación e eficacia.

Artigo 15. Persoal inspector.

O desenvolvemento das funcións de inspección realizarano:

a) Persoal funcionario competente en materia de seguridade industrial que ocupe postos de traballo que teñan atribuído o exercicio das funcións de inspección e que estean adscritos a órganos administrativos con competencia para o control e a inspección na citada materia.

b) Persoal das entidades ou persoas físicas legalmente habilitadas e debidamente acreditadas para a realización de actividades de ensaio, certificación, inspección ou auditoría.

Artigo 16. Facultades do persoal inspector.

O persoal que realice as actividades de inspección de industria estará facultado para:

1. Acceder aos establecementos e ás instalacións suxeitas á regulamentación de seguridade industrial, despois de se identificar e co obxecto de realizar as comprobacións e actuacións que coide pertinentes.

2. Requirir a comparecencia do/da titular do establecemento ou instalación ou da persoa que o represente os días que resulten precisos para o desenvolvemento das súas actuacións, no lugar e na hora que coiden necesarios.

3. Proceder a practicar calquera dilixencia de investigación, exame ou proba que sexan necesarios para a comprobación do cumprimento dos requisitos legais e técnicos aplicables.

4. Facerse acompañar nas visitas de inspección polos/as peritos/as e técnicos/as do/da titular do establecemento ou da instalación, así como das persoas que participan na instalación, mantemento, utilización ou inspección de equipamentos ou aparellos, de o estimar necesario para o mellor desenvolvemento da función inspectora.

5. Requirirlles información á persoa titular ou ás persoas responsables do establecemento ou da instalación sobre calquera asunto relativo ao cumprimento da normativa que resulte aplicable. Así mesmo, poderá entrevistar a calquera membro do persoal da instalación en presenza de representantes dela e solicitar, unicamente, a información e os datos que sexan necesarios para a realización da inspección.

6. Inspeccionar os documentos, expedientes e rexistros que considere pertinentes para os efectos do disposto neste texto refundido e nos termos e condicións previstos nela e na demais lexislación que resulte aplicable.

7. Realizar as avaliacións, os ensaios, as mostraxes e as fotografías que resulten necesarios.

8. Solicitar dos responsables do establecemento ou da instalación, no caso de que sexa estritamente necesario para o cumprimento da inspección, a realización de determinadas operacións de funcionamento daquel.

9. O persoal técnico da consellería competente en materia de industria poderá estar presente en calquera actuación dunha entidade legalmente habilitada.

Artigo 17. Clases de inspección.

As actuacións inspectoras poderán clasificarse en dous grupos atendendo á posibilidade da súa planificación:

1. Inspeccións ordinarias.

a) Inspeccións de oficio. Realizadas para a comprobación de calquera actividade, establecemento, produto ou instalación industrial en funcionamento ou abandonado, ou por ter coñecemento ou indicios da existencia de feitos que puidesen ser constitutivos de delito ou infracción administrativa.

b) Inspeccións con carácter previo á posta en funcionamento da actividade, establecemento, produto ou instalación industrial. Realizadas para o obxecto de comprobar a realidade dos extremos facilitados nos estudos ou proxectos e a súa adecuación aos requisitos legais aplicables.

c) Inspeccións con posterioridade á posta en funcionamento da actividade, establecemento, produto ou instalación industrial. Realizadas para o obxecto de comprobar que se cumpren decontino as condicións fixadas nas regulamentacións legais e técnicas.

d) Inspeccións regulamentarias periódicas. Realizadas cando exista unha norma que prevexa con carácter obrigatorio a referida intervención.

2. Inspeccións extraordinarias.

a) Inspeccións en virtude de denuncia. Levaranse a cabo sempre que exista unha denuncia relacionada coa execución ou funcionamento dunha actividade, establecemento, produto ou instalación industrial, que apareza inicialmente como fundada e que para o seu esclarecemento sexa necesaria a realización dunha inspección.

b) Inspeccións en caso de accidentes. Levaranse a cabo no caso de accidente derivado directa ou indirectamente coa execución e funcionamento dunha actividade, establecemento, produto ou instalación industrial. Esta efectuarase sempre que sexa necesaria para o esclarecemento dos feitos ou para a determinación de responsabilidades, así como para lles dar cumprimento ás peticións de colaboración.

3. En todas as inspeccións, tanto nas ordinarias como nas extraordinarias, os inspectores poderán requirir a presenza das persoas e os informes que consideren oportunos.

Artigo 18. Periodicidade das inspeccións industriais.

1. As persoas titulares de actividades, establecementos ou instalacións industriais suxeitas a inspeccións periódicas son os responsables de que estas se realicen dentro dos prazos establecidos regulamentariamente, e para iso deberán solicitar a intervención do órgano competente en materia de industria ou, se é o caso, dunha entidade legalmente habilitada.

2. Non recaerá responsabilidade sobre as persoas titulares se, unha vez solicitada e aceptada en prazo a intervención do órgano competente en materia de industria ou, se é o caso, dunha entidade legalmente habilitada se comproba que a inspección non se realizou por causas imputables a estes.

3. Con independencia do anterior, a Administración establecerá un sistema de información para as persoas titulares dos establecementos ou das instalacións sobre os prazos establecidos para realizar as inspeccións periódicas, indicándolles ao tempo a relación das entidades legalmente habilitadas, na Comunidade Autónoma de Galicia para as realizar.

Artigo 19. Actuacións inspectoras.

1. O persoal funcionario ao servizo da consellería competente en materia de seguridade industrial que desempeñe actuacións de inspección na citada materia terá a consideración de axente de autoridade no exercicio das súas funcións.

2. Sen prexuízo da normativa específica que regule as actuacións de inspección de seguridade industrial realizadas polas entidades legalmente habilitadas, as actuacións inspectoras documentaranse por medio das correspondentes actas de inspección nas que se recollerán os resultados das actuacións de investigación e comprobación.

3. As actas de inspección que se redacten gozarán de valor probatorio e, no caso de ser redactadas polo persoal funcionario, presunción de veracidade, sen prexuízo das probas que en defensa dos respectivos dereitos ou intereses poidan achegar os propios/as interesados/as.

4. O procedemento, o contido e os efectos da actuación inspectora estableceranse regulamentariamente.

Artigo 20. Consecuencias derivadas da actividade inspectora industrial.

1. Como consecuencia da actividade inspectora, o persoal inspector poderá:

a) Paralizar temporalmente, ben sexa de forma total ou parcial, a actividade do establecemento ou da instalación nos supostos de perigo inminente e certo, o que lle comunicará con carácter inmediato ao órgano competente en materia de seguridade industrial, que deberá confirmar, modificar ou levantar a paralización na maior brevidade posible.

b) Propoñer a prohibición ou limitación da comercialización dun produto industrial nos casos de perigo certo para as persoas ou de prexuízos graves de difícil reparación.

c) Realizar propostas de incoación de expedientes sancionadores como consecuencia do resultado final da inspección, cando esta se desenvolva por persoal funcionario.

2. O persoal inspector comunicaralle o resultado da inspección á autoridade competente en materia de seguridade e saúde laborais nos casos de especial relevancia ou de perigo inminente.

3. O persoal inspector deberá propoñer o traslado da denuncia á autoridade xudicial cando se aprecie a posible comisión dun delito contra as persoas, os bens ou o ambiente e solicitar a intervención da fiscalía.

Sección 2ª. Plans e programas de inspección industrial

Artigo 21. Plans e programas de inspección.

1. A consellería competente en materia de industria elaborará e aprobará plans de inspección das actividades reguladas neste texto refundido, que serán levados a cabo directamente polo persoal funcionario da citada consellería ou, baixo a supervisión desta, a través das entidades legalmente habilitadas que para o efecto sexan requiridas.

2. As inspeccións obxecto de programación mediante plans e programas de inspección atinxirán as inspeccións ordinarias previstas no punto 1 do artigo 17.

3. Os plans e os programas de inspección industrial serán os instrumentos directores para conseguir un coñecemento exhaustivo das actividades, establecementos, produtos ou instalacións industriais en canto á súa posta en funcionamento e condicións de servizo, así como no referente á fabricación, a comercialización e o cumprimento dos requisitos regulamentarios e de seguridade industrial.

Artigo 22. Contido dos plans de inspección.

1. Os plans de inspección da seguridade industrial estruturaranse en programas específicos, definidos por sectores industriais, por instancia do centro directivo competente en materia de seguridade industrial e en función das necesidades que se formulen. A través deles comprobarase a adecuación da posta en funcionamento e as condicións de servizo das actividades, dos establecementos e das instalacións, así como da fabricación e comercialización dos produtos industriais aos requisitos regulamentarios de seguridade e normativa que lles sexan aplicables.

2. Os plans de inspección da seguridade industrial recollerán, como mínimo, os seguintes contidos:

a) O obxecto do plan de inspección e os obxectivos que se pretenden con cada programa.

b) Actividades, establecementos, instalacións, equipos ou produtos que se deben incluír en cada programa de inspección.

c) Dotación de medios persoais e materiais que se destinarán ao desenvolvemento de cada programa de inspección.

d) Indicadores de resultados.

e) Vixencia.

3. Os programas específicos de inspección recollerán, como mínimo, os seguintes contidos:

a) Tipoloxía das actividades, establecementos e instalacións suxeitas á inspección.

b) Establecementos que deberán ser inspeccionados.

c) Equipos ou produtos que serán obxecto de inspección.

d) Duración temporal e ámbito xeográfico.

e) Actuacións de inspección que poderán realizar as entidades legalmente habilitadas.

Artigo 23. Metodoloxía.

1. O artellamento da xestión, do desenvolvemento e da execución dos programas de inspección de seguridade industrial realizarase consonte os principios que establece este texto refundido.

2. En calquera caso, as inspeccións ou as medidas de control non dependerán da recepción do informe de seguridade nin de ningún outro informe presentado, e deberán posibilitar un exame planificado e sistemático dos sistemas técnicos, de organización e de xestión aplicados no establecemento para previr os accidentes.

3. Sen prexuízo das funcións de inspección do persoal técnico da consellería competente en materia de industria, a execución material dos programas poderán levala a cabo entidades legalmente habilitadas, para o que se utilizará, como instrumento de xestión, a subscrición de convenios de colaboración cos sectores afectados por el, se así se determina no correspondente plan de inspección.

Artigo 24. Execución e desenvolvemento.

1. A consellería competente en materia de industria efectuará a selección das actividades, establecementos, produtos ou instalacións industriais obxecto dos plans e programas de inspección.

2. Como consecuencia do anterior, os órganos competentes da citada consellería ordenarán as actuacións de supervisión e control das inspeccións realizadas e incoarán os expedientes sancionadores que procedan nos supostos de incumprimento de requisitos regulamentarios exixidos aos establecementos, ás instalacións e aos produtos industriais inspeccionados.

Artigo 25. Periodicidade.

1. A consellería competente en materia de industria determinará a periodicidade dos plans e programas de inspección en función das necesidades que se formulen.

2. En calquera caso, a consellería competente en materia de industria deberá, como mínimo cada dous anos, aprobar novos plans de inspección ou prorrogar a vixencia dos xa aprobados tras un procedemento previo de revisión e actualización dos seus contidos.

Artigo 26. Informes finais.

1. Logo de finalizar cada programa de inspección, a consellería competente en materia de industria elaborará un informe final onde se recollerán os datos, os resultados e as incidencias máis significativas para cada programa.

2. A consellería competente en materia de industria dará conta bianualmente no Parlamento de Galicia, por medio da Comisión de Industria, dos resultados dos plans de inspección e das conclusións derivadas da súa execución.

CAPÍTULO III SOBRE A COLABORACIÓN DAS ENTIDADES LEGALMENTE HABILITADAS

Artigo 27. Actuación das entidades legalmente habilitadas.

1. As entidades legalmente habilitadas que se constitúan coa finalidade de verificar o cumprimento de carácter obrigatorio das condicións de seguridade dos establecementos, das instalacións e dos produtos industriais, establecidas polos regulamentos de seguridade industrial, mediante actividades de certificación, ensaio, inspección ou auditoría, axustarán a súa actuación á normativa específica que lles resulte aplicable. En canto aos procedementos de habilitación, duración do procedemento, competencia, funcionamento, suspensión da actividade e calquera outra que poida suscitarse, haberá que aterse ao disposto na citada normativa.

2. As actuacións administrativas de habilitación e control das entidades legalmente habilitadas que correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia serán exercidas pola consellería competente en materia de industria.

Para facilitar a devandita supervisión, as entidades legalmente habilitadas levarán un rexistro xeral de actuacións no que quedarán reflectidas todas as que realicen nos distintos campos.

Artigo 28. Intercambios de información entre entidades legalmente habilitadas e a Administración.

1. A consellería competente en materia de industria arbitrará os mecanismos necesarios para que os intercambios de información entre aquela e as entidades legalmente habilitadas, e, en particular, os relativos aos resultados das actuacións inspectoras, teñan o carácter máis inmediato posible e garantan a súa transmisión con seguridade e rapidez.

2. As entidades legalmente habilitadas presentarán na consellería competente en materia de industria unha memoria anual relativa ás actividades realizadas na Comunidade Autónoma de Galicia nos distintos campos de actuación.

TÍTULO II. SOBRE A COORDINACIÓN E COOPERACIÓN ADMINISTRATIVAS

Artigo 29. Coordinación administrativa.

1. Correspóndelle á consellería competente en materia de industria velar polo cumprimento do que establece este texto refundido.

2. Co fin de garantir a seguridade e a saúde das persoas, os bens e o ambiente que poidan verse afectados polo desenvolvemento das actividades industriais previstas neste texto refundido, as consellerías competentes en materia laboral, ambiental, de ordenación do territorio, sanitaria e de industria axustarán a súa actuación ao principio de coordinación, de acordo coas regras xerais das relacións interadministrativas.

Artigo 30. Cooperación administrativa.

Para a efectiva aplicación deste texto refundido, as administracións implicadas axustarán as súas actuacións aos principios de información mutua, cooperación e colaboración. En particular, deberase prestar a debida asistencia para aseguraren a eficacia e coherencia das súas actuacións.

Artigo 31. Consello Interdepartamental de Seguridade Industrial.

1. Créase o Consello Interdepartamental de Seguridade Industrial para o obxecto de impulsar e posibilitar a coordinación e cooperación en relación cos criterios e coas actuacións en materia de seguridade industrial dos órganos da Administración autonómica competentes en materia de industria, traballo, sanidade, ambiente, protección civil e ordenación do territorio.

2. O Consello Interdepartamental de Seguridade Industrial, adscrito á consellería competente en materia de industria, estará presidido polo seu/súa titular ou pola persoa en quen delegue.

3. A composición do Consello Interdepartamental de Seguridade Industrial establecerase por regulamento, o cal debe garantir que estean representados nel os departamentos da Administración autonómica que teñan atribuídas as competencias nas materias sinaladas no punto 1 deste artigo.

4. O Consello Interdepartamental de Seguridade Industrial elaborará as normas de organización e réxime interno polas que deberá rexerse e remitirallas á consellería competente en materia de seguridade industrial, que llas elevará ao Consello da Xunta de Galicia para a súa aprobación.

TÍTULO III. RÉXIME SANCIONADOR

Artigo 32. Infraccións.

1. Constitúen infraccións administrativas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as accións e omisións que contraveñan as obrigas establecidas neste texto refundido.

2. Sen prexuízo do anterior, as accións ou omisións que poidan constituír infracción á normativa de prevención de riscos laborais sancionaranse segundo esta.

Artigo 33. Clasificación das infraccións.

1. Sen prexuízo das infraccións que, se é o caso, estableza a normativa estatal, estas clasifícanse en moi graves, graves e leves de conformidade coa tipificación establecida nos puntos seguintes.

2. Son infraccións moi graves as seguintes:

a) O incumprimento doloso dos requisitos, obrigas ou prohibicións establecidos na normativa industrial sempre que ocasionen risco grave ou dano para as persoas, a flora, a fauna, as cousas ou o medio.

b) A reincidencia en falta grave pola que se tivese sancionado no prazo dos dous (2) anos anteriores á comisión desta.

c) A negativa absoluta a facilitar información ou prestar colaboración ao persoal inspector.

d) As tipificadas no punto seguinte como infraccións graves, cando destas resulte un dano moi grave ou se derive un perigo moi grave e inminente para as persoas, a flora, a fauna, as cousas ou o medio.

3. Son infraccións graves as seguintes:

a) A fabricación, importación, distribución, comercialización, venda, transporte, instalación, reparación ou utilización de produtos, aparellos ou elementos suxeitos á seguridade industrial sen cumprir as normas regulamentarias, cando comporte perigo ou dano grave para persoas, flora, fauna, cousas ou o medio.

b) A posta en funcionamento de instalacións que carezan da correspondente autorización ou inscrición rexistral, ou sen a previa presentación dos documentos exixidos cando algún destes sexa preceptivo de acordo coa correspondente disposición legal ou regulamentaria.

c) O exercicio ou desenvolvemento de actividades sen a correspondente autorización, habilitación ou inscrición rexistral, cando esta sexa preceptiva, ou transcorrido o seu prazo de vixencia, así como a modificación non autorizada pola autoridade competente das condicións e requisitos sobre os cales se tivese outorgado a correspondente autorización, habilitación ou inscrición.

d) Non dispoñer de contratos de mantemento das instalacións con empresas habilitadas nos casos en que sexan obrigatorios.

e) A ocultación ou a alteración dolosa dos datos exixibles pola normativa aplicable, así como a resistencia ou a reiterada demora en proporcionalos sempre que estas non se xustifiquen debidamente.

f) A resistencia dos titulares de actividades e instalacións industriais en permitir o acceso ou facilitar a información requirida polas administracións públicas, cando houbese obriga legal ou regulamentaria de atender tal petición de acceso ou información ou cando esta sexa necesaria para poder executar a correspondente inspección ou control de mercado.

g) O incumprimento dos requirimentos específicos e das medidas preventivas que formule a autoridade competente, cando se produza de modo reiterado.

h) A expedición de certificados, informes ou actas cuxo contido non se axuste á realidade dos feitos.

i) A redacción e sinatura de proxectos ou memorias técnicas cuxo contido non se axuste ás prescricións establecidas na normativa aplicable.

j) As inspeccións, ensaios ou probas efectuadas polos organismos de control de forma incompleta ou con resultados inexactos por unha insuficiente constatación dos feitos ou pola deficiente aplicación de normas técnicas.

k) A acreditación de organismos de control por parte das entidades de acreditación cando se efectúe sen verificar totalmente as condicións e requisitos técnicos exixidos para o funcionamento daqueles ou mediante valoración tecnicamente inadecuada.

l) O incumprimento das prescricións ditadas pola autoridade competente en cuestións de seguridade relacionadas con este libro e coas normas que a desenvolven.

m) A inadecuada conservación e mantemento de instalacións se diso pode resultar un perigo para as persoas, a flora, a fauna, os bens ou o medio.

n) A inexactitude, falsidade ou omisión en calquera dato, ou manifestación, de carácter esencial, sobre o cumprimento dos requisitos exixidos sinalados na declaración responsable ou a comunicación achegada polos interesados.

ñ) A realización da actividade sen cumprir os requisitos exixidos ou sen realizar a comunicación ou a declaración responsable cando algunha delas sexa preceptiva.

o) A falta de comunicación á Administración pública competente da modificación de calquera dato de carácter esencial incluído na declaración responsable ou comunicación previa.

p) Manter en funcionamento instalacións sen superar favorablemente as inspeccións, revisións ou comprobacións establecidas na normativa aplicable.

q) O incumprimento por neglixencia grave, dos requisitos, obrigas ou prohibicións establecidos na normativa industrial sempre que se produza risco para as persoas, a flora, a fauna, as cousas ou o medio, aínda que sexa de escasa entidade; e o mesmo incumprimento e comportamento cando, cometido con neglixencia simple, produzan risco grave para as persoas, a flora, a fauna, as cousas ou o medio.

r) A reincidencia en falta leve pola que se tivese sancionado no prazo dos dous (2) anos anteriores á comisión desta.

4. Son infraccións leves as seguintes:

a) A fabricación, importación, comercialización, venda, transporte, instalación ou utilización de produtos, aparellos ou elementos industriais sen cumprir as normas regulamentarias aplicables, cando non constitúa infracción grave ou moi grave.

b) A non comunicación á Administración pública competente dos datos exixibles pola normativa aplicable dentro dos prazos regulamentarios.

c) O incumprimento dos requirimentos específicos ou as medidas preventivas que formule a autoridade competente dentro do prazo concedido para o efecto, sempre que se produza por primeira vez.

d) A falta de corrección das deficiencias detectadas en inspeccións e revisións regulamentarias no prazo sinalado na acta correspondente ou a falta de acreditación de tal corrección ante a Administración pública competente, sempre que as devanditas deficiencias non constitúan infracción grave ou moi grave.

e) A inadecuada conservación e mantemento das instalacións, cando non constitúa infracción grave ou moi grave.

f) A falta de colaboración coas administracións públicas no exercicio por estas das súas funcións de inspección e control derivadas desta lei.

g) O incumprimento, por simple neglixencia, dos requisitos, obrigas establecidas na normativa industrial sempre que se produza risco para as persoas, a flora, a fauna, as cousas ou o medio e este sexa de escasa incidencia.

h) A inexactitude, falsidade ou omisión en calquera dato, ou manifestación, de carácter non esencial, sobre o cumprimento dos requisitos exixidos sinalados na declaración responsable ou a comunicación achegada polos interesados.

i) A falta de comunicación á Administración pública competente da modificación de calquera dato de carácter non esencial incluído na declaración responsable ou comunicación previa.

Artigo 34. Sancións.

1. As infraccións previstas neste libro serán sancionadas de acordo coa normativa estatal.

2. Nos casos de infraccións graves, as multas poderán comportar o pechamento do establecemento ou a suspensión da actividade por un prazo non superior a un ano e a retirada dos carnés de instalador/a e/ou mantedor/a.

3. Nos casos de infraccións moi graves, as multas poderán comportar:

a) O pechamento ou a suspensión da actividade do establecemento por un prazo non superior a cinco anos.

b) A clausura definitiva, total ou parcial, do establecemento ou da actividade.

4. Nos supostos de infraccións graves ou moi graves, poderase impoñer ademais, se é o caso, a sanción consistente na devolución das subvencións ou axudas outorgadas pola Comunidade Autónoma de Galicia, así como a imposibilidade da obtención de préstamos, subvencións ou axudas públicas na materia durante os seguintes prazos:

a) Infraccións moi graves: cinco anos.

b) Infraccións graves: dous anos.

Artigo 35. Procedemento sancionador.

1. O procedemento para a imposición de sancións axustarase aos principios regulados na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e ao disposto no Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, sen prexuízo de que regulamentariamente se establezan especialidades de procedemento.

2. O prazo para resolver o procedemento sancionador será dun ano, que se contará desde a data da súa iniciación. Ao transcorrer o prazo máximo establecido sen que se ditase e notificase a resolución, producirase a caducidade do procedemento. No caso de que a infracción non prescribise, deberase iniciar un novo procedemento sancionador.

Artigo 36. Reparación de danos.

Sen prexuízo da sanción administrativa que se impoña, o/a infractor/a estará obrigado a reparar os danos e perdas causados co obxecto de restaurar e repoñer os bens alterados ao seu estado anterior.

Artigo 37. Multas coercitivas.

1. Cando o infractor non cumpra coa obriga imposta no artigo anterior ou o faga de xeito incompleto, poderán serlle impostas multas coercitivas. A contía de cada unha das devanditas multas non superará o 20 % da sanción fixada para a infracción correspondente, sen prexuízo da posible execución subsidiaria pola propia Administración a cargo daquel.

2. As multas coercitivas serán independentes e compatibles coas que se impuxesen ou puidesen impoñerse como sanción pola infracción cometida.

Artigo 38. Prescrición.

1. As infraccións a que se refire este libro prescribirán nos seguintes prazos:

a) Cinco anos, no caso de infraccións moi graves.

b) Tres anos, no caso de infraccións graves.

c) Un ano, no caso de infraccións leves.

2. O cómputo do prazo de prescrición das infraccións iniciarase na data na que se cometese a infracción ou, de se tratar dunha actividade continuada, na data do seu cesamento.

3. As sancións a que se refire este libro, prescribirán nos seguintes prazos:

a) Cinco anos, no caso de sancións por infraccións moi graves.

b) Tres anos, no caso de sancións por infraccións graves.

c) Un ano, no caso de sancións por infraccións leves.

Artigo 39. Concorrencia de sancións.

1. Cando as infraccións puidesen ser constitutivas de delito ou falta, o órgano administrativo daralle traslado ao Ministerio Fiscal e absterase de proseguir o procedemento sancionador mentres a autoridade xudicial, se é o caso, non se pronunciase. A sanción penal excluirá a imposición de sanción administrativa. De non se estimar a existencia de delito ou falta, a Administración poderá continuar o expediente sancionador con fundamento, de ser o caso, nos feitos que o órgano xudicial competente considerase probados.

2. Nos mesmos termos, a instrución de causa penal perante os tribunais de xustiza suspenderá a tramitación do expediente administrativo sancionador que se tivese incoado polos mesmos feitos e, se é o caso, a execución dos actos administrativos de imposición de sanción. As medidas administrativas que se adoptasen para salvagardar a saúde e a seguridade das persoas manteranse ata que a autoridade xudicial se pronuncie sobre elas no procedemento correspondente.

Artigo 40. Medidas cautelares.

1. Nos supostos nos que exista un risco grave ou inminente para as persoas, os bens ou o ambiente, o órgano competente para a incoación do expediente poderá ordenar motivadamente, ao tempo que acorda a apertura do expediente, a adopción de cantas medidas cautelares resulten necesarias. En particular, poderán acordarse as seguintes:

a) Medidas de corrección, seguridade ou control que impidan a continuidade na produción do dano.

b) Precintaxe de aparellos, equipamentos ou vehículos.

c) Clausura temporal, parcial ou total, da instalación.

d) De ser o caso, suspensión temporal da habilitación para o exercicio da actividade.

e) Limitación e prohibición da comercialización de produtos.

2. A adopción das devanditas medidas cautelares levarase a cabo, logo de audiencia do/da interesado/a, nun prazo de cinco días, agás nos casos que exixan unha actuación inmediata.

3. As medidas sinaladas no punto 1 deste artigo poderán ser acordadas antes da iniciación do procedemento administrativo sancionador, nas condicións establecidas na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 41. Responsables.

Serán suxeitos responsables das infraccións as persoas físicas ou xurídicas que incorran nelas e, en particular:

a) A persoa titular do establecemento ou da instalación ou, se é o caso, o/a director/a ou xerente da industria será o responsable de que o seu funcionamento se realice en todo momento de acordo co disposto na regulamentación que lle sexa aplicable, e, especialmente, coas normas de seguridade, sanidade e protección do ambiente, sen prexuízo das responsabilidades que contraian tanto os/as autores/as dos proxectos, da documentación técnica e dos certificados expedidos coma as empresas e persoas que interviñesen ou interveñan na instalación, funcionamento, reparación, mantemento, inspección e control.

b) O autor do proxecto é responsable de que este cumpra coa normativa vixente. O/a técnico/a competente que emitise o certificado é responsable da adaptación da obra ao proxecto e de que na execución dela se adoptasen as medidas e se cumprisen as condicións técnicas regulamentarias que sexan aplicables, sen prexuízo das sancións penais que, se é o caso, correspondan.

Todo isto con independencia da responsabilidade dos/as técnicos/as, das empresas ou das entidades legalmente habilitadas sobre a veracidade das certificacións acreditativas do cumprimento regulamentario que emitan.

c) O/a director/a de obra, se é o caso, e as persoas que participan na instalación, reparación, mantemento, utilización ou inspección das industrias, dos equipamentos e dos aparellos, cando a infracción sexa consecuencia directa da súa intervención.

d) Os/as fabricantes, vendedores/as ou importadores/as dos produtos, aparellos, equipamentos ou elementos que non se axusten ás exixencias regulamentarias.

Artigo 42. Competencia sancionadora.

1. A potestade sancionadora en relación coas infraccións tipificadas neste libro correspóndelle á Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A competencia para iniciar os procedementos sancionadores derivados das infraccións administrativas previstas neste libro correspóndelles ás persoas titulares das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de industria.

Non obstante, esta competencia corresponderalles ás persoas titulares da dirección xeral competentes por razón da materia no caso de infraccións administrativas que afecten o ámbito territorial de dúas ou máis provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. Para tal efecto, poderá tramitarse un único expediente como consecuencia de infraccións cometidas por unha persoa física ou xurídica en dúas ou máis provincias.

3. Pola súa banda, a competencia para a resolución dos expedientes sancionadores aos que fai referencia o punto anterior corresponderalles:

a) Nas infraccións moi graves: ao Consello da Xunta de Galicia.

b) Nas infraccións graves: á persoa titular da consellería competente en materia de industria.

c) Nas infraccións leves: ás persoas titulares das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de industria cando afecten unicamente o seu respectivo ámbito territorial e os directores xerais competentes por razón da materia nos casos previstos no último parágrafo do punto anterior.

4. No exercicio da potestade sancionadora derivada deste texto refundido, o órgano competente para a resolución do expediente poderá solicitar informes daqueloutros órganos dos que as súas competencias resulten afectadas pola actividade de que se trate.

Artigo 43. Publicidade.

O órgano que exerza a potestade sancionadora poderá facer constar na resolución correspondente a necesidade de proceder á publicación no Diario Oficial de Galicia e a través dos medios de comunicación social que considere oportunos as infraccións cometidas así como as sancións impostas, coa inclusión dos nomes e apelidos ou da razón social das persoas físicas ou xurídicas responsables, sempre que adquirisen xa o carácter de firmes. O criterio de proceder á publicación deberá estar baseado en feitos obxectivos, igualitarios e homoxéneos.

Artigo 44. Información.

Cada dous anos, remitiráselle ao Parlamento de Galicia unha memoria que conteña as actuacións realizadas polo persoal inspector e polas entidades legalmente habilitadas.

LIBRO SEGUNDO. POLÍTICA INDUSTRIAL

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 45. Obxecto.

Este libro ten por obxecto determinar os órganos e as entidades do sector público autonómico competentes para a planificación e a promoción da actividade industrial, disciplinar o réxime xurídico dos clústers en canto axentes do sector privado singularmente relevantes no ámbito da actividade industrial e deseñar os instrumentos precisos para a eficaz e eficiente realización das actividades de planificación e de promoción no ámbito das competencias que o Estatuto de autonomía lle atribúe á Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 46. Definicións.

Para os efectos do disposto neste libro, enténdese por:

a) Actividade industrial: aquela actividade dirixida á obtención, reparación, mantemento, transformación ou reutilización de produtos industriais e ao envasamento e embalaxe, así como ao aproveitamento, recuperación e eliminación de residuos ou subprodutos, calquera que sexa a natureza dos recursos e procesos técnicos utilizados.

Entre outras, considéranse actividades industriais as actividades consistentes na transformación física, química ou biolóxica de substancias ou compoñentes en novos produtos e as que supoñan calquera modificación, renovación ou reconstrución substancial de artigos e produtos acabados ou semielaborados; as actividades das industrias extractivas e de produción e distribución de enerxía e auga; as actividades ambientais e de tratamento, eliminación, xestión e valorización de residuos; as actividades das industrias da construción; as actividades relacionadas coa distribución de bens e servizos a outros sectores da economía; e as actividades de venda, alugueiro, mantemento e reparación de maquinaria, equipamentos, material de transporte e outros bens tanxibles.

b) Instalación industrial: a definida como tal na letra b do artigo 2.

c) Empresa: toda entidade, independentemente da súa natureza e forma, que exerza unha actividade industrial.

d) Pequena empresa: aquela empresa que ocupa menos de 50 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 10 millóns de euros.

e) Mediana empresa: aquela empresa que ocupa menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual non excede os 50 millóns de euros ou cuxo balance xeral anual non excede os 43 millóns de euros.

f) Clúster empresarial: organismo que vincula a diversas empresas, ou entidades vinculadas con elas, como centros de formación ou unidades de investigación públicas ou privadas, que opera nun determinado territorio e no ámbito dunha ou de varias actividades industriais fortemente relacionadas entre si pola existencia de clientela, procesos, coñecementos ou tecnoloxías comúns.

É fin esencial destes organismos colaborar para lograr obxectivos comúns, nomeadamente no desenvolvemento de proxectos que contribúan á creación, acumulación e difusión de coñecemento; na mellora da produtividade, a través dunha maior especialización e complementariedade entre as actividades dos seus asociados; na innovación, a través da investigación conxunta; e na promoción da visibilidade, importancia estratéxica e boa imaxe do seu ámbito.

g) Tecido industrial galego: o conxunto de empresas que operan na Comunidade Autónoma galega.

Artigo 47. Ámbito de aplicación.

Este libro aplícase ás actividades da Administración xeral da Comunidade Autónoma e dos entes do sector público autonómico con incidencia sobre o tecido industrial galego, en todo aquilo non previsto pola correspondente lexislación específica.

Artigo 48. Fins.

Os fins deste texto refundido no ámbito da política industrial son:

a) Crear un marco normativo axeitado para a planificación e a execución das políticas industriais.

b) Fomentar a creación e o desenvolvemento da actividade industrial.

c) Promover a mellora da competitividade da industria galega.

d) Estimular a calidade industrial das empresas.

e) Favorecer a internacionalización e a atracción de investimentos no tecido empresarial galego.

f) Atender, en particular, as necesidades das pequenas e medianas empresas.

g) Procurar a cohesión social, o equilibrio territorial, a creación e o mantemento de postos de traballo de calidade.

h) Garantir a participación e o seguimento dos axentes económicos e sociais da Comunidade Autónoma na elaboración das políticas públicas sobre a actividade industrial.

i) Fomentar a creación e o desenvolvemento de clústers empresariais galegos.

j) Potenciar a formación empresarial e laboral.

k) Estimular e favorecer o autoemprego e o emprendemento empresarial.

l) Impulsar a aplicación dos resultados da investigación e o desenvolvemento tecnolóxico na industria e nos servizos dirixidos á produción.

m) Contribuír a potenciar o capital humano das empresas e o desenvolvemento do talento e da creatividade.

n) Impulsar o aproveitamento positivo dos recursos endóxenos.

Artigo 49. Principios xerais.

A regulación contida neste libro atópase informada polos seguintes principios:

a) De liberdade de establecemento para a instalación e a modificación das actividades industriais.

b) De avaliación da eficacia e eficiencia da asignación e do emprego dos recursos públicos.

c) De desenvolvemento sustentable e utilización racional dos recursos naturais.

d) De colaboración público-privada e interadministrativa e de concertación social para facilitar a consecución dos seus obxectivos.

TÍTULO I. AXENTES IMPLICADOS NO DESEÑO E NA EXECUCIÓN DA POLÍTICA INDUSTRIAL

CAPÍTULO I A ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

Artigo 50. O Consello da Xunta de Galicia.

1. O Consello da Xunta de Galicia é o órgano superior de planificación e execución da política industrial da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Correspóndelle ao Consello da Xunta de Galicia:

a) Aprobar as disposicións de carácter xeral en materia de planificación e de execución da política industrial da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Aprobar o Plan director da industria de Galicia.

c) Aprobar a declaración dos proxectos industriais estratéxicos e autorizar a súa implantación.

d) Establecer liñas de cooperación en materia de planificación e de execución da política industrial coas demais administracións públicas.

e) As demais funcións que lle outorgue a lexislación vixente.

Artigo 51. A consellería competente en materia de industria

1. A consellería competente en materia de industria é o órgano da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia responsable de deseñar a planificación da actuación pública en apoio á industria, así como de executar as funcións públicas relativas á actividade e á promoción industrial, sen prexuízo das competencias específicas que teñan atribuídas as demais consellerías.

2. Correspóndelle á consellería competente en materia de industria:

a) Realizar as avaliacións previas de impacto das actuacións públicas no tecido industrial galego.

b) Elaborar o estudo do impacto das actuacións públicas no tecido industrial galego.

c) Elaborar e aprobar o proxecto de Plan director da industria de Galicia, así como propoñer a súa modificación parcial.

d) Aprobar os programas de impulso da actividade industrial.

e) Propoñer a declaración dun investimento como proxecto industrial estratéxico e propoñer a autorización de implantación deste.

f) Emitir informe sobre os plans e os programas que afecten de xeito relevante a actividade industrial, nomeadamente os de proxección de redes de infraestruturas.

g) Emitir informe sobre a creación de áreas ou de polígonos industriais que incidan de xeito relevante no tecido industrial galego, de acordo co que se estableza regulamentariamente.

h) Emitir informe sobre a adopción de medidas de fomento da calidade e da seguridade que afecten a actividade industrial.

i) As demais funcións que lle outorgue a lexislación vixente.

CAPÍTULO II O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Artigo 52. O Instituto Galego de Promoción Económica

1. O Instituto Galego de Promoción Económica é a entidade pública instrumental da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia que colabora na execución das funcións públicas relativas á actividade de promoción industrial, nomeadamente no ámbito internacional.

2. Ademais das competencias que lle atribúa a súa lexislación específica, en particular no eido da internacionalización, sen prexuízo das competencias específicas que teñan atribuídas os demais órganos e entidades públicas instrumentais da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, correspóndenlle ao Instituto Galego de Promoción Económica as seguintes funcións:

a) A realización de todas as actuacións que resulten necesarias para impulsar a difusión e a promoción internacional das empresas galegas.

b) A prestación de servizos ás empresas galegas que teñan por obxecto a cooperación con elas en relación coas accións que emprendan no seu proceso de internacionalización, sempre que favorezan a consolidación dos seus centros de decisión e do valor engadido en Galicia.

c) O desenvolvemento de actividades e de servizos de asesoramento en materia financeira e aseguramento de operacións de comercio internacional, co fin de mellorar a competitividade e a capacidade de penetración das empresas galegas nos mercados exteriores.

CAPÍTULO III AS ENTIDADES LOCAIS

Artigo 53. As entidades locais galegas.

As administracións locais galegas, con plena autonomía e baixo a súa propia responsabilidade, no marco do establecido neste texto refundido, poderán desenvolver cantas actuacións consideren oportunas para a consecución dos fins enumerados no artigo 35.

CAPÍTULO IV OS CLÚSTERS EMPRESARIAIS GALEGOS

Artigo 54. Creación.

1. Os clústers constituiranse de acordo co establecido na lexislación de asociacións.

2. Para a súa inclusión no Rexistro de Clústers Empresariais Galegos, para efectos de poder ser entidades beneficiarias de axudas da Administración autonómica, estes deben cumprir e acreditar, mediante a achega dos documentos que se establezan regulamentariamente, os seguintes requisitos:

a) A súa denominación incluirá a palabra “clúster” e as referencias ao ámbito territorial galego e á actividade industrial na que operan.

b) A súa configuración encaixará na definición contida no artigo 46 deste texto refundido.

c) Non terán ánimo de lucro.

d) Os seus estatutos recollerán expresamente o compromiso dos asociados de colaborar activamente para lograr obxectivos comúns, nomeadamente no desenvolvemento de proxectos que contribúan á creación, acumulación e difusión de coñecemento; na mellora da produtividade, a través dunha maior especialización e complementariedade entre as actividades dos seus asociados; na innovación, a través da investigación conxunta; e na promoción da visibilidade, importancia estratéxica e boa imaxe do seu ámbito.

e) Presentarán un plan estratéxico de actuación, consonte o que se estableza regulamentariamente.

Artigo 55. Rexistro de Clústers Empresariais Galegos.

1. Créase o Rexistro de Clústers Empresariais Galegos na consellería competente en materia de industria.

2. Este rexistro ten como funcións esenciais:

a) A inscrición como clústers empresariais galegos daquelas entidades cuxas solicitudes sexan resoltas favorablemente, así como a cancelación da dita inscrición, ben por solicitude das entidades inscritas ou ben de oficio, sempre logo da audiencia destas, cando concorra algunha das causas regulamentariamente establecidas, nomeadamente cando unha entidade deixe de reunir as circunstancias que xustificaron a súa inscrición ou cando incumpra as previsións contidas no seu plan estratéxico.

b) A garda e a custodia da documentación entregada polas entidades inscritas, xunto ás actualizacións que se produzan.

c) A expedición da comunicación da inscrición e de calquera certificación sobre os datos e os documentos inscritos nel que resulten necesarios para a participación nas convocatorias de axudas.

3. Regulamentariamente, desenvolveranse os requisitos e o procedemento para a inscrición, a modificación e a baixa de entidades no Rexistro de Clústers Empresariais Galegos.

Artigo 56. Funcións.

Os clústers empresariais galegos:

a) Habilitarán recursos, capacidades e competencias que os seus asociados de xeito individual non poderían acadar.

b) Potenciarán as relacións e as interconexións entre os seus asociados máis alá das que habitualmente poidan ter no tráfico mercantil.

c) Mellorarán o atractivo do territorio no que actúan para o desenvolvemento futuro das actividades produtivas.

d) Desenvolverán proxectos que contribúan á creación, acumulación e difusión de coñecemento.

e) Tenderán á mellora da produtividade a través dunha maior especialización e complementariedade entre as actividades dos seus asociados.

f) Impulsarán a innovación a través da investigación conxunta.

Artigo 57. Axudas destinadas a clústers empresariais.

1. A concesión de axudas destinadas a clústers empresariais galegos terá en conta os seguintes criterios de valoración, que se incluirán nas respectivas ordes de convocatoria:

a) Que o clúster se encontre inscrito no Rexistro Especial de Agrupacións Empresariais Innovadoras.

b) A adecuación do plan estratéxico do clúster ao Plan director da industria de Galicia.

c) A actividade do clúster, en execución do seu plan estratéxico, realizada nos tres anos anteriores á convocatoria da respectiva axuda.

2. Na concesión de axudas destinadas a fomentar a creación de clústers empresariais galegos terase en conta, fundamentalmente, a adecuación do proxecto do Plan estratéxico do clúster ao Plan director da industria de Galicia.

TÍTULO II. O DESEÑO DA POLÍTICA INDUSTRIAL GALEGA

CAPÍTULO I DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 58. Avaliación previa do impacto das actuacións públicas no tecido industrial galego.

1. As propostas de plans, programas e proxectos e os proxectos de disposicións normativas con repercusión significativa na actividade industrial serán sometidos a análise pola consellería competente en materia de industria, co fin de avaliar o seu impacto nesta, de acordo cos requisitos e co procedemento que se determinen regulamentariamente.

2. Esta avaliación terá por obxecto, fundamentalmente:

a) Asegurar o mantemento e a mellora da competitividade industrial, así como a creación de emprego de calidade.

b) Garantir a coherencia normativa e planificadora.

c) Evitar a imposición de cargas administrativas innecesarias ás pequenas e medianas empresas.

Artigo 59. Estudo do impacto das actuacións públicas no tecido industrial galego.

1. A consellería competente en materia de industria realizará, bienalmente, un estudo dos efectos das actuacións públicas con incidencia no tecido industrial galego, de acordo cos requisitos e co procedemento que se determinen regulamentariamente.

2. Este estudo terá por obxecto determinar:

a) O impacto, positivo ou negativo, das normas e dos plans, dos programas e dos proxectos na actividade industrial, en especial, desde o punto de vista da competitividade e da xeración de emprego de calidade.

b) As actuacións de simplificación normativa, co fin de eliminar redundancias e antinomías e de reducir as cargas administrativas, especialmente para as pequenas e medianas empresas.

c) A necesidade de ditar normas para disciplinar cuestións de relevante interese non reguladas neste ámbito ou de implementar determinados plans, programas ou proxectos.

3. O devandito estudo, logo do informe preceptivo do Consello Galego de Industria, será elevado ao Consello da Xunta para a súa ratificación.

CAPÍTULO II PLANIFICACIÓN DA POLÍTICA INDUSTRIAL

Artigo 60. Instrumentos para a planificación da política industrial galega.

Son instrumentos para a planificación da política industrial galega:

a) O Plan director da industria de Galicia.

b) Os programas de impulso da actividade industrial.

Sección 1ª. O Plan director da industria de Galicia

Artigo 61. Definición.

O Plan director da industria de Galicia é o documento no que se conteñen as liñas xerais e as directrices básicas da política industrial galega e no que se sinalan os obxectivos e as prioridades sectoriais que se terán en conta na planificación dela, así como os criterios esenciais de intervención que se observarán na execución da política industrial galega.

Artigo 62. Fin e obxectivos.

1. O Plan director da industria de Galicia ten como fin potenciar o desenvolvemento da actividade industrial, baixo parámetros de produtividade, competitividade e calidade, para contribuír ao establecemento dun modelo económico baseado no crecemento sustentable, esencialmente a través do uso racional, eficiente e proporcionado das materias e dos recursos naturais, que posibilite avanzar en termos de cohesión económica e social, mediante a creación de postos de traballo de calidade.

2. Constitúen obxectivos esenciais do Plan director da industria de Galicia:

a) Crear as condicións necesarias para a implantación e a creación de empresas que rexeneren o tecido industrial galego, en particular, de empresas vinculadas á tecnoloxía, ao coñecemento e á creatividade.

b) Impulsar a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico, en especial, promover a I+D+i e as tecnoloxías que precisa a industria galega e favorecer a súa aplicación e a difusión dos seus resultados dentro do tecido industrial galego.

c) Fomentar a internacionalización das empresas galegas.

d) Lograr unha asignación eficiente dos recursos públicos, prestándolles especial atención a aqueles sectores máis relevantes para o desenvolvemento da Comunidade Autónoma.

e) Estimular a captación de investimentos que supoñan un reforzo estrutural do tecido industrial de Galicia.

f) Fomentar a cooperación entre empresas.

g) Contribuír a potenciar o capital humano existente na Comunidade Autónoma, mediante o apoio á mellora da cualificación técnica e empresarial das persoas, ao talento e á creatividade e a través da retención e captación de recursos humanos.

h) A creación e o mantemento de emprego de calidade.

i) Desenvolver actuacións para evitar as deslocalizacións empresariais.

Artigo 63. Contido.

O Plan director da industria de Galicia terá o seguinte contido:

a) Unha análise da situación do tecido industrial galego no momento da súa elaboración e unha proxección da súa previsible evolución, que, en todo caso, levará consigo a realización dos mapas industrial e de infraestruturas de apoio á industria de Galicia.

b) A determinación das liñas xerais e das directrices básicas da política industrial galega para o período de vixencia do Plan director da industria de Galicia que se fixe neste, sinalando os obxectivos concretos e as prioridades sectoriais que se terán en conta na elaboración da planificación de desenvolvemento del, constituída polos programas de impulso da actividade industrial, así como os criterios esenciais de intervención que se observarán na súa execución, todo isto consonte o establecido neste texto refundido e no seu desenvolvemento regulamentario.

c) A enumeración e a descrición dos concretos programas de impulso da actividade industrial de desenvolvemento do Plan director da industria de Galicia que se implementarán. Na descrición de cada un deles reflectiranse os obxectivos cuantitativos específicos por acadar, o tempo estimado para a consecución dos obxectivos fixados, os indicadores para o seguimento e a avaliación do grao de cumprimento dos ditos obxectivos e as persoas responsables da execución, e propoñeranse medidas ou accións concretas para levar a cabo a dita execución.

d) A determinación dos procedementos de seguimento e de avaliación do Plan director da industria de Galicia e dos programas de impulso da actividade industrial.

e) A descrición do marco económico-financeiro en que se enumeran os investimentos necesarios para levar a cabo o Plan director da industria de Galicia e a súa desagregación por programas de impulso da actividade industrial e por proxectos de execución.

f) As demais previsións que se establezan regulamentariamente.

Artigo 64. Elaboración e aprobación do Plan director da industria de Galicia.

1. Correspóndelle á dirección xeral competente en materia de industria a redacción do anteproxecto de Plan director da industria de Galicia, tendo en conta as necesidades detectadas e os obxectivos fixados no Plan galego de investigación que se atope en vigor, co fin de incrementar as sinerxías e evitar calquera tipo de duplicidade ou contradición.

2. Na redacción do anteproxecto de Plan director da industria de Galicia promoverase a colaboración das diferentes consellerías da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, así como dos demais entes, organismos e institucións públicas e privadas relacionadas coa actividade industrial.

3. Sen prexuízo das funcións que lle corresponden ao Consello Económico e Social, a dirección xeral remitirá o anteproxecto de Plan director da industria de Galicia ao Consello Galego de Industria para que este emita, no prazo que se estableza regulamentariamente, o correspondente informe e daralle, para o cumprimento do principio de transparencia administrativa, unha axeitada publicidade ao devandito anteproxecto, de conformidade co que se estableza no desenvolvemento regulamentario deste texto refundido, para garantir a participación na súa elaboración de todas as persoas e grupos interesados.

4. Correspóndelle á persoa titular da consellería competente en materia de industria a aprobación do proxecto de Plan director da industria de Galicia.

5. A aprobación do Plan director da industria de Galicia correspóndelle ao Consello da Xunta de Galicia.

Artigo 65. Modificación parcial do Plan director da industria de Galicia.

No caso de que durante a vixencia dun Plan director da industria de Galicia xurdan circunstancias imprevisibles e de grande impacto no tecido industrial galego, o Consello da Xunta, por proposta da consellería competente en materia de industria, poderá aprobar a modificación parcial daquel, de acordo co procedemento simplificado que se determine regulamentariamente.

Sección 2ª. Programas de impulso da actividade industrial

Artigo 66. Definición.

Os programas de impulso da actividade industrial son instrumentos de carácter estratéxico nos que, no marco fixado polo Plan director da industria de Galicia, se sinala, en función de concretos fins por acadar, os obxectivos que se prevé acadar nun determinado prazo e se determinan os mecanismos e os medios para a súa consecución, coa indicación dos sistemas para avaliar a súa eficacia e eficiencia en tal tarefa.

Artigo 67. Enumeración.

No Plan director da industria de Galicia preverase a aprobación, entre outros que se establezan regulamentariamente, dos seguintes programas: programas de innovación, programas de internacionalización e programas de mellora da competitividade industrial.

Artigo 68. Fins e obxectivos dos programas de innovación.

1. Os programas de innovación terán como finalidade a innovación industrial, a incorporación de tecnoloxías avanzadas nas empresas de Galicia e a xeración de infraestruturas tecnolóxicas de utilización colectiva.

2. Con tal fin, nos programas de innovación deseñaranse e estableceranse os proxectos axeitados para acadar, entre outros que se poidan establecer regulamentariamente, os seguintes obxectivos:

a) Fomentar a introdución da innovación como un elemento esencial na actividade das empresas galegas, en especial, por unha banda, a través do estímulo ao desenvolvemento de proxectos de innovación por elas, e, en particular, polas pequenas e medianas empresas, e, por outra banda, mediante o impulso de dinámicas de colaboración entre as empresas galegas para optimizar os investimentos en innovación.

b) Protexer o emprendemento corporativo como vía de crecemento a través da xeración de empresas desde a empresa.

c) Promover a formación no ámbito da xestión da innovación.

d) Impulsar a creación dunha rede de axentes facilitadores de propostas de proxectos colaborativos de I+D+i.

e) Fomentar a incorporación das TIC na actuación das empresas galegas.

Artigo 69. Fins e obxectivos dos programas de internacionalización.

1. Os programas de internacionalización terán como finalidade a introdución e/ou a consolidación na competencia no ámbito internacional das empresas galegas e a realización das adaptacións estruturais delas que sexan precisas con tal fin.

2. Para iso, nos programas de internacionalización deseñaranse e estableceranse os proxectos axeitados para acadar, entre outros que se poidan establecer regulamentariamente, os seguintes obxectivos:

a) Facilitarlles ás empresas o coñecemento dos procesos de internacionalización empresarial, en particular ás pequenas e medianas empresas, e asesoralas neles.

b) Garantir a capacitación dos cadros técnicos das empresas galegas no eido da internacionalización.

c) Apoiar a implantación de empresas galegas no exterior e a formalización de acordos de colaboración entre empresas galegas e estranxeiras.

d) Promover instrumentos financeiros para apoiar as empresas que teñan como obxectivo a súa internacionalización.

e) Mellorar o coñecemento e a imaxe no exterior dos bens e dos servizos galegos.

f) Captar investimentos procedentes do exterior.

g) Garantir a coordinación de todas as entidades que operen no ámbito da internacionalización.

Artigo 70. Fins e obxectivos dos programas de mellora da competitividade industrial.

1. Os programas de mellora da competitividade industrial terán como finalidade estimular a xeración de valor polas empresas galegas, acadar un axeitado dimensionamento competitivo das empresas galegas, mellorar o posicionamento das empresas galegas nos mercados e poñer á disposición destas as infraestruturas físicas ou tecnolóxicas que precisen.

2. Para iso, nos programas de mellora da competitividade industrial deseñaranse e estableceranse os proxectos axeitados para acadar, entre outros que se poidan establecer regulamentariamente, os seguintes obxectivos:

a) A implantación de sistemas de calidade total e de certificacións nos eidos enerxético e ambiental.

b) O desenvolvemento de servizos especializados para o apoio no ámbito da capacidade comercial, do márketing, da xestión de recursos humanos e da planificación da produción.

c) O apoio ao desenvolvemento de instrumentos de financiamento para as entidades que teñan por obxecto a promoción industrial e o desenvolvemento tecnolóxico.

d) A promoción, en sectores ou en áreas de actividade emerxentes, ou insuficientemente dimensionados, dunha axeitada capacidade competitiva.

e) O desenvolvemento de infraestruturas físicas e de ámbitos tecnolóxicos que posibiliten un axeitado desenvolvemento competitivo de proxectos industriais.

f) A especialización en actividades de maior demanda, con valor engadido e intensidade tecnolóxica.

Artigo 71. Contido dos programas de impulso da actividade industrial.

Os programas de impulso da actividade industrial, consonte o establecido neste texto refundido, no seu desenvolvemento regulamentario e no Plan director da industria de Galicia, terán o seguinte contido:

a) A determinación dos fins concretos que se perseguen con aqueles durante o seu período de vixencia, que se fixará neles.

b) Os obxectivos que se prevén acadar, establecidos de forma específica e cuantificada.

c) Un estudo xustificativo sobre a necesidade e a oportunidade do programa en cuestión.

d) Unha memoria de avaliación, coa indicación precisa dos resultados obtidos coa execución de programas anteriores que sexan iguais ou similares.

e) A enumeración e a descrición detallada dos proxectos que se empregarán para a execución e a determinación dos investimentos necesarios.

f) O tempo estimado para a consecución de cada un dos obxectivos marcados.

g) Os indicadores para o seguimento e a avaliación do grao de cumprimento dos ditos obxectivos.

h) Os responsables da execución do respectivo programa.

i) Os procedementos de seguimento e de avaliación.

j) As demais previsións que se establezan regulamentariamente.

Artigo 72. Procedemento de elaboración e de aprobación dos programas de impulso da actividade industrial.

1. Correspóndelle á dirección xeral competente en materia de industria a redacción dos proxectos de programas de impulso da actividade industrial, tendo en conta o disposto no Plan director da industria de Galicia.

2. Correspóndelle á persoa titular da consellería competente en materia de industria a aprobación dos programas de impulso da actividade industrial.

Artigo 73. Procedemento de modificación dos programas de impulso da actividade industrial.

No caso de que durante a vixencia dun programa xurdan circunstancias imprevisibles e de grande impacto no tecido industrial galego, por proposta da dirección xeral competente en materia de industria, a persoa titular da consellería competente en materia de industria poderá aprobar a modificación parcial daquel, de acordo co procedemento simplificado que se determine regulamentariamente.

TÍTULO III. A EXECUCIÓN DA POLÍTICA INDUSTRIAL GALEGA

CAPÍTULO I SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Artigo 74. Limitación das autorizacións e xeneralización do réxime de comunicación previa.

1. Para o exercicio da actividade industrial unicamente poderá requirirse autorización administrativa previa cando resulte obrigado para o cumprimento de obrigas derivadas da normativa comunitaria ou de tratados e convenios internacionais. Nestes supostos, o procedemento de tramitación será o máis sinxelo e áxil posible, facéndose uso, sempre que sexa oportuno, da solicitude de declaracións responsables.

2. Requirirase comunicación previa ou declaración responsable cando así se estableza nunha lei por razóns de orde pública, seguridade e saúde pública, seguridade e saúde no traballo ou protección do ambiente, ou cando se estableza regulamentariamente para o cumprimento de obrigas derivadas da normativa comunitaria ou de tratados e convenios internacionais.

Artigo 75. Comunicacións previas e declaracións responsables.

1. Para os efectos deste texto refundido, enténdese por comunicación previa o documento subscrito por unha persoa co que esta pon en coñecemento da Administración autonómica feitos ou elementos relativos ao exercicio dun dereito ou ao comezo dunha actividade, indicando os aspectos que poden condicionalos, e ao que se achega, se procede, a documentación necesaria para o seu cumprimento de conformidade co establecido pola normativa aplicable.

2. Para os efectos deste texto refundido, enténdese por declaración responsable o documento asinado no que unha persoa se identifica e declara, baixo a súa responsabilidade, facendo constar de forma expresa, clara e precisa que cumpre os requisitos establecidos pola normativa vixente para acceder ao recoñecemento dun dereito ou dunha facultade ou para o seu exercicio, que dispón da correspondente documentación acreditativa e que se compromete a manter o seu cumprimento durante a vixencia do devandito recoñecemento ou exercicio.

CAPÍTULO II OS PROXECTOS DE EXECUCIÓN DOS PROGRAMAS DE IMPULSO DA ACTIVIDADE INDUSTRIAL

Artigo 76. Execución dos programas de impulso da actividade industrial.

Os programas de impulso da actividade industrial executaranse mediante proxectos que poderán revestir a forma de concesión de subvencións, axudas, incentivos públicos ou outro tipo de medidas, de acordo co que se estableza regulamentariamente.

Artigo 77. Normativa aplicable.

1. Os proxectos de execución dos programas de impulso da actividade industrial someteranse á normativa comunitaria en materia de defensa da competencia.

2. Os proxectos aos que se refire o punto anterior, nos aspectos referentes ao réxime de axudas e subvencións da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, axustaranse ao establecido na normativa sobre subvencións públicas.

CAPÍTULO III OS PROXECTOS INDUSTRIAIS ESTRATÉXICOS

Artigo 78. Delimitación.

1. Serán considerados proxectos industriais estratéxicos aquelas propostas de investimento para a implantación ou a ampliación dunha ou de varias instalacións industriais que teñan como resultado previsible unha expansión significativa do tecido industrial galego ou a consolidación deste.

2. Para efectos da declaración dunha proposta de investimento como proxecto industrial estratéxico e para determinar a súa incidencia significativa no tecido industrial galego ou o grao de consolidación deste, terase en conta:

a) A súa importancia tecnolóxica.

b) O volume de investimento, que deberá ser como mínimo de 50 millóns de euros; o nivel de creación de emprego, que deberá ser superior a 250 postos de traballo directos; e a diversificación que se introduza no tecido industrial galego.

Artigo 79. Procedemento de declaración.

1. O procedemento para a declaración dunha proposta de investimento como proxecto industrial estratéxico iniciarase por instancia de parte mediante solicitude da empresa interesada dirixida á consellería competente en materia de industria, achegando a seguinte documentación:

a) O proxecto de implantación ou de ampliación da instalación industrial, incluíndo a regulamentación detallada do uso pormenorizado, volume, características técnicas e funcionais e condicións de deseño e adaptación ao ambiente.

b) A memoria descritiva detallada das características técnicas das infraestruturas, dotacións ou instalacións obxecto do proxecto, así como do ámbito territorial afectado. Na devandita memoria incluiranse os planos de situación e localización, á escala adecuada, das instalacións, así como a determinación gráfica do trazado e das características dos accesos viarios e das redes de condución e distribución.

c) Unha memoria na que se xustifique:

1º. O xeito en que a proposta, de ser realizada, dará lugar a unha expansión significativa do tecido industrial galego ou á consolidación deste.

2º. A viabilidade económico-financeira da actuación.

d) A idoneidade da localización elixida, así como a relación do contido do proxecto co planeamento urbanístico vixente, coas directrices de ordenación do territorio mediante a correspondente análise de compatibilidade estratéxica e co Plan de ordenación do litoral.

e) O documento ambiental que resulte exixible.

f) A relación detallada dos bens necesarios afectados, describíndoos na forma que determina o artigo 17 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954.

2. Avaliada a documentación presentada, a dirección xeral competente en materia de industria formularalle á persoa titular da consellería proposta de admisión ou inadmisión a trámite da solicitude presentada.

3. A instrución do procedemento de declaración corresponderalle á dirección xeral competente en materia de industria, que recadará todos os informes que resulten precisos para a avaliación do proxecto, nomeadamente os relativos á súa compatibilidade coa ordenación do territorio e co ambiente.

Cando o proxecto afecte terreos que, de conformidade coa lexislación urbanística, deban ser clasificados como solo rústico de especial protección, exixirase o informe favorable do organismo que teña a competencia sectorial por razón do correlativo valor obxecto de protección.

Para todos os actos e trámites, os termos e os prazos serán os mínimos previstos na súa normativa reguladora.

4. Os proxectos a que se refire este capítulo serán sometidos a un trámite de información pública de quince días mediante anuncio publicado no Diario Oficial de Galicia e seralles aplicable a normativa en materia de avaliación ambiental. No caso de que se trate de actividades suxeitas á avaliación de incidencia ambiental, seguirase o procedemento abreviado, considerándose para eses efectos que o proxecto o acomete directamente a Administración autonómica e que leva implícita a declaración de utilidade pública.

5. A persoa titular da consellería competente en materia de industria, por proposta da dirección xeral, remitiralle ao concello correspondente o proxecto de que se trate, para que no prazo de quince días notifique a súa conformidade ou desconformidade co planeamento urbanístico en vigor.

6. No caso de desconformidade, o expediente seralle remitido á consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio para a emisión de informe da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.

7. A persoa titular da consellería competente en materia de industria elevará o expediente ao Consello da Xunta, que decidirá se procede a declaración da proposta como proxecto industrial estratéxico.

8. Aprobado o proxecto polo Consello da Xunta, a persoa titular da consellería competente en materia de industria remitiralle ao concello un exemplar do proxecto de implantación ou de ampliación da instalación industrial, e será posible o inicio das obras.

Artigo 80. Efectos da declaración dos proxectos industriais estratéxicos.

1. A declaración dunha proposta de investimento como proxecto industrial estratéxico autorizará a implantación deste e ademais terá os seguintes efectos:

a) A aprobación do proxecto de implantación ou de ampliación da instalación industrial.

b) A non suxeición á licenza urbanística municipal nin á comunicación previa prevista na normativa urbanística.

c) A declaración de utilidade pública e de interese social do proxecto industrial estratéxico, así como a necesidade e a urxencia da ocupación dos bens e dos dereitos afectados dos que o/a solicitante da declaración teña a condición de beneficiario/a da expropiación.

d) A declaración de incidencia supramunicipal para os efectos previstos neste texto refundido.

e) A declaración de urxencia ou de excepcional interese público para os efectos previstos neste texto refundido.

f) A declaración de prevalencia sobre outras utilidades públicas.

g) A adxudicación directa de solo empresarial promovido polo Instituto Galego da Vivenda e Solo ou por empresas públicas participadas por este que teñan entre os seus obxectos a creación de solo empresarial, nas condicións establecidas pola normativa sectorial.

h) A concesión de forma directa de subvencións de acordo co disposto na lexislación de subvencións.

i) A imposición ou a ampliación de servidume de paso para vías de acceso, liñas de transporte e distribución de enerxía e canalizacións de líquidos ou gases, nos casos en que sexa necesario, de conformidade coa normativa que as regule.

2. As determinacións contidas nos proxectos industriais estratéxicos terán forza vinculante para as administracións públicas e para os particulares e prevalecerán sobre as determinacións do planeamento urbanístico vixente.

Disposición adicional primeira. Coordinación de actuacións.

O Consello Interdepartamental de Seguridade Industrial coordinará as súas actuacións co Consello de Coordinación de Seguridade Industrial para o desenvolvemento das funcións que regulamentariamente lle sexan encomendadas.

Disposición adicional segunda. Medios persoais do servizo de inspección.

Para o desenvolvemento das funcións de inspección previstas neste texto refundido, a consellería competente en materia de seguridade industrial indicará, na súa relación de postos de traballo, a necesaria dotación de medios persoais que afecte a prestación do servizo de inspección, vixilancia e control das actividades, dos establecementos, das instalacións e dos produtos industriais.

Disposición adicional terceira. Prevención de accidentes graves.

A Xunta de Galicia velará por que se teñan en conta os obxectivos de prevención de accidentes graves e delimitación das súas consecuencias nas súas políticas de asignación ou utilización do solo, así como nas de ordenación territorial.

Farao mediante o control da:

a) Implantación de novos establecementos.

b) Modificación dos establecementos existentes.

c) As novas obras realizadas nas proximidades de establecementos existentes, tales como vías de comunicación, lugares frecuentados por público ou zonas de vivendas, cando a localización ou as obras poidan aumentar o risco ou as consecuencias de accidente grave.

Disposición adicional cuarta. Actos que non precisan de licenza municipal.

1. Están exentos de actividade ou funcionamento e de licenza urbanística os actos de uso do solo ou do subsolo incluídos nas resolucións de outorgamento de dereitos mineiros e nos proxectos ou instalacións de produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica ou de gas para cuxa autorización ou concesión sexa competente a Xunta de Galicia, cando no procedemento de autorización ou no da súa avaliación ambiental estea previsto o trámite de audiencia ao concello ou informe municipal e o proxecto ou instalación sexan compatibles co planeamento e a normativa urbanísticos.

2. En tales casos, obtida a autorización ou concesión, a persoa titular da instalación ou concesión presentará a comunicación previa prevista na normativa urbanística e na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

Disposición adicional quinta. Execución dos programas de impulso da actividade industrial.

Co propósito de ampliar o ámbito subxectivo dos programas de impulso da actividade industrial, as convocatorias de proxectos de execución dos devanditos programas poderán prever nas súas bases que as entidades que fosen beneficiarias con anterioridade das subvencións, axudas ou incentivos públicos que constitúen os citados proxectos deban presentar unha memoria de desempeño das actividades que foron realizadas grazas ao apoio público obtido nos tres anos anteriores á correspondente solicitude, para efectos da súa valoración no proceso de selección das novas entidades beneficiarias, de acordo co que se estableza nas ditas bases.

Disposición adicional sexta. Execución forzosa en materia de seguridade industrial e no sector enerxético

Para acadar o cumprimento dos requirimentos efectuados pola Administración e das resolucións administrativas ditadas en materia de seguridade industrial, así como no ámbito do sector enerxético, a Administración autonómica poderá proceder, logo de apercibimento, á imposición de multas coercitivas, reiterables por lapsos de tempo suficientes para o cumprimento da resolución ou requirimento, ata lograr a súa execución polo suxeito obrigado, en contía de 1.000 a 25.000 euros cada unha.

É órgano competente para a imposición das multas coercitivas aquel que resulte competente para ditar a resolución do procedemento de que se trate ou para efectuar o requirimento.

Lei 13/2015, do 24 de decembro.

Artigo engadido:Disposición adicional sexta engadida por artigo 35.

Disposición transitoria primeira. Vixencia das normas en materia de seguridade industrial.

En tanto non se diten as normas de desenvolvemento do Libro I deste texto refundido, continuarán aplicándose as correspondentes disposicións en vigor en materia de seguridade industrial.

Disposición transitoria segunda. Consello Galego de Industria.

Consonte a disposición transitoria segunda da Lei 9/2013, do 19 de decembro, ata a constitución do Consello Galego de Economía e Competitividade creado pola devandita lei, o Consello Galego de Industria continuará coas súas funcións e rexerase polas seguintes normas:

1. Creación.

Créase o Consello Galego de Industria como órgano de participación dos axentes públicos e privados implicados na planificación e na execución da política industrial da Comunidade Autónoma e de asesoramento neste ámbito ao Consello da Xunta de Galicia e á consellería competente en materia de industria.

A constitución e a posta en funcionamento do Consello Galego de Industria non xerarán aumento dos créditos orzamentarios asignados á consellería de adscrición.

2. Natureza e réxime xurídico.

O Consello Galego de Industria é un órgano colexiado no que participan organizacións representativas de intereses sociais, adscrito á consellería competente en materia de industria, que actúa con plena autonomía no exercicio das funcións que lle corresponden.

O Consello Galego de Industria réxese polo disposto neste texto redundido e polo seu desenvolvemento regulamentario, así como polas normas de réxime interno que aprobe este, no marco da lexislación básica e autonómica sobre órganos colexiados nos que participan organizacións representativas de intereses sociais.

3. Fins e obxectivos.

O Consello Galego de Industria constitúe o ámbito de intervención dos axentes públicos e privados implicados na planificación e na execución da política industrial de Galicia e ten como fin permitir a cooperación e a colaboración entre eles.

O obxectivo esencial do Consello Galego de Industria é posibilitar a axeitada comunicación e transmisión de información entre as persoas membros para acadar, mediante un proceso construtivo de diálogo e de deliberación, a formulación de propostas, informes e estudos tendentes a lograr unha mellor e máis acaída planificación e execución da política industrial galega.

4. Funcións.

O Consello Galego de Industria ten as seguintes funcións:

a) Emitir informe sobre o anteproxecto de Plan director da industria de Galicia.

b) Emitir informe sobre o estudo do impacto das actuacións públicas no tecido industrial galego.

c) Realizar propostas en relación cos instrumentos de planificación da política industrial galega, tendentes tanto a mantelos permanentemente actualizados e acordes coas necesidades do tecido industrial galego como a mellorar a súa eficacia e eficiencia.

d) Ditaminar sobre aquelas cuestións que lle consulte o Consello da Xunta de Galicia ou a consellería competente en materia de industria.

e) Elaborar estudos en materia de política industrial.

f) Aqueloutras funcións que lle sexan atribuídas regulamentariamente.

5. Estrutura orgánica.

Os órganos do Consello Galego de Industria son o pleno, a presidencia e a vicepresidencia.

O Consello Galego de Industria poderá constituír grupos de traballo, integrados polas persoas membros deste e, se se considera preciso, por persoas expertas de recoñecido prestixio, para o desenvolvemento das súas funcións.

6. Composición e membros.

A Presidencia do Consello Galego de Industria corresponderalle á persoa titular da consellería competente en materia de industria.

A Vicepresidencia do Consello Galego de Industria corresponderalle á persoa titular da dirección xeral competente en materia de industria.

O Consello Galego de Industria estará integrado polas seguintes vogalías, nomeadas pola persoa titular da consellería competente en materia de industria:

a) Tres persoas, coa categoría de director/a xeral, propostas pola consellería competente en materia de industria.

b) Tres persoas, coa categoría de director xeral, propostas polas consellerías con competencias vinculadas á actividade industrial.

c) Tres persoas propostas polas organizacións sindicais máis representativas de Galicia.

d) Tres persoas propostas polas organizacións empresariais máis representativas de Galicia.

e) Tres persoas propostas do seguinte xeito: unha polas entidades locais galegas a través da súa entidade asociativa máis representativa, unha polos colexios profesionais que disciplinen profesións vinculadas ao ámbito industrial a través da súa entidade asociativa máis representativa e unha última polas institucións, públicas ou privadas, relacionadas co estudo e coa análise das políticas industriais.

4. A composición do Consello Galego de Industria procurará ser paritaria entre mulleres e homes.

Disposición transitoria terceira. Persoal inspector.

O persoal da consellería competente en materia de seguridade industrial que con anterioridade á entrada en vigor da Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia, estivese prestando servizos atribuídos ao persoal inspector sen ter a condición de funcionario facultativo continuará realizando funcións de inspección nos mesmos termos nos que estaba a exercelas. En tal suposto, os postos de traballo desempeñados polo devandito persoal terán a consideración de a extinguir.

Disposición derradeira primeira. Adaptación, revisión e ampliación da normativa afectada.

A consellería competente en materia de seguridade industrial procederá á adaptación, revisión e ampliación da normativa que poida verse afectada polas prescricións do Libro I deste texto refundido.

Disposición derradeira segunda. Consello Interdepartamental de Seguridade Industrial.

Determinaranse regulamentariamente a organización, a composición, as funcións e o réxime xurídico interno do Consello Interdepartamental de Seguridade Industrial.

Disposición derradeira segunda. Consello Interdepartamental de Seguridade Industrial.

1. Facúltase o Consello da Xunta de Galicia para o desenvolvemento regulamentario das prescricións do Libro I, deste texto refundido, e mais os requirimentos de carácter técnico que se aproben no futuro.

2. O Consello da Xunta elaborará un decreto de desenvolvemento das previsión contidas no Libro II, deste texto refundido, dándolles audiencia por prazo dun mes no correspondente procedemento ás organizacións sindicais e empresariais intersectoriais galegas máis representativas.

Este documento é de carácter informativo e non ten valor xurídico. Está elaborado unicamente a partir das normas publicadas en Lex.gal. Consulte a información contida ao respecto na sección de preguntas frecuentes.

Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia