lex.gal dereito galego consolidado

Norma Consolidada

Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

Publicado en: DOG 248 30/12/2022

Departamento: Parlamento de Galicia

Estado: Derrogada

PDF

As disposicións desta lei terán vixencia exclusiva para o ano 2023.

Exposición de motivos

I

Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2023, como expresión cifrada, conxunta e sistemática da política económica do Goberno, constitúen o elemento esencial para garantir unha axeitada utilización dos recursos públicos, que permitan ás familias, aos sectores e ás empresas acadar uns niveis de renda, emprego e actividade que contribúan, en definitiva, a mellorar o nivel de benestar da cidadanía.

Unha vez que parecía superada a pandemia, a invasión de Ucraína por parte de Rusia supuxo a aparición dunha nova conmoción externa que alterou significativamente o contexto xeopolítico e económico. A repercusión da invasión sobre as economías foi global, o que ocasionou un aumento dos prezos da enerxía, dos alimentos e das materias primas, así como alteracións nas cadeas de produción de diferentes sectores, que limitaron ao mesmo tempo o crecemento do comercio a nivel internacional. Esta nova perturbación tamén afectou negativamente ás perspectivas de crecemento das economías mundiais, aínda cun carácter asimétrico, xa que os efectos en cada país dependen das súas estruturas produtivas, do grao de dependencia dos inputs enerxéticos e da capacidade de implementar políticas de impulso fiscal compensatorias.

No que atinxe á economía galega, a crise sanitaria provocada pola covid-19 tivo un forte impacto no nivel de actividade no ano 2020, cun retroceso do produto interior bruto (PIB) do 8,9 por cento, fronte á caída do PIB do 11,3 por cento no conxunto do Estado. Os sucesivos picos de incidencia do coronavirus frearon a recuperación económica no 2021. Porén, no conxunto do ano 2021 o PIB galego creceu un 5,2 por cento, unha décima máis ca o español. A achega da demanda interna en termos nacionais foi de 3,2 puntos porcentuais. A progresiva eliminación das restricións motivadas pola pandemia xunto co aforro embalsado polos fogares no ano 2020 favoreceron o incremento do gasto dos fogares, polo que o consumo foi un dos alicerces da recuperación. No que respecta ao investimento, este non amosou o dinamismo esperado polos problemas derivados da falla de subministracións en sectores estratéxicos na economía galega, como a automoción, mais non impediu un impulso final do 1,1 por cento no 2021.

Pola súa banda, no ano 2021, o sector exterior achegou 1,9 puntos porcentuais ao crecemento do produto interior bruto (PIB), cun incremento das exportacións do 9,9 por cento, superior ao das importacións, que foi do 6,5 por cento. Os factores que explican a maior resiliencia da economía galega fronte á crise foron a menor dependencia do turismo, a importancia do sector primario no PIB, a estabilidade nas exportacións e un maior control da pandemia.

Así e todo, as incertezas xeradas pola guerra en Ucraína e as que aínda persisten derivadas da pandemia, xunto cunha inflación máis persistente da prevista inicialmente, están a dificultar a aproximación ao nivel de actividade e emprego prepandemia da economía galega, polo que a política económica debe continuar apoiando a súa consecución.

Tendo en conta a nova situación macroeconómica, a economía galega está a amosar unha axeitada evolución en termos de actividade, emprego e exportacións, que contribúen a consolidar e impulsar a recuperación acadada no ano 2021.

De acordo cos últimos datos dispoñibles, o produto interior bruto (PIB) medra un 4,1 por cento en termos interanuais e ten como principais compoñentes o consumo privado e as exportacións. O gasto en consumo final dos fogares segue amosando un comportamento positivo no que vai de ano, co que se acada unha taxa de variación do 2,8 por cento. Do mesmo xeito, o crecemento das exportacións galegas foi do 29,4 por cento nos sete primeiros meses do ano, por enriba do crecemento do conxunto nacional, que foi do 24,2 por cento. Desde o punto de vista da actividade, o índice de produción industrial (IPI) amosa unha caída do sector do 1,9 por cento en Galicia, motivado fundamentalmente por factores exóxenos. En efecto, a produción de enerxía eléctrica caeu no que vai de ano, o que ten a súa causa en que producimos principalmente enerxía hidráulica e eólica, e este ano reduciuse fortemente a súa produción pola escaseza de choiva. Por outra banda, a fabricación de vehículos viuse afectada pola escaseza de microchips, o que determina unha redución da produción en Galicia e tamén en España, mais este comportamento mudou, xa que desde o mes de maio se recuperou o nivel de actividade, e prevese un bo comportamento no que queda de ano e no próximo.

Existen tamén factores para o optimismo. Así, a industria manufactureira amosa un comportamento positivo, xa que aumenta un 3,9 por cento en Galicia, máis ca en España, que é do 2,8 por cento. Por outra parte, a confección, a industria da madeira e o refino de petróleo teñen un mellor comportamento en Galicia que en España. Tamén é de destacar o crecemento da cifra de negocios do sector servizos, que foi do 27 por cento nos sete primeiros meses do 2022, mentres que a nivel nacional este crecemento foi do 24,4 por cento. Así mesmo, o índice de confianza da persoa consumidora rexistra tamén retrocesos menores na nosa comunidade do que no conxunto español. Por último, no ámbito do emprego obsérvase que a taxa de desemprego en Galicia se sitúa no segundo trimestre de 2022 no 11,2 por cento, o que representa 1,3 puntos porcentuais inferior á do conxunto nacional, diferencial que se vén mantendo nos últimos anos.

Polo que respecta á política fiscal, tendo en conta o novo contexto xeopolítico e macroeconómico, a Comisión Europea acaba de suspender para o ano 2023 a aplicación das regras fiscais, activando a denominada «cláusula xeral de escape», o que permite de novo medidas de impulso fiscal. A maior incerteza e o alto risco de sobreestimación das perspectivas económicas no contexto da guerra en Europa, as subidas sen precedentes dos prezos da enerxía e as continuas perturbacións da cadea de abastecemento xustifican a prórroga da cláusula xeral de salvagarda do Pacto de estabilidade e crecemento durante o 2023.

Esta suspensión das regras fiscais por parte da Comisión Europea determinou que o Consello de Ministros, na data do 26 de xullo, fixase unha taxa de referencia do déficit para as comunidades autónomas no 0,3 por cento do produto interior bruto (PIB), tres décimas por debaixo da establecida para o ano 2022, que foi do 0,6 por cento. Esta taxa de referencia que condiciona a elaboración dos orzamentos foi informada no Consello de Política Fiscal e Financeira que tivo lugar o 27 de xullo de 2022. Do mesmo modo, o 22 de setembro o Congreso dos Deputados apreciou que España está sufrindo as consecuencias do estalido da guerra en Europa e dunha crise enerxética sen precedentes, o que supón unha situación de emerxencia extraordinaria, para os efectos previstos nos artigos 135.4 da Constitución e 11.3 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, o que posibilita superar os límites de déficit e débeda pública e a non-aplicación da regra de gasto.

Con base no novo contexto macroeconómico, marcado por un crecemento menor do que se agardaba e sometido a grandes incertezas, dada a situación xeopolítica e unha inflación máis persistente do esperado, é imprescindible que as políticas públicas da Comunidade Autónoma para o ano 2023 proporcionen certeza aos axentes económicos e á cidadanía galega, coa dotación de estabilidade das decisións de consumo, aforro, investimento e produción deles e mais o establecemento do marco que debe terse en conta para os efectos de canalizar os recursos públicos, de modo que contribúan a garantir un crecemento sostido para minimizar os efectos económicos e sociais adversos da nova situación, co obxecto de focalizar nos máis vulnerables as medidas de maior calado. A previsibilidade e a certeza son esenciais para o crecemento económico.

As contas para o ano 2023 plasman a política económica do Goberno galego, ao servizo da función de estabilización económica, polo que os esforzos orzamentarios se centran en garantir a estabilidade de prezos e axudar os colectivos máis afectados pola inflación crecente; en recuperar o nivel prepandemia de actividade e de emprego na economía galega, co apoio ás empresas e aos sectores máis afectados; en promover os investimentos estruturais precisos para contar cun tecido económico máis moderno, produtivo e sustentable, que permitan continuar a senda de crecemento anterior á pandemia co impulso de proxectos transformadores da nosa estrutura económica; en proseguir coa modernización dos servizos públicos fundamentais: sanidade, educación e servizos sociais, que supón o groso do bloque competencial da Comunidade Autónoma.

Por outro lado, é necesario establecer as bases para deseñar a Galicia do futuro, poñendo no centro o reto demográfico pero tamén outras para garantir o benestar dunha sociedade máis avellentada, impulsando medidas que favorezan o paso cara a unha Galicia máis ecolóxica e climaticamente neutra, máis dixital e mellor adaptada aos retos actuais e futuros, con capacidade de axuste para afrontar posibles crises e cuns servizos sanitarios, educativos e sociais reforzados e eficientes, e tamén dando un pulo ao modelo baseado na innovación e no capital humano, que favoreza unha sociedade moderna, competitiva, solidaria e cohesionada social e territorialmente, con altas taxas de emprego.

Neste contexto, máis ca nunca é necesario dispoñer dunha planificación rigorosa no medio prazo para que os atrancos conxunturais non nos desvíen dos nosos obxectivos estratéxicos. Neste eido, o novo Plan estratéxico de Galicia 2022-2030 orienta as liñas estratéxicas de investimento e de gasto do orzamento do 2023. O novo plan ten por obxectivo xeral deseñar as liñas estratéxicas de actuación que convertan Galicia nunha rexión máis verde, máis dixital e mellor adaptada aos retos actuais e futuros, que converxe en riqueza coa media española e europea, a partir dun modelo de crecemento sustentable e inclusivo baseado no aumento da produtividade a través da innovación, a internacionalización, o apoio ás transicións ecolóxica e dixital, o fomento da calidade do emprego e do produto, e o aumento do benestar das galegas e dos galegos, en especial o das persoas máis desfavorecidas, para seguir a artellar unha sociedade ben formada, libre e cohesionada. O Plan estratéxico de Galicia 2022-2030 fundamentará a estratexia de crecemento no medio prazo de Galicia arredor de cinco eixes de actuación: a dinamización demográfica e o benestar, a transición ecolóxica, a competitividade, a cohesión social e territorial e a gobernanza.

Unha parte significativa do crecemento económico esperado para este e os seguintes anos depende crucialmente do potencial efecto multiplicador sobre a actividade do uso dos recursos procedentes da Unión Europea. En relación cos fondos europeos, o orzamento do 2023 será o ano de peche do anterior marco financeiro 2014-2020 e, ao mesmo tempo, de apertura do novo marco 2021-2027, e nos que continuarán recolléndose os recursos procedentes do Mecanismo Next Generation EU (Próxima xeración UE), para o que é necesario levar a cabo unha rigorosa selección de proxectos de investimento financiables con estes recursos, xa que deles dependerá en gran medida a transformación estrutural da economía galega.

O apoio aos sectores produtivos estratéxicos resulta prioritario, en especial á industria, co fomento dun tecido produtivo moderno, eficiente, innovador, internacionalizado e sustentable que xere máis empregos e de máis calidade a través da transición verde e dixital. En especial, constitúe un reto esencial o fomento dunha economía baixa en carbono, baseada en fontes de enerxía máis limpas e menos agresivas co ambiente, co que se lles dá prioridade ás fontes de enerxía renovables. Non hai que esquecer que o problema dos altos prezos da enerxía non pode abordarse de maneira duradeira a través de medidas fiscais compensatorias, como as reducións do imposto sobre o valor engadido (IVE) e dos impostos especiais (IIEE), senón que requirirá de investimentos no medio prazo en eficiencia enerxética e o desenvolvemento de fontes de enerxía locais ambientalmente sustentables. Neste sentido, non hai que esquecer as oportunidades que nos amosa o plan RepowerEU, no que se establecen varias medidas para reducir rapidamente a dependencia dos combustibles fósiles rusos e adiantar a transición ecolóxica, aumentando ao mesmo tempo a resiliencia do sistema enerxético a escala da Unión Europea.

No ámbito da administración débese continuar co proceso de modernización dos servizos públicos, de forma que se desenvolvan sistemas e procedementos máis eficientes, pero tamén máis sinxelos e amigables coa cidadanía, co gallo de que esta perciba unha administración próxima e resolutiva. No marco do Plan xeral de mellora da calidade dos servizos do sector público autonómico de Galicia, aprobado no 2021, impulsarase a transparencia e a axilización dos procedementos administrativos, a través de melloras tecnolóxicas nos eidos da participación cidadá na elaboración de normas e plans, de atención á cidadanía e no marco da contratación pública.

Para o desempeño destes retos, a Administración autonómica contará cunha cifra extraordinaria de recursos, a máis alta na historia da autonomía. Os orzamentos para o ano 2023 poñen á disposición da política económica deste goberno 12.620 millóns de euros. Este volume de recursos do que dispoñerá a Facenda galega permitirá implementar as medidas de estabilización económica tendentes a mellorar o benestar da cidadanía, en especial das persoas máis vulnerables, así como apoiar as empresas e os sectores máis afectados pola nova perturbación, e incrementar asemade a dotación de recursos para a prestación dos servizos sanitarios, educativos e sociais coa garantía da protección e do benestar das familias.

Na nosa comunidade, o 1 de agosto deste ano, aprobouse o Acordo polo que se fixa o límite máximo de gasto non financeiro da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, ao cal se refire o artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, modificado polo artigo 92 da Lei 12/2014, do 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Este acordo establece o límite do gasto para o Proxecto de lei dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia en 12.599 millóns de euros. Este límite de gasto modifícase á alza pola inclusión de novos fondos do Mecanismo de recuperación e resiliencia (MRR) asignados nos últimos meses por un importe de vinte e un millóns adicionais aos previstos no límite de gasto, o que deixa o límite de gasto non financeiro en 12.620 millóns de euros, que son pola súa conta vinte e un millóns de euros adicionais ao gasto non financeiro contido nos orzamentos consolidados de 2021.

Esta evolución tan positiva dos recursos débese fundamentalmente ao crecemento das achegas procedentes do sistema de financiamento. O sistema de financiamento autonómico amosa novamente unha evolución positiva derivada do crecemento das entregas á conta, que medran nun 8,8 por cento, pero sobre todo da importante liquidación positiva correspondente ao exercicio 2021, que se cifra en 698 millóns de euros, polo que a contribución en conxunto dos recursos proporcionados polo sistema medra un 23,3 por cento, achegando máis de 9.402 millóns de euros, o que supón 1.774 millóns máis ca no 2022.

Porén, se consideramos a compensación da liquidación negativa correspondente ao ano 2020 por 368 millóns de euros, a evolución dos recursos do sistema determina que para o ano 2023 a achega efectuada desde os orzamentos xerais do Estado medra un 17,6 por cento. Ademais, nos orzamentos do ano 2022 incluíuse a cantidade correspondente ao pago da sentenza sobre a retención indebida dunha mensualidade do imposto sobre o valor engadido (IVE) na liquidación do 2017, estimada en douscentos once millóns de euros. Deste xeito, incluíndo ambos os importes, a achega para o ano 2023 medra un 14,6 por cento.

No que se refire aos fondos finalistas europeos, as contas para o ano 2023 recollen o importante paquete de apoio financeiro aprobado pola Comisión Europea, que contribuirá a afianzar as políticas de gasto encamiñadas á reforma e modernización do noso tecido económico, co financiamento de actuacións transformadoras que o preparen para un novo paradigma de crecemento económico máis sustentable e dixital, do que dependerá en gran medida a taxa de crecemento potencial da economía galega. O apoio aos sectores produtivos estratéxicos resulta prioritario, en especial á industria, co obxecto de fomentar un tecido produtivo moderno, eficiente, innovador, internacionalizado e sustentable que xere máis empregos e de máis calidade a través da transición verde e dixital.

Polo miúdo, dos fondos Next Generation EU (Próxima xeración UE), as contas autonómicas recollen 527 millóns de euros da parte que xestionará a Comunidade Autónoma dos recursos vinculados ao Mecanismo de recuperación e resiliencia (MRR) (Regulamento (UE) 2021/241) co gallo de facer fronte aos efectos sen precedentes da crise da covid- 19. O obxectivo específico do MRR é proporcionar axuda financeira con miras a acadar os fitos e obxectivos das reformas e dos investimentos establecidos no Plan nacional de recuperación e resiliencia. Por outra banda, no ano 2023, dentro dos fondos europeos, órzanse os recursos correspondentes ao Instrumento react-EU («Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe» - axuda á recuperación para a cohesión e os territorios de Europa), que son unha iniciativa que prosegue e amplía as medidas de resposta á crise e de reparación desta. A programación total destes recursos ascende a 440,8 millóns de euros. No ano 2023 recóllense 179 millóns de euros, a cantidade precisa para rematar a execución destes fondos.

En canto ao resto dos fondos europeos, integrados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), o Fondo Social Europeo (FSE), o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), o Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), o Fondo de Transición Xusta e os programas de cooperación territorial, e sen ter en conta os fondos react-EU que están orzados en Feder e FSE 2014-2020, a orzamentación destes recursos ascende a 676,7 millóns de euros, o que supón un incremento do 19,1 por cento con respecto ás contas para o ano 2022. É de salientar a orzamentación do Fondo de Transición Xusta, destinado a apoiar as rexións máis afectadas pola transición cara á neutralidade climática, por un importe de trinta e dous millóns de euros. Así mesmo, con respecto ás contas para o ano 2022, o Feder experimenta un crecemento dun 28,6 por cento, con 51,4 millóns de euros máis, e o FSE, que medra nun 84 por cento, con 30,6 millóns de euros máis, motivado pola inclusión da programación do anterior marco 2014-2020 e a primeira orzamentación dos recursos do marco 2021-2027.

Por último, como en exercicios anteriores, os orzamentos recollerán unha visión transversal das políticas de gasto con perspectiva de xénero, de infancia e en termos de obxectivos de desenvolvemento sustentable (ODS).

II

Na parte dispositiva, a lei estrutúrase en seis títulos, dezasete disposicións adicionais, tres disposicións transitorias e tres disposicións derradeiras.

A parte esencial da Lei dos orzamentos recóllese no título I, relativo á aprobación dos orzamentos e ao réxime das modificacións de crédito, por canto no seu capítulo I, baixo a rúbrica «Aprobación dos créditos e do seu financiamento», se aproban os ingresos e os gastos que compoñen os orzamentos da Comunidade Autónoma, integrados polos da Administración xeral, os dos organismos autónomos, os correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta –que, para os efectos orzamentarios, teñen a consideración de organismos autónomos–, os das axencias públicas autonómicas, os das entidades públicas empresariais, os dos consorcios autonómicos, os das sociedades mercantís e os das fundacións.

Neste capítulo I defínese o ámbito dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a tipoloxía das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico previstas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Dentro deste capítulo detállanse os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado e sinálase así mesmo o importe das subvencións reguladoras consideradas na normativa de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. Finalmente, dentro dos artigos especificamente destinados aos orzamentos das entidades instrumentais, autorízanse as dotacións iniciais das subvencións de explotación e de capital ás entidades públicas empresariais e ás sociedades mercantís.

O capítulo II deste título, «Das modificacións orzamentarias», regula os principios e as competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias, as regras de vinculación que afectan os créditos orzamentarios, a determinación dos que teñen natureza de créditos ampliables, entre os que se inclúen os créditos que financien a gratuidade na educación infantil de 0 a 3 anos e as limitacións aplicables ás transferencias de créditos.

O título II, relativo aos «Gastos de persoal», estrutúrase en catro capítulos.

O capítulo I, dedicado aos gastos do persoal ao servizo do sector público, establece a evolución da masa salarial en función do que regule a normativa básica do Estado na materia, recollendo as previsións que figuran no Proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado. Así mesmo, recolle que para o ano 2023 só se poderá proceder, no sector público, á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e aos requisitos establecidos na normativa básica estatal. No resto do capítulo regúlase a contratación de persoal laboral temporal, de persoal funcionario interino e de persoal vinculado ás encomendas de xestión ou ás encargas a medio propio.

O capítulo II, baixo a rúbrica «Dos réximes retributivos», establece que as retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo, así como as das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior, do persoal funcionario, do persoal laboral, do persoal ao servizo das institucións sanitarias e do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza experimentarán un incremento do 2,5 por cento en relación coas vixentes o 31 de decembro de 2022, así como a posible aplicación dos incrementos adicionais previstos no Proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado. Tal e como se establece na disposición adicional oitava, estes incrementos serán aplicables no momento en que o habilite a normativa da Administración xeral do Estado.

O capítulo III, dedicado a «Outras disposicións en materia de réxime de persoal activo», recolle que para o ano 2023 as relacións de postos de traballo deberán modificarse para as axustar ás previsións orzamentarias que se deduzan do anexo de persoal, sen que se poidan prover aqueles postos para os cales non estea prevista a dotación, e mais que no anexo de persoal non poderán existir códigos de liñas orzamentarias que non amparen créditos para dotacións de postos de traballo, substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos. O resto do capítulo regula os requisitos para a determinación ou a modificación das retribucións do persoal laboral e non funcionario, o persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, o nomeamento do profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios, os profesores e as profesoras de corpos docentes e o persoal eventual e de gabinete.

O capítulo IV, dedicado ás «Universidades», fixa o límite máximo dos custos de persoal das tres universidades galegas, as retribucións adicionais do persoal ao seu servizo e a obriga de comunicación mensual da provisión de persoal laboral temporal para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables. Así mesmo, establécese que as universidades poderán aplicar a taxa de reposición prevista na normativa básica estatal, con respecto das dispoñibilidades orzamentarias dotadas no capítulo I.

O título III, «Operacións de endebedamento e garantía», estrutúrase en dous capítulos, relativos ás operacións de crédito e ao afianzamento por aval.

No primeiro destes capítulos establécese que para o ano 2023 a posición neta debedora da Comunidade Autónoma poderá incrementarse na contía máxima do 0,3 por cento do produto interior bruto (PIB) rexional. Tamén se regulan neste capítulo as operacións de débeda de tesouraría, a formalización doutras operacións financeiras e o endebedamento das entidades instrumentais do sector público. No tocante ao endebedamento das entidades instrumentais do sector público, a única excepción refírese ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), no que se recolle a posibilidade, para os préstamos directos, de que se poidan formalizar entre as entidades financeiras e os adxudicatarios ou as adxudicatarias que, estando en réxime de alugamento, decidan adquirir as vivendas que foron cedidas en uso ao IGVS e para as execucións de hipotecas de vivendas de promoción pública da adxudicación ou cesión de remate delas a prol do IGVS.

No capítulo II, relativo ao «Afianzamento por aval», en canto ao apoio financeiro aos proxectos empresariais, mantense para o 2023 a contía máxima dos avais que pode conceder o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), cun importe que non supere o saldo efectivo vixente de cincocentos millóns de euros. Así mesmo, incorpórase a autorización relativa á concesión de avais para a articulación dos instrumentos financeiros incluídos no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2022, cofinanciados polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). Tamén se recolle a autorización ao Instituto Galego da Vivenda e Solo para a concesión de avais por un importe máximo de cinco millóns de euros, con destino á compra da primeira vivenda por menores de trinta e cinco anos e cun límite máximo do vinte por cento do prezo de compravenda.

No título IV, «Xestión orzamentaria», mantéñense os preceptos relativos á intervención limitada, á fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma, á fiscalización dos nomeamentos ou dos contratos de substitución do persoal, á identificación dos proxectos de investimento, á autorización do Consello da Xunta para a tramitación de determinados expedientes de gasto, á regulación das transferencias de financiamento, ás subvencións nominativas, á concesión directa de axudas e subvencións, á simplificación da acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Seguridade Social e de non ter pendentes de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma para determinados supostos, ao pagamento mensual de axudas e subvencións que se conceden a persoas físicas para financiar estudos de investigación, ao informe preceptivo e vinculante da Consellería de Facenda e Administración Pública, que, sen prexuízo da análise de risco que realice o xestor, determina os efectos sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria nos préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, e mais aos expedientes de dotación artística e ao módulo económico de distribución de fondos públicos para o sostemento de centros concertados. Neste establécese a posibilidade da aceptación por parte da Administración autonómica de pagamentos á conta para as retribucións do persoal docente do colectivo de empresas do ensino privado, desde o 1 de xaneiro ata o momento en que se asinen as táboas salariais para o ano 2023.

O título V, dedicado ás «Corporacións locais», estrutúrase en dous capítulos.

O primeiro deles, dedicado ao financiamento e á cooperación con estas entidades, detalla as transferencias que lles corresponden como consecuencia de convenios e subvencións, así como a participación dos concellos nos tributos da Comunidade Autónoma a través do Fondo de Cooperación Local. En relación con este fondo, a lei fixa unha porcentaxe homoxeneizada de participación, e desagrégase esta en fondo base, para recoller a mesma contía que se establece no ano 2011, e en fondo adicional, para recoller o incremento debido á maior recadación dos capítulos I, II e III da Administración xeral desde aquel ano ata o 2022. Establécese o sistema de distribución entre a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e os concellos para o fondo base, de maneira que estes recibirán segundo o coeficiente de repartición que lles correspondeu no ano 2011.

Porén, no ano 2023, as entregas á conta do fondo adicional increméntanse notablemente respecto do establecido no orzamento do ano 2022, como consecuencia do incremento dos capítulos I, II e III dos ingresos da Administración xeral no orzamento do ano 2023 respecto do inicial do ano pasado. O fondo adicional repartirase no ano 2023 conforme o acordo da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local. Entre os criterios aprobados para a repartición destacan os concellos con institucións penitenciarias no seu termo municipal, os concellos de menos de cincuenta mil habitantes que teñen que asumir os gastos de funcionamento dos centros de saúde da súa titularidade, as prazas en conservatorios municipais de grao medio, os concellos resultantes dun proceso de fusión en cumprimento do sinalado na Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia, os concellos que teñen que asumir o financiamento dos servizos de emerxencia de carácter supramunicipal, os concellos que impulsen proxectos técnicos de creación e desenvolvemento de comunidades enerxéticas e, por último, os concellos de menos de quince mil habitantes que realicen actuacións nos tres ámbitos seguintes: a mellora da eficiencia enerxética das infraestruturas municipais, a adquisición de maquinaria e equipamentos e mais os investimentos en modernización e mellora das redes de abastecementos municipais.

O capítulo II deste título regula o procedemento de compensación e retención de débedas dos concellos contra os créditos que lles corresponden pola súa participación no Fondo de Cooperación Local de maneira similar ao exercicio 2022.

No título VI, relativo ás «Normas tributarias», inclúese un único precepto para establecer os criterios de afectación do imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada e o canon eólico.

O contido desta Lei de orzamentos complétase coas disposicións adicionais, transitorias e derradeiras referidas, nas cales se recollen uns preceptos de índole moi variada.

As disposicións adicionais regulan, entre outras materias, a información ao Parlamento; a autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación; as normas para a remisión de información económico-financeira e o control desta, coa finalidade de recoller as obrigas en relación co inventario das entidades dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia e, doutra banda, para adaptar as normas sobre a competencia da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia á normativa vixente, en relación coas axencias e cos consorcios adscritos á Comunidade Autónoma que deben auditar as súas contas anuais; a venda de solo empresarial por parte do Instituto Galego da Vivenda e Solo; as retribucións dos consellos de administración; as prestacións extraordinarias para as persoas beneficiarias de pensións e subsidios non contributivos, e, no relativo aos gastos de persoal, a autorización para a modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde, as medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral, e no caso dos centros concertados recóllense os módulos económicos. Tamén se regula a contía das axudas directas destinadas a paliar a pobreza enerxética en consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social.

Regúlase ademais o dereito a percibir unha axuda económica de mil douscentos euros, a razón de cen euros mensuais, a través da Tarxeta Benvida para todas as familias que teñan unha filla ou un fillo ou adopten un neno ou unha nena menor dun ano no 2023. Adicionalmente, para aquelas familias con renda igual ou inferior a vinte e dous mil euros a axuda ampliarase no segundo ano de vida e ata que a nena ou o neno cumpra tres anos, ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos. A contía das axudas para as familias con estas rendas será de seiscentos euros por ano, a razón de cincuenta euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o primeiro; de mil douscentos euros por ano, a razón de cen euros por mes, se a filla ou o fillo que dá dereito á axuda é o segundo, e de dous mil catrocentos euros por ano, a razón de douscentos euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o terceiro ou sucesivos. Para as familias que residan no rural e para as que teñan a terceira filla ou o terceiro fillo e sucesivos, a axuda incrementarase nas condicións que estableza a Consellería de Política Social e Xuventude.

A última das disposicións adicionais establece un mecanismo para axilizar a xestión orzamentaria ao habilitar a Consellería de Facenda e Administración Pública para efectuar determinadas modificacións orzamentarias.

As disposicións transitorias regulan a adecuación das entidades públicas instrumentais, a dotación gradual do Fondo de Continxencia de Execución Orzamentaria que xa se prevía na Lei de orzamentos do ano 2022 e o mantemento do Mecanismo de garantía de investimentos públicos.

As tres últimas disposicións derradeiras regulan o desenvolvemento, a vixencia e a entrada en vigor da lei.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome do rei a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

TÍTULO I Aprobación dos orzamentos e réxime das modificacións de crédito

CAPÍTULO I Aprobación dos créditos iniciais e do seu financiamento

Artigo 1. Aprobación e ámbito dos orzamentos xerais

O Parlamento de Galicia aproba os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2023, nos que se integran:

a) Os orzamentos da Administración xeral, na cal se incorporan os órganos estatutarios e consultivos.

b) Os orzamentos dos organismos autónomos.

c) Os orzamentos das entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta, que consonte a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, terán a consideración de organismos autónomos para os efectos orzamentarios.

d) Os orzamentos das axencias públicas autonómicas.

e) Os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que fai referencia o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

f) Os orzamentos de explotación e capital dos consorcios autonómicos a que fai referencia o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

g) Os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que fai referencia o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

h) Os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que fai referencia o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

i) En todo caso, os orzamentos das demais entidades que estean clasificadas como administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coas normas do Sistema europeo de contas, agás as universidades públicas.

Artigo 2. Orzamentos da Administración xeral, dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas

Un. Nos estados de gastos consolidados dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas consígnanse créditos por un importe de 14.167.171.153 euros, distribuídos da seguinte forma:

[figura]

As transferencias internas entre os orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos organismos autónomos e das axencias públicas representan 6.034.588.884 euros, distribuídos segundo o seguinte detalle:

[figura]

Dous. A desagregación dos créditos consonte a finalidade á que van destinados establécese desta maneira:

[Táboa]

Tres. A distribución orgánica e económica do orzamento consolidado é como segue:

[Táboa]

Catro. Nos estados de ingresos dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, nos dos seus organismos autónomos e nos das axencias públicas autonómicas recóllense as estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar durante o exercicio, por un importe consolidado de 14.167.171.153 euros, distribuídos da seguinte forma:

[figura]

Cinco. Os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado á Comunidade Autónoma estímanse en 2.718.904.229 euros, dos que 2.397.793.229 euros corresponden á normativa estatal e 321.111.000 euros á normativa autonómica, consonte o seguinte detalle:

— imposto sobre sucesións e doazóns: 215.962.000 euros

— imposto sobre a renda das persoas físicas: 431.705.000 euros

— imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados: 200.717.229 euros

— imposto sobre o patrimonio: 188.630.000 euros

— imposto sobre o xogo: 3.000.000 de euros

— imposto sobre o valor engadido: 1.540.240.000 euros

— imposto sobre hidrocarburos: 121.270.000 euros

— imposto sobre o alcol e as bebidas derivadas: 4.140.000 euros

— imposto sobre a electricidade: 10.950.000 euros

— imposto sobre determinados medios de transporte: 2.290.000 euros.

Os beneficios fiscais das taxas establecidas en virtude do disposto na Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, estímanse en 3.479.121 euros e, en cumprimento do establecido no artigo 55.2 da dita lei, o importe das subvencións reguladoras fíxase en 267.357.405 euros.

Artigo 3. Orzamento das entidades instrumentais do sector público autonómico con orzamento estimativo

Un. Entidades públicas empresariais

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a alínea e) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Dous. Consorcios autonómicos

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital dos consorcios a que se refire a alínea f) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Tres. Sociedades mercantís públicas autonómicas

Sociedades mercantís públicas autonómicas Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a alínea g) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Catro. Fundacións do sector público autonómico

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que se refire a alínea h) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Cinco. Aprobación de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas

Autorízanse as dotacións de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a alínea e) do artigo 1 desta lei e das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a alínea g) do artigo 1 dela, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo II. No caso de que se teñan que superar tales contías máximas, a consellaría competente en materia de facenda dará conta ao Parlamento de Galicia das razóns que xustifican tal aumento.

Seis. A Xunta de Galicia dará conta, trimestralmente, ao Parlamento de Galicia da relación, a porcentaxe e a clase de participación que manteña en calquera sociedade mercantil non pertencente ao sector público autonómico.

CAPÍTULO II Das modificacións orzamentarias

Artigo 4. Réxime xeral das modificacións orzamentarias

Un. As modificacións de créditos orzamentarios serán autorizadas consonte os requisitos establecidos no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, coas excepcións derivadas da aplicación do indicado neste capítulo.

Dous. As propostas de modificación deberán indicar, co maior nivel de desagregación orgánica, funcional e económica, as aplicacións orzamentarias afectadas, e recollerán adecuadamente os motivos que as xustifican, tanto os relativos á realización do novo gasto proposto coma, se é o caso, á suspensión da actuación inicialmente prevista.

Á comunicación a que se refire a disposición adicional segunda do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, uniráselle unha explicación sobre os motivos que a xustifican en relación co novo gasto proposto e a súa repercusión, se é o caso, sobre os obxectivos do programa afectado con respecto aos inicialmente previstos.

Artigo 5. Competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias

Sen prexuízo das facultades que se lle asignan no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, atribúenselle á persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública competencias específicas para levar a cabo as seguintes modificacións orzamentarias:

a) Para incorporar os créditos de exercicios anteriores que correspondan a actuacións financiadas ou cofinanciadas pola Unión Europea, de acordo co previsto nos regulamentos do período de programación 2014-2020 que resulten aplicables, así como para as reasignacións destes créditos a que se refire o punto dous do artigo 9.

b) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga en cada exercicio do fondo de reserva constituído consonte o establecido no artigo 4 da Lei 12/1995, do 29 de decembro, pola que se aproba o imposto sobre a contaminación atmosférica.

c) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga dos créditos xerados, con destino ao financiamento de gastos derivados da realización de probas de selección de persoal, como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos no artigo 30, «Taxas administrativas».

d) Para incorporar o crédito de exercicios anteriores que non acadase a fase de recoñecemento da obriga no capítulo VIII dos orzamentos de gastos da Administración xeral ou, se é o caso, nos dos organismos autónomos e das axencias, no suposto previsto no artigo 43 da Lei 11/1996, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, sobre o tratamento dos créditos para as provisións de riscos non executados.

e) Para xerar crédito polo importe que corresponda pola maior recadación das taxas e dos prezos públicos e privados respecto das previsións que inicialmente se establecen para as distintas seccións orzamentarias no anexo III desta lei, sempre que quede garantido o necesario equilibrio económico-financeiro, de acordo co previsto no artigo 9.

f) Para xerar crédito polo importe que corresponda polos maiores ingresos pola prestación do servizo de recadación executiva a outros entes, do subconcepto 399.04, do orzamento de ingresos.

g) Para xerar crédito, na sección orzamentaria correspondente, pola contía igual ao importe das compensacións económicas a favor da Comunidade Autónoma derivadas de pólizas subscritas con compañías de seguros.

h) Para xerar crédito na sección 14, Consellería do Medio Rural, polo importe que corresponda ao produto da venda do patrimonio das extintas cámaras agrarias locais e provinciais, con destino aos fins previstos na disposición adicional sétima da Lei 11/1995, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1996, e na disposición adicional cuarta da Lei 1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego. Para tal fin, por pedimento da consellaría interesada, a Consellería de Facenda e Administración Pública tramitará o oportuno expediente de desafectación, de acordo co disposto no artigo 10 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e nos artigos 24 e seguintes do seu regulamento de execución.

i) Para xerar créditos como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos en cada unha das seguintes aplicacións do orzamento de ingresos do Servizo Galego de Saúde:

— 36, «Prestacións de servizos sanitarios»

— 37, «Ingresos por ensaios clínicos»

— 353, «De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade Autónoma»

— 354, «De fundacións públicas autonómicas».

j) Para xerar crédito no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», por un importe igual á diferenza que poida existir entre as entregas á conta que, con carácter definitivo, se establecerán para o exercicio 2023, a liquidación de exercicios anteriores correspondente aos distintos recursos do sistema de financiamento das comunidades autónomas do réxime común, as transferencias do Estado provenientes do Fondo de Compensación Interterritorial e as cantidades consignadas no estado de ingresos por estes conceptos.

k) Para xerar crédito nos capítulos VIII e IX de gastos cos ingresos do capítulo IX procedentes das operacións a que se refiren o parágrafo terceiro do punto un e o punto dous do artigo 37 desta lei.

l) Para xerar crédito nas entidades públicas instrumentais polos ingresos que se produzan nelas cando resulten beneficiarias das ordes de convocatorias de axudas realizadas por calquera administración que non estivesen orzadas inicialmente.

m) Para xerar crédito, por solicitude motivada dos organismos intermedios da autoridade de xestión ou, se é o caso, das autoridades de xestión dos programas operativos, co obxecto de garantir a correcta execución dos marcos financeiros de fondos comunitarios 2014-2020 e 2021-2027 e dos fondos do Mecanismo extraordinario do Instrumento Next Generation EU (Próxima xeración UE).

n) Para xerar crédito no programa 312D, «Atención á dependencia», a partir do momento en que se publique a norma xurídica que estableza unha suba das contías do nivel mínimo de protección garantido pola Administración xeral do Estado para cada persoa beneficiaria do Sistema para a autonomía e atención á dependencia.

A esta xeración de crédito non lle resultarán aplicables as limitacións establecidas no artigo 69.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

ñ) Para introducir nos estados de gastos as modificacións precisas para adecuar os créditos afectados por transferencias finalistas de calquera procedencia, incluíndo entre esas medidas a declaración de indispoñibilidade do crédito e a súa baixa en contabilidade.

No suposto de que as obrigas recoñecidas ata ese momento superen o importe real da transferencia, o seu financiamento realizarase mediante as oportunas minoracións noutros créditos, preferentemente de operacións correntes, da sección de que se trate.

o) Para introducir as variacións que sexan necesarias nos programas de gasto das entidades públicas instrumentais co fin de reflectir as repercusións que neles teñan as modificacións dos créditos que figuran no estado de transferencias internas dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

p) Para realizar as adaptacións técnicas e as transferencias de crédito que procedan como consecuencia de reorganizacións administrativas, da posta en marcha de organismos autónomos e axencias públicas autonómicas, ou do traspaso de competencias nas cales estean implicadas outras administracións, sen que en ningún caso, polo que se refire aos dous primeiros supostos, poida orixinarse un incremento de gasto.

q) Autorizar transferencias de crédito entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma consellaría, cando teñan por obxecto cofinanciar incorporacións de remanentes de crédito de exercicios anteriores correspondentes ao financiamento condicionado.

r) Autorizar transferencias de crédito entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma ou de distinta consellaría, cando teñan por obxecto redistribuír remanentes de crédito do capítulo I.

s) Autorizar transferencias de crédito entre os diferentes programas vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia.

t) Autorizar transferencias de crédito derivadas de convenios ou acordos de colaboración para o desempeño conxunto de tarefas comúns, entre as distintas seccións orzamentarias.

u) Autorizar transferencias de crédito desde a sección 23 aos distintos programas de gasto.

v) Autorizar as transferencias de crédito dos remanentes de crédito de fondos propios existentes no pechamento ao programa 621B.

Artigo 6. Vinculación de créditos

Un. Os créditos consignados nos estados de gastos destes orzamentos quedarán vinculados ao nivel establecido no artigo 56 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, con excepción dos créditos que se relacionan a seguir, que serán vinculantes co grao de vinculación que se indica:

— 120.20, «Substitucións de persoal non docente»

— 120.21, «Substitucións de persoal docente»

— 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente»

— 120.26, «Substitucións de persoal dos corpos ao servizo da Administración de xustiza»

— 130.02, «Complemento de perigosidade, penosidade e toxicidade»

— 130.10, «Segunda actividade dos bombeiros e das bombeiras forestais»

— 131, «Persoal laboral temporal»

— 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal»

— 132, «Persoal laboral temporal (profesorado de Relixión)»

— 133, «Persoal laboral temporal indefinido»

— 136, «Persoal investigador en formación»

— 226.01, «Atencións protocolarias e representativas»

— 226.02, «Publicidade e propaganda»

— 226.06, «Reunións, conferencias e cursos»

— 226.13, «Gastos de funcionamento dos tribunais de oposicións e de probas selectivas»

— 227.06, «Estudos e traballos técnicos»

— 228, «Gastos de funcionamento dos centros e servizos sociais»

— 229, «Gastos de funcionamento dos centros docentes non universitarios».

A mesma consideración terán os créditos correspondentes á aplicación 13.04.312E.227.65, «Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal», así como os créditos correspondentes á aplicación 09.A1.512B.600.3, «Expropiacións en materia de estradas ».

O concepto 160, «Cotas sociais», vinculará a nivel de sección, agás para as entidades con personalidade xurídica de seu, as cales vincularán a nivel de servizo.

Os conceptos 480, «Transferencias correntes a familias», e 481, «Transferencias correntes a institucións sen fin de lucro», por unha parte, e os conceptos 780, «Transferencias de capital a familias», e 781, «Transferencias de capital a institucións sen fin de lucro», pola outra, serán vinculantes entre si. A mesma consideración terán os créditos dos subconceptos 221.07, «Comedores escolares», e 223.08, «Transporte escolar», da sección 10, que vincularán entre eles.

Así mesmo, terán carácter vinculante, co nivel de detalle económico co que aparezan nos estados de gastos, as transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico, agás para as axencias públicas autonómicas, nas que haberá que aterse ao nivel de vinculación existente nelas.

Dous. As transferencias a que se refire o artigo 67 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, cando afecten os créditos anteriores, deberán ser autorizadas pola persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Tres. Agás o previsto no artigo 7.un.r), no Servizo Galego de Saúde serán vinculantes entre si os créditos destinados a gastos de funcionamento autorizados no mesmo concepto, na mesma estrutura organizativa de xestión integrada e en distinto programa.

Tamén serán vinculantes entre si os créditos destinados a gastos de funcionamento autorizados no mesmo concepto e programa e en distinta estrutura organizativa de xestión integrada.

As redistribucións destes créditos serán autorizadas pola persoa titular do Servizo Galego de Saúde.

Catro. Malia o disposto no artigo 83.3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os créditos autorizados nos estados de gasto comprenderán, dentro do nivel de vinculación existente, todos os programas que xestiona cada axencia pública.

Artigo 7. Créditos ampliables

Un. Con independencia dos supostos previstos na alínea 1 do artigo 64 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán excepcionalmente a condición de ampliables os créditos seguintes:

a) Os incluídos nas aplicacións 07.A2.621A.227.07 e 07.A2.621A.227.08, destinados ao cumprimento dos convenios para a xestión e liquidación, e os premios de cobranza autorizados pola recadación na vía executiva, así como nas transferencias da sección 07 que as financian.

b) As obrigas contraídas no exterior e que deban ser pagadas en divisas de cambio variable, pola diferenza existente entre o tipo de cambio previsto e o seu importe real no momento do pagamento.

c) Os destinados ao pagamento das obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma. Cando se trate dun organismo autónomo ou dunha sociedade pública, a ampliación materializarase a través da sección orzamentaria á cal figuren adscritos.

d) Os créditos destinados ao pagamento dos premios de cobranza e as participacións en función da recadación de vendas e restantes créditos de vivendas, soares, locais e edificacións complementarias correspondentes ao Instituto Galego da Vivenda e Solo, así como os referidos aos traballos de facturación e apoio á xestión do patrimonio inmobiliario do devandito instituto, que se establezan de acordo coas cifras recadadas no período voluntario.

e) Os créditos de transferencias a favor da Comunidade Autónoma que figuren nos orzamentos de gastos dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas ata o importe dos remanentes da tesouraría que resulten como consecuencia da súa xestión.

f) Os incluídos na aplicación 21.01.811B.460.2, con destino ao pagamento da liquidación de exercicios anteriores, que corresponde ao Fondo de Cooperación Local.

g) Os créditos vinculantes incluídos nos subconceptos 120.20, «Substitucións de persoal non docente», e 120.21, «Substitucións de persoal docente», que se considerarán ampliables unicamente con retencións noutros créditos do capítulo I da propia sección orzamentaria ou do organismo autónomo.

h) Os créditos incluídos na aplicación 11.20.313D.480.0, destinados ao pagamento de axudas directas a mulleres vítimas de violencia de xénero, e os incluídos na aplicación 11.20.313D.480.1, con destino ao pagamento das indemnizacións previstas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

i) Os incluídos na aplicación 23.03.621A.890.00, destinados ao Fondo de Garantía de Avais.

Esta ampliación financiarase con baixa nas dotacións da aplicación 05.01.741A.732.05 e das correspondentes ao Instituto Galego de Promoción Económica.

j) Os créditos da sección 10, «Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades», a que se refire o artigo 55 desta lei.

k) Os créditos destinados ao pagamento do complemento autonómico ás pensións non contributivas, de xeito que permitan dar cobertura a todas as persoas beneficiarias delas que cumpran os requisitos exixidos pola administración.

l) Os créditos destinados ao pagamento da renda de inclusión social de Galicia (RISGA).

m) Os créditos destinados ao pagamento das bolsas a estudantes universitarios e en formación.

n) As transferencias de financiamento dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas na medida en que se autoricen ampliacións de créditos financiados por eles.

ñ) Os gastos de receitas médicas.

o) As dotacións da aplicación 07.A1.571A para o cumprimento do Acordo polo que se establece o modelo de sustentabilidade da dixitalización dos servizos públicos.

p) Os créditos destinados á atención das obrigas derivadas de expedientes de expropiacións. Esta ampliación financiarase con baixas nos programas doutras seccións ou da mesma sección.

q) Os créditos incluídos na aplicación 04.30.312C.480.2, destinados ao pagamento das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.

r) Os créditos dos subconceptos orzamentarios 221.06, 221.15, 221.16 e 221.19 do programa 412A, que serán vinculantes a nivel da súa estrutura organizativa de xestión integrada.

s) Os créditos incluídos na aplicación 13.02.312B.470.2 que financien a gratuidade na educación infantil de 0 a 3 anos e os créditos incluídos na aplicación orzamentaria 13.02.312B.481.3 destinados a financiar a gratuidade da atención educativa nas escolas infantís de 0 a 3 anos.

Dous. Para os efectos do previsto no artigo 64.1.g) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán a consideración de seccións orzamentarias as secretarías xerais da Presidencia.

Tres. O financiamento das ampliacións de crédito, ademais de por medio dos mecanismos previstos no artigo 64.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, poderá tamén realizarse con baixas de crédito noutros conceptos orzamentarios.

Artigo 8. Transferencias de crédito

Un. Con independencia das limitacións a que se refire o artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e sen prexuízo do previsto na alínea 3 do citado artigo, non poderán tramitarse expedientes de transferencias de crédito que atinxan os capítulos VI e VII cando deles derive un incremento do gasto corrente.

Esa restrición non será aplicable:

a) Cando se destinen á atención de gastos extraordinarios derivados de catástrofes, sinistros ou outras situacións de natureza análoga e carácter excepcional, logo da declaración polo Consello da Xunta de Galicia da situación excepcional, catastrófica ou de análoga natureza.

b) Aos incrementos do capítulo I que, se é o caso, poidan orixinarse polo desenvolvemento de procesos de regularización derivados de acordos sobre materias de función pública subscritos entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais.

c) Aos incrementos do capítulo I derivados do cumprimento de sentenzas xudiciais firmes ou autos de obrigada execución.

d) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto no punto catro do artigo 13 desta lei.

e) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto no punto sete do artigo 15 desta lei.

f) Excepcionalmente, cando as características das actuacións que se deban executar para o cumprimento da finalidade do programa orzamentario previsto exixan a adecuación da natureza económica do gasto.

g) Cando teñan por obxecto atender as obrigas a que se refire o artigo 60.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, sempre que se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo ao gasto corrente.

h) As transferencias para atender xuros de mora cando se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo ao gasto corrente.

Dous. Polo que se refire á función 42 da sección 10, «Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades», función 41 da sección 12, «Consellería de Sanidade», e función 31 da sección 13, «Consellería de Política Social e Xuventude», a limitación indicada no punto anterior unicamente será aplicable unha vez superado o cinco por cento das dotacións iniciais dos capítulos VI e VII en termos consolidados.

No caso de que as transferencias realizadas baixo este suposto incrementaren os créditos do capítulo I destinados ao asinamento de contratos de duración determinada previstos no Real decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos traballadores, cando a modalidade de contratación sexa de realización de obra ou servizo recollida na alínea a) do artigo 1 da citada disposición, será necesaria a existencia dun informe previo e favorable da Dirección Xeral da Función Pública sobre a adecuación da modalidade de contratación que se pretende.

Tres. Sen prexuízo do disposto no resto dos puntos deste artigo, as transferencias de crédito axustaranse ás seguintes regras:

a) Non se incrementarán os créditos autorizados inicialmente nas aplicacións orzamentarias dos subconceptos 226.02, «Publicidade e propaganda», 227.06, «Estudos e traballos técnicos», 226.01, «Atencións protocolarias», e 226.06, «Reunións, conferencias e cursos».

A limitación de non incrementar o subconcepto 226.02 non afectará a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes nin a Consellería de Sanidade nin as súas entidades dependentes cando a transferencia teña por causa medidas de seguridade en materia de protección civil derivadas de riscos non previstos ou de medidas sanitarias para a saúde pública.

b) Non se poderán diminuír os créditos consignados no programa 312D, «Servizos sociais de atención ás persoas dependentes», agás cando financien créditos que teñan a condición de ampliables consonte o previsto na alínea l) do artigo 7 desta lei.

c) Non se poderán tramitar transferencias de crédito do capítulo VIII aos restantes capítulos do orzamento.

d) Non se poderán incrementar os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.

Catro. As limitacións sobre as transferencias de crédito contidas nas alíneas b) e c) do artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non afectarán as transferencias de crédito que se refiran ás transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico nin aos centros concertados de educación.

Cinco. Para os efectos de facilitar a xestión entre diferentes centros de gasto dentro dunha mesma sección, as transferencias de crédito que afecten os gastos de funcionamento (221, 222, 227.00, 227.01 e 229) serán autorizadas pola súa persoa titular.

Seis. As limitacións establecidas nos puntos anteriores deste artigo e as establecidas no artigo 68 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non serán aplicables:

— aos créditos vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia, sempre que se realicen en cumprimento dos acordos adoptados polo Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Comisión de Seguimento do Plan

— aos créditos do proxecto 201800112 do Plan especial contra a violencia de xénero

— aos créditos do programa 331A vinculados aos proxectos que van desenvolver no exterior os axentes galegos de cooperación para o desenvolvemento

— ás transferencias do artigo 5, alíneas t), u) e v)

— ás transferencias de fondos propios para financiar incorporacións de créditos comprometidos de exercicios anteriores.

Sete. Cando nas subvencións outorgadas en réxime de concorrencia pública con cargo aos orzamentos da Xunta de Galicia resulten beneficiarias algunhas das entidades incluídas nos orzamentos consolidados, ás transferencias aos artigos 41, 43, 44, 71, 73 ou 74 que procedan non lles serán aplicables as limitacións establecidas no artigo 68 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, nin tampouco as establecidas nos restantes puntos deste artigo.

Así mesmo, para os efectos das porcentaxes do artigo 58.3 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, as partidas a que se refire o parágrafo anterior vincularán conxuntamente coa partida na que orixinariamente se orzou a subvención, de xeito que soamente será precisa a modificación destas cando o compromiso total plurianual conxunto supere as porcentaxes indicadas.

Artigo 9. Adecuación de créditos

Un. Para facilitar a consecución do equilibrio económico-financeiro na execución do orzamento para o ano 2023, os créditos incluídos nos estados de gastos poderán experimentar os axustes necesarios para acomodar o seu importe ao dos recursos, na medida en que estes últimos difiran dos inicialmente previstos nos orzamentos de ingresos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas.

Sen prexuízo do indicado na alínea ñ) do artigo 5 desta lei, o Consello da Xunta de Galicia adoptará, por proposta da Consellería de Facenda e Administración Pública, os acordos de non-dispoñibilidade de crédito que sexan precisos para cumprir o previsto no parágrafo anterior.

Dous. Para conseguir o máximo grao de execución posible dos fondos procedentes da Unión Europea, os créditos que non amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos poderán ser reasignados a outras actuacións, da mesma ou distinta consellaría ou organismo, con suxeición aos respectivos plans financeiros e ás disposicións dos programas operativos e da normativa que os regula, por proposta motivada dos organismos intermedios da autoridade de xestión dos respectivos programas, ou da autoridade de xestión no caso do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). Así mesmo, poderá efectuarse a dita reasignación en relación cos créditos financiados co Fondo de Compensación Interterritorial, por proposta motivada dos xestores e autorizada pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

As intervencións susceptibles de seren cofinanciadas no marco dos programas operativos Feder (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) e FSE (Fondo Social Europeo) e do Programa operativo de emprego xuvenil precisarán da autorización da Dirección Xeral de Cohesión e Fondos Europeos, nos termos establecidos nos correspondentes sistemas de xestión e control dos programas.

Artigo 10. Transferencia de remanentes líquidos de tesouraría

Os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais transferirán ao orzamento da Administración xeral da Comunidade Autónoma o importe do remanente de tesouraría non afectado resultante da liquidación do anterior exercicio orzamentario.

A Consellería de Facenda e Administración Pública poderá xerar crédito con este importe no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», unha vez analizada a súa repercusión e os seus efectos sobre a estabilidade orzamentaria.

Non obstante, e coa finalidade de evitar que se produzan estes remanentes, a Consellería de Facenda e Administración Pública poderá limitar os libramentos de fondos a estas entidades en función do seu nivel de execución orzamentaria.

As axencias públicas autonómicas para a incorporación do remanente de tesouraría non afectado aplicarán o disposto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. De non se realizar a incorporación, procederase conforme o disposto neste artigo para os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais.

TÍTULO II Gastos de persoal

CAPÍTULO I Dos gastos do persoal ao servizo do sector público

Artigo 11. Bases da actividade económica en materia de gastos de persoal

Un. Para os efectos do establecido neste título, constitúen o sector público da Comunidade Autónoma:

a) Os órganos estatutarios e consultivos de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 12.2 do Estatuto de autonomía de Galicia para o Parlamento.

b) A Administración da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos.

c) As entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento a que se refire a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

d) As axencias públicas autonómicas e as entidades a que se refire a alínea 5 da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

e) As entidades públicas integrantes do Sistema universitario de Galicia, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

f) As entidades públicas empresariais a que se refire o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

g) Os consorcios autonómicos a que se refire o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

h) As sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

i) As fundacións públicas sanitarias e as demais fundacións do sector público da Comunidade Autónoma a que se refire o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Dous. No ano 2023 as retribucións do persoal ao servizo do sector público autonómico non poderán experimentar un incremento global superior ao 2,5 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2022, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal coma á súa antigüidade.

Así mesmo, aplicaranse, se é o caso, os seguintes incrementos respecto das retribucións vixentes o 31 de decembro de 2022:

a) O incremento vinculado á evolución do índice de prezos ao consumo harmonizado (IPCH). Se a suma do IPCH do ano 2022 e do IPCH adiantado do mes de setembro de 2023 supera o seis por cento, aplicarase un incremento retributivo adicional máximo do 0,5 por cento.

Para estes efectos, logo de se publicaren polo Instituto Nacional de Estatística os datos do IPCH adiantado do mes de setembro de 2023, aprobarase a aplicación deste incremento mediante un acordo do Consello de Ministros, que se publicará no Boletín Oficial del Estado.

b) O incremento vinculado á evolución do produto interior bruto (PIB) nominal no ano 2023. Se o incremento do PIB nominal iguala ou supera o estimado polo Goberno do Estado no cadro macroeconómico que acompaña a elaboración dos orzamentos xerais do Estado para o ano 2023, aplicarase un incremento retributivo complementario do 0,5 por cento.

Para estes efectos, logo de se publicaren polo Instituto Nacional de Estatística os datos do avance do PIB de 2023, aprobarase a aplicación deste incremento mediante un acordo do Consello de Ministros, que se publicará no Boletín Oficial del Estado.

Así mesmo, os gastos de acción social non poderán incrementarse, en termos globais, verbo dos do ano 2022. A este respecto, considérase que os gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos ou melloras distintas ás contraprestacións polo traballo realizado, cuxa finalidade é satisfacer determinadas necesidades como consecuencia de circunstancias persoais do citado persoal ao servizo do sector público autonómico.

Tres. Os acordos, convenios ou pactos que impliquen crecementos retributivos superiores aos fixados no punto anterior deberán experimentar a oportuna adecuación, resultando inaplicables as cláusulas que establezan calquera tipo de incremento. En todo caso, suspéndese a aplicación dos pactos ou acordos asinados que supoñan incrementos retributivos superiores aos fixados no punto anterior para o ano 2023, sen prexuízo dos acordos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia durante os anos 2017 ao 2022.

Ademais, mantense a suspensión da aplicación do punto décimo oitavo do Texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Catro. O disposto nos puntos precedentes entenderase sen prexuízo das adecuacións retributivas que con carácter singular e excepcional resulten imprescindibles polo contido dos postos de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa ou polo grao de consecución dos seus obxectivos.

Cinco. As referencias relativas ás retribucións contidas nesta lei enténdense sempre feitas a retribucións íntegras.

Seis. As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos, para os efectos do cálculo de anticipos reintegrables ao persoal funcionario, entenderanse feitas ás retribucións básicas e complementarias que perciba este nos seus importes líquidos.

Artigo 12. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal

Un. Durante o ano 2023 só se poderá proceder no sector público delimitado no artigo anterior, e no marco do disposto ao respecto na lexislación básica estatal, á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e requisitos establecidos na normativa básica que se estableza ao respecto, e en particular no referente á taxa de reposición de efectivos, respectando, en todo caso, as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos.

Dous. Para dar cumprimento aos obxectivos sobre a estabilización do persoal no emprego público, dentro dos acordos asinados pola Administración xeral do Estado e pola Administración xeral da Comunidade Autónoma, aplicaranse as disposicións que se establezan na normativa básica do Estado e o previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

Tres. Para a aplicación do disposto neste artigo, a oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal adaptarase aos límites e aos restantes requisitos que se establezan na normativa básica estatal, así como ao disposto na Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación.

Catro. Durante o ano 2023 a cobertura de postos de persoal nalgunha das entidades do sector público autonómico incluídas no artigo 45.a) da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, estará suxeita ás limitacións e aos requisitos establecidos na normativa básica.

Co obxecto de posibilitar a adecuada optimización dos recursos humanos existentes no sector público autonómico e conforme dispón a normativa básica, as mencionadas entidades instrumentais do sector público autonómico poderán efectuar a cobertura de postos con persoal funcionario de carreira, estatutario ou laboral con destino nas consellarías ou nos organismos públicos do sector público estatal, autonómico ou local que dispoña da titulación requirida para o desempeño do posto, garantindo en todo caso a publicidade e a libre concorrencia.

Esta mobilidade xerará o dereito para o persoal do sector público autonómico a seguir percibindo e consolidando, desde a data da toma de posesión no ente, o complemento de antigüidade e a retribución adicional ao complemento de destino na mesma contía que se viña percibindo ou que se teña dereito a percibir no posto de procedencia, así como o cumprimento dos requirimentos e das prescricións contidas nos artigos 58 e 59 da citada lei.

A dita adscrición terá unha duración de dous anos prorrogables, será voluntaria e a persoa funcionaria continuará en activo no seu posto de orixe.

Esta mobilidade xerará o dereito para o persoal do sector público estatal e local a seguir percibindo, desde a data da toma de posesión no ente, o complemento de antigüidade na mesma contía que se viña percibindo ou que se teña dereito a percibir no posto de procedencia, así como o que se estableza nos acordos de reciprocidade entre administracións.

Cinco. A oferta de emprego público, no ámbito a que se refiren as alíneas b), c), d), f), g), h) e i) do artigo 11.un desta lei, aprobaraa o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Dirección Xeral da Función Pública ou, se é o caso, das consellarías competentes na materia, e co informe favorable da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Seis. A contratación de persoal laboral, así como os nomeamentos de persoal funcionario e estatutario, deben realizarse con carácter fixo, indefinido ou permanente, conforme proceda.

Durante o ano 2023 non se procederá no sector público da Comunidade Autónoma delimitado no artigo anterior á contratación de persoal temporal nin ao nomeamento de persoal estatutario temporal nin de persoal funcionario interino, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, de acordo coas modalidades previstas polo Texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, na redacción dada polo Real decreto lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, polo Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, na redacción da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, así como na restante normativa aplicable. Estas contratacións e nomeamentos restrinxiranse aos sectores, ás funcións e ás categorías profesionais que se consideren prioritarios ou que afecten o funcionamento dos servizos públicos esenciais.

No ámbito a que se refiren as alíneas b), c), d), f), g), h) e i) do artigo 11.un desta lei será precisa a previa e expresa autorización da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, sen prexuízo do establecido nos artigos seguintes. Para estes efectos, o departamento ou a entidade solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa de que a cobertura do posto non se pode realizar mediante outro sistema e de que resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo.

Artigo 13. Contratación de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal funcionario interino no ámbito da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e axencias públicas

Un. Durante o ano 2023, no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.un desta lei, poderán proverse, sen necesidade da autorización conxunta a que se refire o punto seis do artigo 12 desta lei, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante uns procesos de reestruturación dos efectivos existentes, postos vacantes mediante a contratación de persoal laboral temporal ou mediante o nomeamento de persoal funcionario interino dos seguintes ámbitos, sempre de acordo coas modalidades previstas polo Texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, na redacción dada polo Real decreto lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, polo Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado Público, na redacción da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, así como na restante normativa aplicable:

a) Persoal docente, non docente e persoal laboral de centros docentes.

Para estes efectos, enténdense como centros docentes aqueles que impartan ensinanzas orientadas á obtención de titulacións académicas de formación regrada.

b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.

c) Persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

d) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.

e) Persoal dos equipos técnicos do menor e dos equipos de valoración da dependencia e da discapacidade.

f) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra os Incendios Forestais.

g) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

h) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.

i) Persoal que presta servizos nas unidades de exploración mamográfica do Programa galego de detección precoz do cancro de mama.

As devanditas contratacións e os correspondentes nomeamentos adecuaranse estritamente ás necesidades do servizo, e aquelas estarán sempre vinculadas á existencia dun posto de traballo vacante e dotado orzamentariamente.

As direccións xerais competentes remitirán á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, con periodicidade mensual, a relación de todas as contratacións de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino realizados con base nesta excepción. Xunto coa relación achegarase unha memoria explicativa que xustifique a necesidade urxente e inaprazable e o carácter imprescindible para o funcionamento do servizo.

Dous. Durante o ano 2023, no ámbito determinado neste artigo, poderán atenderse os excesos ou as acumulacións de tarefas coa contratación de persoal laboral mediante un contrato de traballo de duración determinada por circunstancias da produción e o nomeamento de persoal funcionario interino sen adscrición a unha praza, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral de Simplificación Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos. O gasto derivado destas contratacións imputarase necesariamente aos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente».

Para estes efectos, o departamento solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa da actividade que motiva a contratación, que esta resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo e que non puido ser atendida coas dotacións de persoal existentes ou mediante uns procesos de reestruturación dos efectivos dispoñibles.

Tres. Durante o ano 2023, no ámbito determinado neste artigo, poderán acordarse as substitucións transitorias, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, sempre que non poidan ser atendidas mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes e dentro das limitacións orzamentarias previstas, e que, unha vez valorada polos responsables de xestión a duración prevista da devandita situación, resulten absolutamente imprescindibles para o funcionamento do servizo.

Dentro destas substitucións considéranse incluídas as contratacións de persoal laboral mediante un contrato de traballo de duración determinada por circunstancias da produción cando a súa causa derive das coberturas de ausencias por mor do gozo de vacacións do persoal.

Esta autorización conxunta non será necesaria nas seguintes substitucións:

a) Persoal docente, non docente e persoal laboral de centros docentes.

Para estes efectos, enténdense como centros docentes aqueles que impartan ensinanzas orientadas á obtención de titulacións académicas de formación regrada.

b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.

c) Persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

d) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.

e) Persoal dos equipos técnicos do menor e dos equipos de valoración da dependencia e da discapacidade.

f) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra os Incendios Forestais.

g) Persoal veterinario que preste os seus servizos en matadoiros e lonxas ou nos servizos de Sanidade e Produción Animal dependentes das consellarías competentes en materia de medio rural e de mar.

h) Persoal administrativo que preste os seus servizos nas oficinas de rexistro unificadas da Administración da Comunidade Autónoma.

i) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

j) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.

k) Persoal que se encontre en situación de permiso por parto, adopción ou acollemento, ou permiso de paternidade, así como na situación de excedencia por coidado de familiares ou fillos ou fillas menores.

l) Persoal laboral de remuda substituto do xubilado parcial ou especial, independentemente da natureza xurídica do posto que este desempeñe.

m) Persoal que preste servizos nas unidades de exploración mamográfica do Programa galego de detección precoz do cancro de mama.

Catro.

1. Durante o ano 2023, no ámbito determinado neste artigo, poderá efectuarse o nomeamento de persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal, segundo o previsto no artigo 23.2.c) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, cos seguintes requisitos:

a) O financiamento debe proceder ou ben de fondos da Unión Europea ou da Administración estatal ou ben doutros ingresos con financiamento afectado.

b) O nomeamento non poderá ter unha duración superior á de execución do programa, que, en todo caso, non superará os tres anos previstos na normativa básica, ampliables ata doce meses máis de o xustificar a duración do correspondente programa.

2. Quedan excluídos do cumprimento do requisito establecido na alínea a) do punto anterior os nomeamentos de persoal administrativo de apoio para programas vinculados á acción social e á integración social.

3. O persoal funcionario interino destes programas non ocupará prazas da relación de postos de traballo, e a súa selección e o seu nomeamento axustaranse ao procedemento establecido polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento do persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, ou na norma que o substitúa.

4. Os nomeamentos para a execución destes plans requirirán unha autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos. Para estes efectos, deberase remitir unha memoria xustificativa e unha valoración económica.

Artigo 14. Contratación de persoal estatutario temporal no ámbito da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos e axencias públicas

Un. Durante o ano 2023 non se procederá ao nomeamento de persoal estatutario temporal no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.un desta lei, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que afecten o funcionamento dos servizos públicos.

Dous. Requirirán autorización previa da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos os nomeamentos que se realicen para a execución de programas de carácter temporal ou para atender os excesos ou acumulacións de tarefas. Esta autorización non será precisa para realizar nomeamentos de persoal estatutario substituto, para a cobertura de prazas vacantes ou para acumulacións de tarefas que se causan polo gozo de vacacións do persoal. Todos os nomeamentos deberán ser comunicados con carácter mensual á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos. Xunto coa relación achegarase unha memoria explicativa que xustifique a necesidade urxente e inaprazable e mais o carácter imprescindible para o funcionamento do servizo.

Tres. De conformidade co establecido neste artigo, a aplicación dos pactos e acordos que prevexan medidas relativas á cobertura das ausencias do persoal das institucións sanitarias deberá respectar o carácter absolutamente imprescindible das substitucións transitorias do persoal. En consecuencia, serán os órganos de xestión das institucións sanitarias os que, atendendo ás necesidades asistenciais, determinarán as medidas axeitadas para manter a cobertura asistencial, adecuándose, asemade, aos principios e criterios de responsabilidade na xestión do gasto e de eficiencia na asignación e o emprego dos recursos públicos, atendendo á situación económica e ao cumprimento do principio de sustentabilidade financeira, consonte o preceptuado na Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Artigo 15. Contratación de persoal laboral de carácter temporal para a realización de actuacións previstas no anexo de investimentos

Un. Durante o ano 2023, no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.un desta lei, así como nas entidades a que se refire a alínea 5 da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, poderán formalizarse contratacións de persoal de carácter temporal para realizar determinadas actuacións, sempre que se dea a concorrencia dos seguintes requisitos:

a) Que a contratación teña por obxecto a execución de obras pola administración de acordo co disposto na lexislación de contratos do sector público ou a realización de servizos que teñan a natureza de investimentos.

b) Que tales obras ou servizos correspondan a investimentos previstos e aprobados nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

c) Que pola natureza das obras ou dos servizos non poidan ser executados por persoal fixo.

d) Que se refiran a obras e proxectos concretos.

e) Que o financiamento proceda de fondos da Unión Europea ou que se trate de actuacións para a estrita execución do Plan de recuperación, transformación e resiliencia segundo o disposto no Real decreto lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, agás que se trate de contratacións suxeitas normativamente ao Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos, así como do persoal temporal asociado a proxectos de investigación non competitivos segundo a disposición adicional décima da Lei 17/2022, do 5 de setembro, pola que se modifica a Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación.

Do cumprimento dos anteriores requisitos deberase deixar constancia no correspondente expediente de contratación.

Dous. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a actuación para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre os contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Tres. A realización destes contratos será obxecto de fiscalización previa nos casos en que esta resulte preceptiva, de conformidade co establecido nos artigos 94 ao 117 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. A intervención delegada do departamento ou órgano equivalente certificará, despois da proposta fundamentada do xestor, que existe crédito adecuado e abondo na aplicación orzamentaria que corresponda, computado sempre na súa proxección anual.

Catro. A contratación poderá exceder o exercicio orzamentario cando se trate de obras ou servizos que pasen máis alá do devandito exercicio e correspondan a proxectos de investimento de carácter plurianual que cumpran os requisitos que para estes se prevén no artigo 58 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Cinco. O servizo xurídico do departamento ou organismo emitirá un informe sobre os contratos con carácter previo á súa formalización, e en especial pronunciarase sobre a modalidade de contratación utilizada e a observancia nas cláusulas do contrato dos requisitos e das formalidades exixidos pola lexislación laboral.

Seis. Durante o ano 2023, no ámbito a que se refire o punto un, requirirán un informe favorable da Dirección Xeral de Simplificación Administrativa e mais unha autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos as contratacións de persoal de carácter temporal para a realización das actuacións previstas no anexo de investimentos e os contratos de persoal investigador de carácter laboral baixo algunha das modalidades específicas recollidas no artigo 20 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, así como baixo a modalidade de proxectos específicos de investigación científica e técnica consonte o artigo 15.1.a) do Estatuto dos traballadores, segundo a disposición adicional décima da Lei 17/2022.

Sete. O gasto xerado polas contratacións reguladas neste artigo, incluído o das suxeitas normativamente ao Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos, así como do persoal temporal asociado a proxectos de investigación, imputarase ao concepto correspondente dos artigos 13 e 16 no programa e na consellaría ou organismo de que se trate, sen prexuízo de que se financie con cargo aos respectivos créditos de investimentos, para cuxos efectos poderán realizarse as modificacións de crédito correspondentes.

Artigo 16. Contratación de persoal temporal no ámbito das restantes entidades públicas instrumentais

Un. Durante o ano 2023, no ámbito a que se refiren as alíneas c), f), g), h) e i) do artigo 11.un desta lei, poderán realizarse, sen necesidade da autorización conxunta a que se refire o punto seis do artigo 12 desta lei, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante uns procesos de reestruturación dos efectivos existentes, contratacións de novo persoal laboral temporal e nomeamentos de persoal funcionario interino, así como de persoal estatutario temporal, para a cobertura de postos vacantes e substitucións transitorias cuxa necesidade de cobertura xurda ao longo do ano 2023 nos seguintes ámbitos, de acordo coas modalidades previstas polo Texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, na redacción dada polo Real decreto lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, polo Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, na redacción da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, así como na restante normativa aplicable:

a) Persoal que preste servizo nas unidades asistenciais das sociedades sanitarias e fundacións sanitarias.

b) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.

Dous. Durante o ano 2023, no ámbito determinado no punto un, poderanse realizar, con carácter excepcional, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e da Dirección Xeral da Función Pública, trala debida xustificación motivada da entidade solicitante de que a cobertura resulta absolutamente imprescindible e de que a necesidade non pode ser satisfeita mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes, as seguintes contratacións:

— contratacións de persoal laboral temporal de duración determinada asociado á execución do Plan de recuperación, transformación e resiliencia ou de programas de carácter temporal con financiamento de fondos da Unión Europea

— contratacións de persoal laboral temporal de duración determinada por circunstancias da produción

— nomeamentos de persoal estatutario temporal para a execución de programas de carácter temporal ou para atender os excesos ou as acumulacións de tarefas.

Para estes efectos, deberase remitir unha memoria xustificativa da necesidade da contratación solicitada e da adecuación da modalidade contractual. Así mesmo, incluirase unha memoria económica en que se valoren todos os aspectos económicos da solicitude e da forma de financiamento.

Tres. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións do artigo 15 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a causa habilitante da contratación, as circunstancias concretas que a xustifican e a conexión coa duración prevista. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Catro. Durante o ano 2023, no ámbito a que se refire o punto un, poderán realizarse contratos de actividades científico-técnicas segundo o previsto na Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, segundo a disposición adicional décima da Lei 17/2022, do 5 de setembro, pola que se modifica a Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e da Dirección Xeral da Función Pública, trala debida xustificación motivada da entidade solicitante da actividade que se vai realizar. Así mesmo, incluirase unha memoria económica en que se valoren todos os aspectos económicos da solicitude e da forma de financiamento.

Cinco. Con periodicidade mensual deberase remitir á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos a información referida a todas as contratacións realizadas durante o período pola entidade, independentemente da modalidade contractual e da súa duración.

Artigo 17. Contratación de persoal vinculado a encomendas de xestión ou a encargas a medio propio

Durante o ano 2023 as encomendas de xestión ou as encargas a medio propio que realicen a Administración da Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos ou as axencias públicas ás entidades a que se refiren as alíneas f), h) e i) do artigo 11.un desta lei non poderán supoñer a contratación de persoal temporal por parte das ditas entidades con cargo ás contías recibidas como contraprestación da realización das encomendas de xestión ou das encargas a medio propio.

Quedan exceptuadas do disposto no parágrafo anterior as contratacións de persoal temporal que estiveren previstas no programa de actuación, investimento e financiamento.

Esta limitación non será aplicable a proxectos financiados con fondos da Unión Europea ou á execución do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

CAPÍTULO II Dos réximes retributivos

Artigo 18. Retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo

Un. No ano 2023 as retribucións do presidente, vicepresidentes e conselleiras e conselleiros experimentarán un incremento do 2,5 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2022, sen prexuízo da percepción de catorce mensualidades da retribución por antigüidade e dunha contía equivalente á retribución adicional ao complemento de destino que lles poida corresponder de conformidade coa normativa vixente, polo que quedan establecidas nas seguintes contías:

— presidente da Xunta de Galicia: 82.843,56 euros

— vicepresidentes e conselleiras e conselleiros: 72.303,12 euros.

Dous. No ano 2023 as retribucións dos altos cargos non experimentarán un incremento superior ao 2,5 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2022, sen prexuízo da percepción de catorce mensualidades da retribución por antigüidade e dunha contía equivalente á retribución adicional ao complemento de destino que lles poida corresponder de conformidade coa normativa vixente, polo que quedan establecidas nas seguintes contías:

— secretarias e secretarios xerais, secretarias e secretarios xerais técnicos, directoras e directores xerais, delegadas e delegados territoriais e persoal asimilado: 63.957,82 euros.

Tres. No ano 2023 as retribucións dos membros do Consello de Contas non experimentarán un incremento superior ao 2,5 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2022, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

— conselleiro ou conselleira maior: 76.943,76 euros

— conselleiras e conselleiros: 72.303,12 euros.

Catro. No ano 2023 as retribucións dos membros do Consello Consultivo de Galicia non experimentarán un incremento superior ao 2,5 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2022, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

— presidenta ou presidente: 76.943,76 euros

— conselleiras e conselleiros: 72.303,12 euros.

Cinco. No ano 2023 as retribucións dos membros do Consello da Cultura Galega non experimentarán un incremento superior ao 2,5 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2022, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

— presidenta ou presidente: 76.943,76 euros.

Seis. No ano 2023 as retribucións do persoal directivo a que se refire o artigo 7 do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, do restante persoal previsto nese decreto e dos altos cargos das entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento, non experimentarán un incremento superior ao 2,5 por cento con respecto ás retribucións vixentes o 31 de decembro de 2022.

Sete. Agás aqueles supostos en que, por estar así previsto na normativa reguladora da entidade, sexan nomeados por un decreto do Consello da Xunta de Galicia, a provisión de postos directivos das entidades instrumentais do sector público autonómico que non deban ser cubertos necesariamente por persoal funcionario requirirán da autorización conxunta da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e da Dirección Xeral da Función Pública. Para estes efectos, deberase achegar un borrador do contrato que se pretenda formalizar.

Artigo 19. Complemento persoal

O persoal designado para ocupar postos incluídos nos anexos de persoal dos orzamentos da Administración xeral, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas que dean lugar á consideración de alto cargo e que no momento do seu nomeamento manteña unha relación de empregado público con algunha administración pública non poderá percibir unhas retribucións inferiores ás que tiña asignadas no posto de procedencia.

Cando se produza esa circunstancia, e durante o tempo que permaneza nela, o persoal indicado terá dereito a percibir un complemento persoal equivalente á diferenza entre a totalidade dos conceptos retributivos, básicos e complementarios, do posto de orixe, con exclusión das gratificacións por servizos extraordinarios, en cómputo anual, e as retribucións do mesmo carácter que lle correspondan polo posto que ocupe na Administración autonómica galega.

O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento será realizado en cada caso pola Dirección Xeral da Función Pública.

Artigo 20. Retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior

As retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior para o ano 2023 quedan establecidas nas seguintes contías, sen prexuízo do dereito ás indemnizacións, ás axudas de custo e á aplicación de coeficientes por razón de servizo que poidan corresponderlles por residencia no estranxeiro:

— delegada ou delegado da Xunta de Galicia en Bos Aires: 63.957,96 euros

— delegada ou delegado da Xunta de Galicia en Montevideo: 54.329,52 euros.

Así mesmo, terán dereito a percibir os trienios que poidan ter recoñecidos como persoal funcionario e persoal ao servizo das administracións públicas.

Artigo 21. Criterios retributivos en materia de persoal funcionario

Un. As retribucións que percibirá no ano 2023 o persoal funcionario da Comunidade Autónoma no ámbito de aplicación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, nos termos da disposición derradeira cuarta do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, que desempeñe postos de traballo para os que o Goberno da Comunidade Autónoma aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na devandita lei, serán as seguintes:

a) O soldo e os trienios, nas nóminas ordinarias de xaneiro a decembro de 2023, que correspondan ao grupo ou subgrupo en que se atope clasificado o corpo ou a escala a que pertenza a persoa funcionaria, coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

[figura]

b) As pagas extraordinarias, que serán dúas ao ano e se percibirán de acordo co previsto no artigo 15 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma galega para 1989. O importe de cada unha destas pagas será a suma do soldo e dos trienios establecidos a continuación e dunha mensualidade de complemento de destino:

[figura]

Cando o persoal funcionario preste unha xornada de traballo reducida durante os seis meses anteriores aos meses de xuño e decembro, o importe da paga extraordinaria experimentará a correspondente redución proporcional.

c) O complemento de destino correspondente ao nivel do posto de traballo que se desempeñe, de acordo coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

[Táboa]

d) O complemento específico anual que, se é o caso, estea fixado ao posto que se desempeñe. Este complemento específico anual percibirase en catorce pagas iguais, das que doce serán de percepción mensual e dúas adicionais, do mesmo importe que unha mensual, nos meses de xuño e decembro, respectivamente.

A percepción do importe diferencial do complemento específico acadado para certos colectivos mediante uns acordos sobre as condicións de traballo do persoal está condicionada á efectiva prestación do servizo, co que deberá acreditarse con carácter mensual a realización das funcións ou tarefas concretas que motivaron os ditos acordos. De ser preciso, poderase establecer un módulo para o cálculo do importe que efectivamente corresponde percibir do total mensual.

e) A retribución adicional ao complemento de destino, que corresponda ao grupo ou subgrupo en que se atope clasificado o corpo ou a escala a que pertenza a persoa funcionaria.

f) O complemento de produtividade que, se é o caso, se destine a retribuír o especial rendemento, a actividade extraordinaria e o interese ou a iniciativa con que o persoal funcionario desempeñe o seu traballo, nos termos establecidos na disposición transitoria décima da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

O complemento de produtividade establecerase de acordo con criterios obxectivos que aprobe o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría correspondente e logo do informe da Dirección Xeral da Función Pública, da Dirección Xeral de Simplificación Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, unha vez escoitados os órganos de representación do persoal. Os complementos de produtividade débense facer públicos nos centros de traballo.

As contías asignadas polo complemento de produtividade durante un período de tempo non orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto das valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.

g) As gratificacións por servizos extraordinarios.

Estas gratificacións serán concedidas logo da autorización do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría respectiva, cando a súa contía exceda, para todo o exercicio 2023, de oitenta mil euros, considerando de forma conxunta cada consellaría e os seus organismos e axencias. No caso contrario, a súa autorización corresponderá á consellaría.

En todo caso, as devanditas gratificacións terán carácter excepcional e soamente poderán ser recoñecidas polos servizos extraordinarios prestados fóra da xornada normal de traballo, sen que, en ningún caso, poidan ser fixas na súa contía nin periódicas na súa devindicación.

Tamén terán tal consideración as compensacións económicas a que se refire o artigo 137.2.d) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

h) Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 1989.

Estes complementos persoais e transitorios serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza no ano 2023, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso os trienios, a retribución adicional ao complemento de destino, o complemento de produtividade nin as gratificacións por servizos extraordinarios para estes efectos.

Incluso no caso de que o cambio de posto de traballo determine unha diminución das retribucións se manterá o complemento persoal transitorio fixado ao se producir a aplicación do novo sistema, á absorción do cal se lle imputará calquera mellora retributiva ulterior, mesmo a que poida derivar do cambio de posto de traballo.

Dous. O persoal funcionario interino incluído no ámbito de aplicación do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, percibirá a totalidade das retribucións básicas, incluídos os trienios e as pagas extraordinarias, e a totalidade das retribucións complementarias que correspondan ao posto de traballo para o cal sexa nomeado, excluído o que estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.

Tres. O complemento de produtividade poderáselles atribuír, se é o caso, ao persoal funcionario interino a que se refire o punto anterior, así como ao persoal funcionario en prácticas cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada a aplicación do devandito complemento ao persoal funcionario que desempeñe análogos postos de traballo, agás que ese complemento estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.

Catro. Na Administración da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas, nos casos de adscrición durante o ano 2023 de persoal funcionario suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ao posto de traballo a que se adscribe, o devandito persoal funcionario percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que autorice a Dirección Xeral da Función Pública por proposta das consellarías interesadas.

Só para os efectos da asimilación a que se refire o parágrafo anterior, a Dirección Xeral da Función Pública poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do persoal funcionario.

A Dirección Xeral da Función Pública comunicará estas autorizacións á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para o seu coñecemento.

Artigo 22. Criterios retributivos en materia de persoal laboral

Un. A masa salarial do persoal laboral dos entes e organismos que se indican no punto un do artigo 11 desta lei, e que se adecuará ao establecido no seu punto dous, estará integrada polo conxunto das retribucións salariais e extrasalariais devindicadas polo dito persoal no ano 2023.

Exceptúanse en todo caso:

a) As prestacións e indemnizacións da Seguridade Social.

b) As cotizacións ao sistema da Seguridade Social a cargo do empregador.

c) As indemnizacións correspondentes a traslados, suspensións ou despedimentos.

d) As indemnizacións ou os suplidos por gastos que teña que realizar o traballador ou a traballadora, agás sentenza xudicial que así o determine.

e) Os gastos de acción social, que, conforme a normativa básica, sen prexuízo do establecido no artigo 11.dous se determinarán en termos de homoxeneidade respecto do número de efectivos. A este respecto, considérase que os gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos ou melloras distintos ás contraprestacións polo traballo realizado, cuxa finalidade é satisfacer determinadas necesidades como consecuencia de circunstancias persoais das traballadoras e dos traballadores.

As variacións da masa salarial bruta calcularanse en termos de homoxeneidade respecto dos dous períodos obxecto de comparación, tanto no que respecta a efectivos reais do persoal laboral e antigüidade deste coma ao réxime privativo de traballo, xornada legal ou contractual, horas extraordinarias efectuadas e outras condicións laborais, co que se computarán, en consecuencia, por separado as cantidades que correspondan á variación de tales conceptos. Con cargo á masa salarial así obtida para o ano 2023 deberase satisfacer a totalidade das retribucións do persoal laboral derivadas dos convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2023 e todas as que se produzan ao longo do exercicio, agás as que lle corresponde devindicar ao devandito persoal no citado ano polo concepto de antigüidade.

As indemnizacións ou os suplidos deste persoal non poderán experimentar un crecemento con respecto ao ano 2022.

Dous. As retribucións do persoal laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto un do artigo 11 desta lei non experimentarán un incremento global superior ao 2,5 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2022.

Artigo 23. Retribucións do persoal ao servizo das institucións sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia

Un. En aplicación do previsto na disposición transitoria sexta.1.a) da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, o persoal incluído no ámbito de aplicación do Real decreto lei 3/1987, do 11 de setembro, sobre retribucións do persoal estatutario do Instituto Nacional da Saúde, percibirá as retribucións básicas e o complemento de destino nas contías sinaladas para os devanditos conceptos retributivos nas alíneas a), b) e c) do artigo 21.un.

O importe anual das retribucións correspondentes ao complemento específico, ao complemento de produtividade fixa, ao complemento de atención continuada e ao complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade e mais á carreira profesional que, se é o caso, lle corresponda ao referido persoal experimentarán un incremento do 2,5 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2022.

A contía individual do complemento de produtividade determinarase conforme os criterios sinalados no artigo 2.tres.c) e mais na disposición transitoria terceira do Real decreto lei 3/1987 e no artigo 43.2 da Lei 55/2003, así como nas demais normas ditadas para o seu desenvolvemento.

Dous. As retribucións do restante persoal estatutario, funcionario e laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non experimentarán un incremento superior ao 2,5 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2022.

Tres. Nos supostos de pactos e acordos que establezan a asignación de conceptos retributivos ligados á prestación dunha xornada complementaria ou adicional á fixada nos propios acordos como xornada ordinaria, o aboamento dos ditos conceptos requirirá a acreditación da prestación efectiva dos servizos.

Non se poderán satisfacer en ningún caso percepcións retributivas ou asignacións económicas, incluíndo as suplementarias ou mediadas, derivadas de atención continuada, gardas ou concepto equivalente cando non exista unha prestación efectiva dos servizos motivada por situacións de incapacidade temporal, agás naqueles supostos expresamente recollidos nunha norma con rango de lei.

Catro. Coa finalidade de diferenciar o concepto retributivo das gardas médicas de servizos xerarquizados do concepto de módulo de actividade para o persoal que resulte exento das ditas gardas, determínase que no ano 2023 a retribución correspondente a cada módulo de actividade, de catro horas en réxime de presenza física, efectivamente realizado polo persoal facultativo de atención hospitalaria exento de gardas, queda establecida na contía de 183,72 euros.

Cinco. Os requisitos para a modificación das retribucións do persoal a que se refire este artigo serán os establecidos no artigo 29 desta lei.

Artigo 24. Retribucións do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza

Un. O persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñe as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirá as retribucións que se determinen na Lei de orzamentos xerais do Estado e na demais normativa que lle sexa aplicable.

Dous. Os complementos e as melloras retributivas reguladas nas disposicións ou nos acordos adoptados polos órganos da Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias verbo deste persoal non experimentarán un incremento superior ao 2,5 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2022, sen prexuízo dos acordos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia nos anos 2019-2022.

Artigo 25. Criterios retributivos aplicables ao persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores

Un. No ano 2023 as retribucións básicas e as complementarias de carácter fixo e periódico do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores experimentarán un incremento do 2,5 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2022, sen prexuízo, se é o caso, da adecuación destas últimas cando sexa necesario para asegurar que a retribución total de cada posto de traballo garde a relación procedente coa súa especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, perigosidade e penosidade.

Dous. O conxunto das restantes retribucións complementarias, se é o caso, experimentará un incremento do 2,5 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2022, sen prexuízo das modificacións que deriven da variación do número de efectivos asignados a cada programa, do grao de consecución dos obxectivos fixados para aquel e do resultado individual da súa aplicación.

Tres. Os complementos persoais e transitorios e as demais retribucións que teñan análogo carácter rexeranse pola súa normativa específica e polo disposto nesta lei.

Catro. As indemnizacións por razón do servizo rexeranse pola súa normativa específica.

Cinco. As prestacións familiares establecidas pola normativa específica do réxime especial da Seguridade Social dos funcionarios civís do Estado, das Forzas Armadas e da Administración de xustiza, extensiva, preceptivamente, a determinado persoal funcionario da Comunidade Autónoma, liquidaránselles ás persoas beneficiarias conforme o que determinen as leis anuais de orzamentos xerais do Estado ou calquera outra disposición que as regule.

Artigo 26. Complemento persoal das vítimas de violencia de xénero

O persoal ao que lle sexa adxudicado provisionalmente un posto de traballo noutra administración pública por razón de violencia de xénero non poderá percibir retribucións inferiores ás que teña asignadas no posto de traballo que desempeñaba na Xunta de Galicia.

Cando se produza esta circunstancia, o persoal terá dereito a percibir un complemento persoal equivalente á diferenza entre a totalidade dos conceptos retributivos, básicos e complementarios, do posto de orixe, con exclusión das gratificacións por servizos extraordinarios, en cómputo anual, e as retribucións que lle correspondan polo posto que ocupe na administración de destino.

O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento realizarao en cada caso a Dirección Xeral da Función Pública, e será aboado pola consellaría en que desempeñaba o posto de traballo desde o que se traslada.

CAPÍTULO III Outras disposicións en materia de réxime de persoal activo

Artigo 27. Prohibición de ingresos atípicos

O persoal comprendido dentro do ámbito de aplicación desta lei, con excepción daquel sometido ao réxime de arancel, non poderá percibir ningunha participación nos tributos, nas comisións ou noutros ingresos de calquera natureza que correspondan á administración ou a calquera poder público como contraprestación de calquera servizo ou xurisdición, nin participación ou premio en multas impostas aínda que estean normativamente atribuídas a el, debendo percibir unicamente as remuneracións do correspondente réxime retributivo, sen prexuízo do que resulte da aplicación do sistema de incompatibilidades e do disposto na normativa específica sobre o gozo de vivenda por razón do traballo ou cargo desempeñado.

Artigo 28. Relacións de postos de traballo

Un. As relacións de postos de traballo poderanse modificar para executar as sentenzas xudiciais firmes de recoñecemento dunha relación laboral de carácter indefinido non fixo que requiran a creación de postos de traballo, por non poder adscribir os afectados a un posto preexistente que estea vacante sen ocupación. Este posto preexistente deberá ser acorde coa natureza funcionarial ou laboral en relación coas funcións asignadas pola sentenza xudicial firme para poder adscribir a el o persoal afectado.

Con carácter xeral, os postos de traballo de carácter administrativo da Administración da Comunidade Autónoma serán creados como de persoal funcionario, agás que pola natureza das súas funcións teñan que ser creados para ser desempeñados por persoal laboral, de acordo co que establece a normativa de función pública.

A súa creación propoñerase no prazo máximo de tres meses, contados a partir da data de firmeza da sentenza xudicial, e, logo de se crear o posto, adscribirase provisionalmente a el a persoa afectada pola sentenza e procederase seguidamente á súa cobertura mediante os sistemas de selección e provisión legalmente establecidos.

Malia o anterior, as consellarías e os seus organismos dependentes poderán propoñer mediante a correspondente modificación da relación de postos de traballo a amortización daqueles postos de traballo que consideren que non son necesarios para o cumprimento das funcións que teñen asignadas.

Dous. As relacións de postos de traballo vixentes o 1 de xaneiro do ano 2023 deberanse modificar para as axustar ás previsións orzamentarias que se deducen do anexo de persoal desta lei, sen que mentres tanto se poidan prover, provisional ou definitivamente, aqueles postos para os que non estea prevista dotación no dito anexo. Mentres non se realicen as mencionadas adaptacións, os códigos de liña orzamentaria do anexo de persoal só poderán ter asignados créditos para as dotacións de postos de traballo, para as substitucións de persoal temporal ou para os conceptos retributivos específicos.

Artigo 29. Requisitos para a determinación ou modificación das retribucións do persoal laboral e non funcionario

Un. Será necesario un informe favorable, emitido conxuntamente pola Dirección Xeral da Función Pública e pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, para determinar ou modificar as condicións retributivas do persoal non funcionario e laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto un do artigo 11 desta lei.

Dous. Con carácter previo ás negociacións de convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2023, deberase solicitar da Consellería de Facenda e Administración Pública a correspondente autorización de masa salarial, que cuantifique o límite máximo das obrigas que poidan contraerse como consecuencia dos ditos pactos, achegando para o efecto a certificación das retribucións salariais satisfeitas e devindicadas durante o ano 2022.

Cando como consecuencia de convenios ou acordos colectivos resulte a obriga de recoñecementos de complementos persoais de carácter transitorio, deberase establecer que estes complementos serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza nos exercicios sucesivos, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso o complemento de antigüidade, o complemento de produtividade nin as horas extraordinarias para estes efectos.

Cando se trate de persoal non suxeito a un convenio colectivo cuxas retribucións veñan determinadas en todo ou en parte mediante un contrato individual, deberanse comunicar á Consellería de Facenda e Administración Pública as retribucións satisfeitas e devindicadas durante o ano 2022.

Para a determinación das retribucións de postos de traballo de nova creación abastará coa emisión do informe a que se refire o punto un deste artigo.

Tres. Para os efectos dos puntos anteriores, entenderanse por determinación ou modificación das condicións retributivas do persoal non funcionario as seguintes actuacións:

a) A determinación das retribucións dos postos de nova creación.

b) O asinamento de convenios colectivos subscritos polos organismos sinalados no punto un anterior, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

c) A aplicación de convenios colectivos de ámbito sectorial, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

d) A fixación de retribucións mediante un contrato individual, xa se trate de persoal fixo ou contratado por un tempo determinado, cando non veñan reguladas en todo ou en parte mediante un convenio colectivo.

e) O outorgamento de calquera clase de melloras salariais de tipo unilateral con carácter individual ou colectivo, aínda que deriven da aplicación extensiva do réxime retributivo dos funcionarios públicos.

f) A determinación das retribucións correspondentes ao persoal contratado no exterior.

Catro. Co fin de emitir o informe sinalado no punto un deste artigo, as consellarías, os organismos e os entes remitirán á Dirección Xeral da Función Pública e á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos o correspondente proxecto, con carácter previo ao seu acordo ou asinamento no caso dos convenios colectivos ou contratos individuais, xunto coa achega da valoración de todos os seus aspectos retributivos.

Cinco. O sinalado informe será realizado no prazo máximo de quince días, que se contarán desde a data da recepción do proxecto e da súa valoración, e versará sobre todos aqueles extremos dos que deriven consecuencias directas ou indirectas en materia de gasto público, tanto para o ano 2023 coma para exercicios futuros, e especialmente no que se refire á determinación da masa salarial correspondente e ao control do seu crecemento.

Seis. Serán nulos de pleno dereito os acordos adoptados nesta materia con omisión do trámite de informe ou en contra dun informe desfavorable, así como os pactos que impliquen crecementos salariais para exercicios sucesivos contrarios ao que determinen as futuras leis de orzamentos.

Sete. Non se poderán autorizar gastos derivados da aplicación das retribucións para o ano 2023 sen o cumprimento dos requisitos establecidos neste artigo.

Artigo 30. Persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma

Un. Nos contratos laborais do persoal de alta dirección das entidades a que se refire este artigo non se poderán fixar indemnizacións, por razón da extinción da relación xurídica coa entidade correspondente, de contía superior á fixada na lexislación reguladora desta relación laboral de carácter especial.

Dous. As persoas titulares dos órganos executivos, a dirección ou a secretaría xeral ou os cargos asimilados das entidades instrumentais sinaladas no artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, serán nomeados e separados libremente entre persoas que reúnan a cualificación necesaria para o cargo, segundo se determine no estatuto de cada entidade, agás naqueles supostos en que sexan nomeados por un decreto do Consello da Xunta de Galicia, por estar así previsto na normativa reguladora da entidade instrumental.

Tres. En tanto non se estableza o réxime xurídico específico do persoal directivo, o persoal funcionario de carreira ou estatutario fixo que desempeñe un posto de persoal directivo profesional nas entidades instrumentais do sector público autonómico, configurado como tal nas relacións de postos de traballo, e sempre que reúna os requisitos establecidos para cada posto, estará na situación administrativa que corresponda segundo o réxime xurídico que lle sexa aplicable.

O sistema de provisión para a cobertura dos ditos postos será a libre designación con convocatoria pública, de conformidade cos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade; todo iso de acordo coa normativa de función pública.

Cando o nomeamento deste persoal para desempeñar un posto directivo nunha entidade instrumental do sector público autonómico non modifique a súa situación administrativa, a asimilación retributiva será a que lle corresponda conforme as contías previstas no anexo do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, sen prexuízo das que lle correspondan pola antigüidade e a retribución adicional ao complemento de destino a que teña dereito na súa condición de empregada ou empregado público en situación de servizo activo.

O nivel de complemento de destino que se tomará como referencia para a consolidación do grao persoal do persoal funcionario que desempeñe postos directivos profesionais será o que lle corresponda en función do cadro anexo á Orde da Consellería de Facenda do 19 de xuño de 2014, de conformidade coa clasificación da entidade e o nivel de responsabilidade do posto directivo.

Artigo 31. Nomeamento de profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades poderá efectuar, nos centros docentes non universitarios, o nomeamento de profesorado interino con horarios de traballo inferiores aos establecidos con carácter xeral, que percibirá as retribucións básicas e complementarias de forma proporcional á xornada traballada.

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades tratará de completar o horario docente do persoal interino, coa compartición, de ser necesario, de varios centros de ensino, para minimizar deste xeito o número de prazas ofertadas segundo o parágrafo anterior.

No caso de ser necesario o nomeamento para prazas a tempo parcial, daráselle preferencia para optar a estas ao profesorado que voluntariamente queira acceder a elas, sobre todo a aquelas persoas que aleguen necesidades de conciliación da vida familiar e laboral.

Artigo 32. Profesoras e profesores de corpos docentes

Sen prexuízo do establecido con carácter xeral no artigo 129 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e atendendo ás peculiaridades do persoal docente, recoñecidas polo artigo 6.2 da referida lei, o profesorado do corpo docente previsto no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades poderá percibir ata o total das súas retribucións, tanto básicas coma complementarias, cando sexa autorizado para o gozo de licenzas por estudos durante o curso escolar, nos supostos, nos termos, nos prazos e nas condicións que determine a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, co informe favorable da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Artigo 33. Persoal eventual e de gabinete

Un. O persoal eventual de gabinete da Administración da Xunta de Galicia unicamente poderá ser adscrito aos departamentos en que figuren as persoas que formen parte do Consello do Goberno galego.

Dous. Prohíbese a contratación de persoal de gabinete por calquera das entidades instrumentais dependentes da Xunta de Galicia, así como por parte das súas delegacións territoriais.

CAPÍTULO IV Universidades

Artigo 34. Custos de persoal máximos das universidades de Galicia

Un. Consonte o establecido no artigo 81.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e en concordancia coa evolución da masa salarial do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma e coa normativa básica en materia de reposición de efectivos, autorízanse para o ano 2023 os custos do persoal docente e investigador e de administración e servizos das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia nas seguintes contías, expresadas en miles de euros:

[figura]

Este importe da masa salarial máxima inclúe o importe previsto para a aplicación, se é o caso, dun incremento global do 2,5 por cento no momento en que o habilite a normativa da Administración xeral do Estado.

Os posibles incrementos adicionais das retribucións previstos no artigo 11 desta lei, ben que non se recollen na anterior táboa, quedan autorizados no caso de resultaren aplicables.

Nas anteriores contías non está incluído o custo do persoal investigador de proxectos e contratos de investigación nin o do persoal técnico de apoio contratado con cargo a eses proxectos e contratos.

Dous. As retribucións anuais do persoal ao servizo das entidades públicas integrantes do Sistema universitario de Galicia non experimentarán un incremento global superior ao do 2,5 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2022, sen prexuízo da aplicación, se é o caso, dos incrementos adicionais das retribucións previstos no artigo 11 desta lei.

Artigo 35. Retribucións adicionais do persoal ao servizo das entidades públicas integrantes do Sistema universitario de Galicia

O importe das retribucións adicionais correspondentes aos complementos retributivos autonómicos vinculados ao recoñecemento ao labor docente, ao labor investigador, polos cargos de xestión e á excelencia curricular docente e investigadora que, se é o caso, lle correspondan ao persoal docente e investigador funcionario e persoal contratado doutor non experimentarán un incremento global superior ao 2,5 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2022, sen prexuízo da aplicación, se é o caso, dos incrementos adicionais das retribucións previstos no artigo 11 desta lei.

Artigo 36. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal do Sistema universitario de Galicia

Un. As universidades públicas integrantes do Sistema universitario de Galicia, respectando as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos, aplicarán a taxa de reposición máxima establecida na normativa básica ditada ao respecto e con suxeición aos límites e requisitos establecidos para os corpos de catedráticas e catedráticos de universidade e de profesores e profesoras titulares de universidade e mais ás prazas de persoal de administración e servizos.

As correspondentes ofertas de emprego público deberaas autorizar a Consellería de Facenda e Administración Pública, logo de acreditar que a oferta de emprego público das mencionadas prazas non afecta o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos para a correspondente universidade nin dos demais límites fixados na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Dous. Dentro das contías máximas autorizadas no artigo 34 desta lei e de acordo co que dispón a normativa básica en materia de taxa de reposición de efectivos, as universidades do Sistema universitario de Galicia poderán proceder de xeito excepcional á contratación de persoal laboral temporal para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables.

Substitúese o réxime de autorización previa conxunta polo de comunicación mensual que determinen as consellarías competentes en materia de universidades e orzamentos. Mediante unha resolución destes centros directivos poderase volver ao sistema anterior no caso de que non se realicen as mencionadas comunicacións ou se incumpran as condicións recollidas no parágrafo anterior para a subscrición destes contratos.

TÍTULO III Operacións de endebedamento e garantía

CAPÍTULO I Operacións de crédito

Artigo 37. Operacións de endebedamento por un prazo superior a un ano

Un. A posición neta debedora da Comunidade Autónoma poderase incrementar durante o ano 2023 nunha contía máxima equivalente ao 0,3 por cento do produto interior bruto da comunidade autónoma.

Para estes efectos, tomarase a posición neta debedora de todos os organismos autónomos, axencias públicas autonómicas e demais entidades instrumentais de calquera condición que, conforme a normativa aplicable en materia de estabilidade orzamentaria, estean incluídos dentro do sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento co da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais.

Co obxecto de optimizar a carga financeira global da Comunidade Autónoma, a posición neta debedora da Administración xeral poderá incrementarse coa finalidade de amortizar préstamos dos organismos, os entes e as sociedades indicados no parágrafo precedente, no mesmo importe que se amortice.

Dous. A posición neta debedora será efectiva ao termo do exercicio, poderá ser excedida no curso deste e quedará automaticamente revisada:

a) Polas desviacións que poidan xurdir entre as previsións de ingresos contidas nesta lei e a súa evolución real.

b) Nas contías necesarias para financiar as adquisicións de activos financeiros con destino a suxeitos non comprendidos na alínea 1.b) do artigo 2 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, que poidan xurdir ao longo do exercicio.

c) Nas contías asumidas en concepto de débeda polas variacións na composición do sector da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, nos termos do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais, como consecuencia de que entes que estaban nel considerados pasan a deixar de o estar ou viceversa, así como polo importe dos créditos comerciais e outras contas pendentes de pagamento financiadas mediante operacións de factoring sen recurso que deban rexistrarse contablemente como débeda financeira.

d) Na contía máxima do endebedamento autorizado na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia do último exercicio que non fose utilizado, sempre que estea dentro dos límites de endebedamento autorizados polos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira.

e) Polos anticipos reintegrables ou os préstamos concertados con outras administracións públicas para o financiamento de investimentos incluídos en plans ou programas conxuntos, así como polos préstamos recibidos con cargo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia ou outros fondos europeos.

f) Polos importes adicionais que se amparen nos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira en materia de endebedamento.

Tres. No ámbito da Administración xeral, autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública para formalizar as operacións de endebedamento a que se refire este artigo. A formalización poderá realizarse de maneira fraccionada, en función das necesidades de financiamento da Comunidade Autónoma. Estas operacións poderán instrumentarse mediante a emisión de débeda pública, a concertación de créditos ou calquera outro instrumento financeiro dispoñible no mercado.

Igualmente, facúltase para, de acordo coas respectivas normas de emisión ou contratación, ou de mutuo acordo cos acredores, acordar operacións de troco, conversión, amortización anticipada total ou parcial, substitución, refinanciamento ou modificar ou renegociar as operacións de endebedamento xa formalizadas, co obxecto de conseguir a xestión máis adecuada do conxunto do endebedamento da Comunidade Autónoma.

Así mesmo, poderá acordar operacións con instrumentos financeiros derivados que permitan xestionar o risco ou a carga financeira da Comunidade Autónoma.

Cando co obxecto de optimizar a carga financeira derivada da débeda da Comunidade Autónoma se formalicen operacións de endebedamento que teñan por finalidade a amortización total ou parcial de operacións vivas contratadas con anterioridade, a contía das ditas amortizacións anticipadas non computará para os efectos do cálculo do límite a que se refire o artigo 30.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 38. Débeda da tesouraría

Un. A Comunidade Autónoma, para a atención de necesidades da Administración xeral, poderá concertar ou emitir operacións de débeda de tesouraría, por un prazo inferior a un ano, conforme o disposto no artigo 31 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, ata un importe que non supere o quince por cento da consignación que figura no orzamento da Administración xeral como ingresos correntes incondicionados, entendendo como tal a suma dos capítulos I, II e III e mais o concepto 400.

Dous. Autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública a determinar as condicións concretas e a formalizar estas operacións de crédito ou emisión de débeda pública en calquera das súas modalidades.

Tres. Non obstante, atribúeselle ao director ou á directora xeral de Política Financeira e Tesouro a facultade de acordar a disposición e o reembolso das operacións a que se refire este artigo.

Artigo 39. Endebedamento das entidades instrumentais do sector público

Un. Para que os organismos autónomos, as axencias públicas autonómicas e as demais entidades instrumentais de calquera condición que, conforme a normativa aplicable en materia de estabilidade orzamentaria, estean incluídos dentro do sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento co da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais, así como calquera outra entidade incluída no sector de sociedades non financeiras dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, poidan concertar ou renovar calquera tipo de operación de endebedamento ou de cobertura sobre ela, ou modificar as condicións financeiras de operacións de endebedamento vixentes, deberán contar coa autorización da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Independentemente do anterior, no caso de operacións para atender necesidades transitorias de tesouraría, o seu saldo vivo o 31 de decembro de 2023 non poderá superar o saldo vivo o 31 de decembro do exercicio anterior, agás autorización expresa da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Dous. O Instituto Galego da Vivenda e Solo, como medida para facilitar o acceso á vivenda, poderá concertar coas entidades financeiras préstamos hipotecarios subrogables con destino ao financiamento de actuacións en materia de vivenda de promoción pública, sen que poidan establecerse cláusulas das cales deriven responsabilidades do referido instituto unha vez realizada a subrogación, sen prexuízo da previsión nos procedementos de execución hipotecaria, da cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e o réxime legal da vivenda.

Así mesmo, no suposto de préstamos directos para a adquisición de vivendas concertadas entre as entidades financeiras e os adquirentes de vivendas de promoción pública ao abeiro dos convenios de financiamento asinados polo Instituto Galego da Vivenda e Solo e as ditas entidades, poderá establecerse, para os supostos de execución hipotecaria, a cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e o réxime legal da vivenda.

Tamén poderá establecerse a cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo nos préstamos directos que se poidan formalizar entre as entidades financeiras e as adxudicatarias e os adxudicatarios que, estando en réxime de alugamento, decidan adquirir as vivendas que foron cedidas en uso ao Instituto Galego da Vivenda e Solo por parte das entidades financeiras e pola Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A. (Sareb), co obxecto de lles facilitar o acceso á propiedade ás actuais persoas adxudicatarias.

O importe dos créditos hipotecarios vivos no ano 2023 non poderá superar en ningún caso os vinte e catro millóns de euros, tendo en conta ademais que o volume da débeda viva na fin do exercicio non excederá o do 31 de decembro do ano anterior, agás con autorización expresa da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Tres. O réxime de autorización establecido nos puntos anteriores realizarase a través da Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro.

As mencionadas entidades dependentes da Comunidade Autónoma deberán remitir á Consellería de Facenda e Administración Pública, a través da referida dirección xeral, nos primeiros quince días de cada trimestre, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a seguinte información relativa á fin do trimestre inmediato anterior:

a) o detalle da situación de endebedamento, coa desagregación de cada operación financeira

b) o detalle das operacións financeiras activas.

Así mesmo, as citadas entidades estarán obrigadas a remitir calquera outra información requirida pola Consellería de Facenda e Administración Pública co obxecto de cumprir coas obrigas de subministración de información que veñan establecidas polo Estado e a Unión Europea.

Artigo 40. Outras operacións financeiras

A formalización de calquera operación de carácter financeiro non referida nos artigos precedentes, como instrumentos de leasing, factoring e outros, por parte dos órganos da Administración xeral e de calquera das entidades públicas instrumentais deberá contar coa correspondente autorización da Consellería de Facenda e Administración Pública, a través da Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro.

CAPÍTULO II Afianzamento por aval

Artigo 41. Avais

Un. Con carácter xeral e de conformidade co disposto no artigo 41 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, o importe máximo dos avais que a Xunta de Galicia poderá conceder durante o ano 2023 será de trinta millóns de euros.

Dous. Así mesmo, e de conformidade co disposto no artigo 44 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, autorízase a concesión de avais para a articulación dos instrumentos financeiros incluídos no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2022, cofinanciados polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), coas características e os beneficiarios que figuran nel e na súa normativa aplicable.

Tres. Adicionalmente, poderase avalar o puntual e íntegro cumprimento de todas as obrigas financeiras e pecuniarias do Instituto Galego de Promoción Económica que puideren derivar dos contratos de financiamento asinados co Banco Europeo de Investimentos.

Nos primeiros quince días de cada trimestre, o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda e Administración Pública, a través da Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa ás disposicións, aplicacións e amortizacións efectuadas das operacións avaladas ante o Banco Europeo de Investimentos.

Catro. Consonte o disposto no artigo 45 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá conceder durante o ano 2023 avais nunha contía que non supere en ningún momento o saldo efectivo vixente de cincocentos millóns de euros.

Co obxecto de atender proxectos de axuda ao desenvolvemento no exterior, e dentro do saldo indicado no parágrafo anterior, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá avalar operacións de crédito ata trinta millóns de euros.

Por cada operación de aval e por cada liña ou programa de avais dotarase unha provisión para atender posibles falidos na contía que determine a Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, ben en relación co importe da operación individual ben en consideración ao montante total da liña ou do programa. O importe destas provisións destinarase ao Fondo de Garantía de Avais de acordo co sinalado na alínea i) do artigo 7 desta lei.

Nos primeiros quince días de cada trimestre o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda e Administración Pública, a través da referida dirección xeral, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa aos avais existentes á fin do trimestre inmediato anterior.

Cinco.

a) O Consello da Xunta de Galicia, por proposta conxunta da persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública e da consellaría a que estea adscrito o Instituto Galego de Promoción Económica, poderá acordar, por instancia motivada do Instituto Galego de Promoción Económica e logo do pedimento dos interesados e do informe da consellaría correspondente por razón da materia, a novación das obrigas de reintegro derivadas da execución e do pagamento dos avais do Instituto Galego de Promoción Económica e mais a suspensión do exercicio das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, corresponden á Comunidade Autónoma, cando se cumpran as seguintes condicións:

1ª) O exercicio da acción de regreso regulada no artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, afecta grave ou substancialmente o mantemento da actividade produtiva ou empresarial a que estean afectos os bens tomados en contragarantía dos avais, e a valoración que se efectúe da viabilidade económica da empresa permite considerar que a continuación da explotación é máis vantaxosa para a administración, por lle permitir recuperar nun maior grao o importe dos seus créditos.

2ª) A parte debedora deberá ofertar un calendario de pagamentos para o reintegro das cantidades debidas e garantir estes pagamentos con iguais garantías que as constituídas inicialmente conforme o previsto na normativa aplicable. O Instituto Galego de Promoción Económica poderá exixir garantías adicionais no suposto de que as inicialmente constituídas resulten insuficientes.

3ª) A novación xustificarase en atención á capacidade económica e as previsións de ingresos da persoa titular dos bens, ao mantemento da actividade produtiva ou empresarial e do emprego vinculado a esta e mais ao valor actualizado dos bens dados en contragarantía. Complementariamente, teranse en conta circunstancias tales como a promoción de formas asociativas laborais ou outras consideracións socioeconómicas relevantes, que deberán ser debidamente motivadas. Esta novación poderá incluír a quitación ou a minoración do importe debido, ademais do adiamento do pagamento. A novación establecerá compromisos determinados en materia de mantemento de actividade e emprego, a cargo do beneficiario ou da beneficiaria.

b) O incumprimento do calendario de pagamentos establecido ou dos compromisos asumidos en materia de mantemento de actividade e emprego supoñerá a ineficacia do pacto novatorio e a obriga de reintegro á Administración autonómica do importe total inicialmente debido máis os xuros de mora correspondentes. Poderán establecerse, ademais, penalidades por incumprimento.

O incumprimento supoñerá tamén a incoación das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994 corresponden á Comunidade Autónoma.

Seis. Así mesmo, de conformidade co disposto no artigo 44 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, autorízase o Instituto Galego da Vivenda e Solo para a concesión de avais, por un importe máximo de cinco millóns de euros, con destino á compra da primeira vivenda por menores de trinta e seis anos, cun límite máximo do vinte por cento do prezo da compravenda, polo tempo necesario para a amortización do importe avalado durante os primeiros anos da vixencia do préstamo, coas características e as condicións establecidas no programa que aprobe o dito instituto.

TÍTULO IV Xestión orzamentaria

Artigo 42. Intervención limitada

A contía a que se refire o artigo 97.1.a) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, queda establecida no importe fixado para ter a consideración de contratos menores de subministración na lexislación reguladora da contratación do sector público.

Artigo 43. Fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma

A intervención previa dos procedementos de contratación de operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma realizarase no momento procedemental inmediatamente anterior ao compromiso que se adquire co asinamento do contrato, comprobándose o cumprimento de todos os requisitos exixidos para aprobar e comprometer o gasto.

Artigo 44. Fiscalización de nomeamentos ou de contratos para substitucións de persoal

A fiscalización de nomeamentos e de contratos para substitucións de persoal por razóns de necesidade e de urxencia conxuntural realizarase con carácter previo á alta en nómina, mediante a verificación da adecuación do proceso de selección coa normativa vixente e da existencia de nomeamento ou de contrato, así como de crédito adecuado e abondo.

Artigo 45. Proxectos de gasto

Un. A Consellería de Facenda e Administración Pública poderá agregar as partidas de gasto corrente que constitúan un centro de custos en proxectos de gasto para os efectos de lles asignar obxectivos orzamentarios.

Dous. As modificacións dos programas de investimento que impliquen o inicio de novos proxectos ou a variación dos existentes requirirán a asignación dun novo código pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda e Administración Pública, logo da tramitación da oportuna modificación polo órgano competente segundo o previsto no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 46. Autorización do Consello da Xunta de Galicia para a tramitación de determinados expedientes

Un. Requirirá unha autorización previa por parte do Consello da Xunta de Galicia a tramitación de expedientes de contratación e de encargas a medio propio cando o valor estimado ou o importe do gasto, respectivamente, sexa superior a catro millóns de euros.

Dous. A tramitación de expedientes que comporte a modificación de convenios que fosen previamente autorizados polo Consello da Xunta de Galicia requirirá autorización previa do mesmo órgano. Porén, non será precisa esta autorización cando a modificación non supoña unha alteración do obxecto nin comporte un incremento do importe total das obrigas de contido económico asumidas polas entidades do sector público autonómico ou no número de exercicios orzamentarios aos que se imputan as ditas obrigas, sempre que a distribución do importe correspondente a cada exercicio respecte os límites a que fai referencia o artigo 58.3 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 47. Transferencias de financiamento

Un. Teñen a consideración de transferencias de financiamento as achegas en diñeiro nominativas a favor dos organismos e das entidades vinculadas ou dependentes da Administración da Comunidade Autónoma destinadas a financiaren global ou parcialmente a súa actividade con carácter indiferenciado.

Dous. As achegas de natureza corrente deberanse librar con carácter mensual por doceavas partes, agás que mediante un convenio se regule outro réxime diferente de pagamento. Este convenio deberase someter ao informe da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma sobre a adecuación do réxime de libramento proposto ao ritmo de execución do gasto corrente da entidade.

A vixencia destes convenios circunscribirase ao exercicio orzamentario.

Tres. As achegas de capital libraranse atendendo ao ritmo de execución do gasto de capital da entidade.

Catro. Os convenios que se formalicen para regular o réxime de libramentos das transferencias de financiamento non precisarán da autorización previa do Consello da Xunta de Galicia.

Cinco. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará a correcta aplicación destas achegas mediante o uso das técnicas de fiscalización e auditoría previstas no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e mais nas normas que a desenvolven.

Artigo 48. Xestión dos fondos do Mecanismo de recuperación e resiliencia

No marco da xestión dos fondos provenientes do Mecanismo de recuperación e resiliencia, establecido polo Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de febreiro, cando o órgano executor do expediente financiado co mecanismo pertenza a unha consellaría distinta á que recibe a asignación e teña a representación en conferencia sectorial, a asignación de recursos e compromisos ou responsabilidades para executar os expedientes de gasto deberá articularse mediante un acordo interno no que se concreten:

a) o código identificador único do subproxecto ou da liña de acción asignado polo sistema de información de xestión e seguimento

b) a fonte ou as fontes de financiamento

c) os fitos e obxectivos

d) os indicadores

e) as partidas orzamentarias da entidade executora a través das que se financia o subproxecto ou actuación

f) unha descrición breve da finalidade que se pretende acadar

g) as datas de inicio e finalización

h) o custo estimado

i) outra información relevante.

Artigo 49. Subvencións nominativas

Un. Non poderán incrementarse os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.

Dous. Os convenios ou as resolucións en que se estableza a concesión de subvencións nominativas regularán así mesmo o réxime de xustificación, pagamentos e anticipos que, se é o caso, se poidan librar. Estes convenios ou resolucións só necesitarán a autorización previa do Consello da Xunta de Galicia cando de xeito excepcional, logo da xustificación da súa ineludible necesidade, prevexan un pagamento á conta ou un anticipo superior aos permitidos nos artigos 62 e 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

Tres. Teñen a consideración de subvencións nominativas aquelas en que a dotación orzamentaria e o beneficiario individualizado polo nome ou a razón social aparecen determinados expresamente no estado de gastos dos orzamentos da Comunidade Autónoma.

Artigo 50. Xustificación das axudas e subvencións

Sen prexuízo do disposto no artigo 28.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para aquelas axudas e subvencións que se concedan con cargo a créditos financiados por recursos procedentes da Unión Europea, a xustificación dos gastos efectuarase con facturas ou documentos contables de valor probatorio equivalente, logo da comprobación explícita da execución da obra por parte dos servizos técnicos da Xunta de Galicia, nos termos previstos no artigo 30.2 da dita lei, e a do pagamento, cos xustificantes das transferencias bancarias ou dos documentos acreditativos dos pagamentos realizados, de acordo coa normativa contida dos regulamentos aplicables aos fondos.

Artigo 51. Concesión directa de axudas e subvencións

A resolución de concesión de subvencións correntes e de capital que con carácter excepcional se realicen ao abeiro do disposto nos artigos 19.4.c) e 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, requirirá autorización do Consello da Xunta de Galicia cando a súa contía supere o importe de seis mil dez euros por beneficiario ou beneficiaria e ano, ou as concedidas por cada departamento da Administración autonómica excedan globalmente os sesenta mil cen euros no exercicio, exceptuadas as que vaian ser formalizadas mediante un convenio ou instrumento bilateral, ás cales lles será aplicable o réxime xeral previsto no artigo 26.3 da devandita Lei 9/2007. Os importes elevaranse a doce mil euros e cento vinte mil trescentos euros, respectivamente, para a sección 04, servizo 10, Secretaría Xeral da Presidencia.

Artigo 52. Simplificación da acreditación do cumprimento das obrigas coa Administración pública da Comunidade Autónoma, coa Administración do Estado e coa Seguridade Social

De acordo co previsto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, a obrigación de presentar a certificación que acredita o cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e de non ter pendentes de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma poderá ser substituída pola declaración responsable da persoa solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social, así como de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma nos seguintes casos:

a) As subvencións ou axudas que se concedan con cargo ao artigo 77 do orzamento de gastos, cando non superen por beneficiario ou beneficiaria e axuda o importe de mil cincocentos euros.

b) As concedidas ás beneficiarias e aos beneficiarios para a mellora da condición de financiamento que se paguen a través das entidades financeiras correspondentes.

c) As axudas que se concedan para incentivar a contratación de seguros no sector agrario e acuícola, amparados no Plan de seguros agrarios combinados.

d) As axudas que se concedan con carácter de compensación ou indemnizatorio.

Artigo 53. Exoneración da obriga de constituír garantías para os beneficiarios e as beneficiarias de axudas e subvencións

De acordo co previsto no artigo 65.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, quedan exoneradas da constitución de garantía as universidades públicas e as entidades vinculadas ou dependentes delas.

Artigo 54. Pagamento das axudas e subvencións

O pagamento, mediante aboamentos mensuais, das bolsas que se concedan a persoas físicas beneficiarias directas, destinadas expresamente a financiaren estudos e investigación en centros públicos ou privados, poderá efectuarse de forma anticipada, con suxeición ao establecido no artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 55. Préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma

Un. Sen prexuízo da análise de riscos, competencia e responsabilidade do centro xestor do gasto, será preceptivo e vinculante o informe da Consellería de Facenda e Administración Pública para a concesión de préstamos con cargo aos créditos do capítulo VIII dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

O citado informe terá por obxecto determinar o efecto que as condicións de concesión dos préstamos poidan ter sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e, atendendo ás devanditas consideracións, determinará a procedencia da concesión das operacións propostas.

No suposto de préstamos que se vaian conceder a través de procedementos de concorrencia, o citado informe emitirase no momento anterior á aprobación da convocatoria.

Dous. As persoas beneficiarias dos préstamos deberán acreditar que se encontran ao corrente do pagamento das obrigas de reembolso de calquera outro préstamo concedido anteriormente con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma.

Corresponde ao centro xestor do gasto comprobar o cumprimento destas condicións con anterioridade ao pagamento, exixindo, cando non se poida acreditar doutro xeito, unha declaración responsable da persoa beneficiaria ou unha certificación do órgano competente de este ser unha administración pública.

Tres. Mediante unha orde da Consellería de Facenda e Administración Pública poderanse ditar as instrucións que sexan precisas para o cumprimento desta disposición.

Artigo 56. Expedientes de dotación artística

Para a aplicación do previsto no artigo 119 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, a porcentaxe correspondente ao ano 2023 será do dous por cento, quedando excluídas da base de aplicación desta porcentaxe as obras por uns importes inferiores a cento vinte mil euros.

Artigo 57. Módulo económico de distribución de fondos públicos para o sostemento de centros concertados

Un. De acordo co establecido nas alíneas 2 e 3 do artigo 117 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o importe do módulo económico por unidade escolar, para os efectos de distribución da contía global dos fondos públicos destinados ao sostemento dos centros concertados para o ano 2023, é o fixado no anexo IV desta lei.

Dous. As retribucións do persoal docente terán efectividade desde o 1 de xaneiro de 2023, sen prexuízo da data en que se asinen as táboas salariais para o 2023 do convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos. A Administración autonómica poderá aceptar pagamentos á conta, logo de solicitude expresa e coincidente de todas as organizacións patronais e de consulta coas sindicais, ata o momento en que se produza o asinamento das correspondentes táboas, considerándose que estes pagamentos á conta terán efecto desde o 1 de xaneiro de 2023.

As contías sinaladas para os salarios de persoal docente, incluídas as cargas sociais, serán aboadas directamente pola administración, mediante o pagamento delegado, sen prexuízo da relación laboral entre o profesorado e o titular do centro respectivo. A distribución dos importes que integran os «Gastos variables» efectuarase de acordo co establecido nas disposicións reguladoras do réxime de concertos.

A administración só aboará as categorías funcionais directivas de director ou directora e xefa ou xefe de estudos do centro, así como os trienios destas dúas categorías. Non aboará ningunha outra categoría funcional directiva, e singularmente as denominadas «xefaturas de departamento», aínda que iso figure expresamente recollido no convenio colectivo vixente. No ano 2023 a Administración autonómica tampouco subscribirá acordos nin ditará instrucións ou resolucións para o aboamento da paga extraordinaria por antigüidade na empresa prevista no convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

Os compoñentes do módulo destinados a «Outros gastos» e «Persoal complementario» terán efectos a partir do 1 de xaneiro de 2023.

As contías correspondentes ao módulo de «Outros gastos» aboaranse mensualmente, e os centros poden xustificar a súa aplicación ao rematar o correspondente exercicio económico de forma conxunta para todas as ensinanzas concertadas do centro.

As contías correspondentes ao módulo de «Persoal complementario» tamén se aboarán mensualmente. Os centros deberán xustificar estes importes ao remate do exercicio económico e separadamente do módulo de «Outros gastos».

Tres. Os centros que impartan os catro cursos da educación secundaria obrigatoria serán dotados do financiamento dos servizos de orientación educativa. Esta dotación realizarase sobre a base de calcular o equivalente a unha xornada completa da ou do profesional axeitado para estas tarefas, en función do número de unidades de educación secundaria obrigatoria que teña concertadas o centro e ata un máximo de vinte e cinco horas por centro. Os custos da persoa orientadora, que se incluirán na nómina do pagamento delegado do centro, serán os correspondentes ao salario, os gastos variables e o complemento retributivo segundo o establecido nos módulos económicos por unidade escolar do primeiro e segundo cursos ou do terceiro e cuarto cursos de educación secundaria obrigatoria, respectivamente.

Catro. Facúltase o Consello da Xunta de Galicia para fixar as relacións profesor ou profesora por unidade concertada adecuadas para impartir o plan de estudos vixente en cada nivel obxecto do concerto, calculadas con base nas xornadas de profesor ou profesora con vinte e cinco horas semanais.

A administración non asumirá os incrementos retributivos, as reducións horarias ou calquera outra circunstancia que conduza a superar o previsto para cada centro nos correspondentes módulos económicos, segundo o establecido no anexo IV desta lei.

Cinco. A relación profesor ou profesora por unidade dos centros concertados poderá ser incrementada en función do número total de profesorado afectado polas medidas de recolocación que se viñesen adoptando ata o momento da entrada en vigor desta lei e se encontren en pagamento delegado.

TÍTULO V Corporacións locais

CAPÍTULO I Financiamento e cooperación económica coas corporacións locais

Artigo 58. Créditos asignados ás corporacións locais

O montante total dos créditos que se asignan ás corporacións locais nos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, derivados da súa participación no Fondo de Cooperación Local e da subscrición de convenios e da concesión de subvencións, ascende a 564.375.097 euros, coa distribución funcional que figura no anexo V.

Artigo 59. Dotación e distribución do Fondo de Cooperación Local

Un. Consonte o indicado na disposición adicional quinta da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, a porcentaxe de participación do Fondo de Cooperación Local na recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral, homoxeneizados como se indica no parágrafo seguinte, queda establecida no 2,3200880 por cento para o exercicio de 2023.

O índice de evolución correspondente á recadación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos, homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos estatais do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado nese exercicio, é positivo con respecto á de 2011, que é utilizada na determinación da porcentaxe de participación sinalada.

En consecuencia, no ano 2023 repartirase un fondo adicional entre os concellos, e a porcentaxe de participación desagrégase da forma seguinte:

a) o 1,8274130 por cento corresponde ao fondo base

b) o 0,4926750 por cento corresponde ao fondo adicional.

Dous. O crédito orzamentario inicial destinado ao pagamento das entregas á conta correspondentes á participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma ascende a 143.430.547 euros, dos cales 112.972.806 euros corresponden ao fondo base e 30.457.741 euros ao fondo adicional.

Tres. Con anterioridade á repartición do fondo base deducirase un importe de seiscentos mil euros anuais, que se destinarán aos gastos de mantemento propios da Federación Galega de Municipios e Provincias. A cantidade restante será obxecto de distribución entre todos os concellos de Galicia, conforme os coeficientes que se establecen no anexo VI.

Catro. Consonte o acordo acadado na Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local, con anterioridade á repartición do fondo adicional deducirase un importe de 289.741 euros, que se destinará á Federación Galega de Municipios e Provincias, co obxecto de actualizar as dotacións financiadoras dos seus gastos de funcionamento. O resto da dotación deste fondo repartirase en función dos seguintes criterios:

a) cento sesenta mil euros destinados aos concellos con institucións penitenciarias no seu termo municipal

b) dous millóns cincocentos noventa e cinco mil euros aos concellos de menos de cincuenta mil habitantes, en función dos gastos de funcionamento que teñen que asumir dos centros de saúde da súa titularidade

c) novecentos corenta e cinco mil euros aos concellos que teñen que asumir o financiamento dos custos de mantemento dos conservatorios de grao medio

d) un millón cincocentos mil euros aos concellos resultantes dun proceso de fusión, en cumprimento do sinalado no artigo 13.un, alíneas a) e f), da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia

e) dous millóns seiscentos sesenta e oito mil euros aos concellos que teñen que asumir o financiamento dos servizos de emerxencia de carácter supramunicipal

f) catro millóns cincocentos mil euros aos concellos que teñen que asumir o financiamento das redes de faixas secundarias de xestión da biomasa para a prevención de incendios

g) un millón dous centos mil euros aos concellos integrados no Plan de retirada sistemática de tartagueiros ou niños do tártago negro de patas amarelas (Vespa velutina nigrithorax)

h) oito millóns seiscentos mil euros aos concellos de menos de quince mil habitantes, en función dos investimentos que teñan que realizar para mellorar a eficiencia enerxética de edificios de titularidade municipal

i) un millón de euros aos concellos en función da súa participación en proxectos técnicos de creación e desenvolvemento de comunidades enerxéticas que contribúan á integración das enerxías renovables na actividade local

j) dous millóns de euros aos concellos de menos de quince mil habitantes, en función dos investimentos que teñan que realizar para a adquisición de maquinaria e equipamento vinculado á prestación de servizos de competencia municipal

k) cinco millóns de euros aos concellos de menos de quince mil habitantes, en función dos investimentos que teñan que realizar en actuacións destinadas á modernización e mellora das redes de abastecemento municipal.

A cantidade correspondente á alínea a) experimenta un incremento dun dez por cento respecto do ano 2022. E as cantidades previstas nas alíneas b) e c) aumentan un cinco por cento respecto do ano 2022. En ambos os casos distribuiranse de acordo cos criterios utilizados no ano 2022.

Para o caso dos criterios previstos nas alíneas e), f) e g), a Administración autonómica poderá optar, de conformidade co acordado coa Federación Galega de Municipios e Provincias, por asumir directamente a xestión das actuacións. Neste suposto, as dotacións antes expresadas e precisas para o seu financiamento adscribiranse ás correspondentes aplicacións do orzamento de gastos das consellarías competentes, polo que non se precisará a súa repartición entre os concellos.

Para o caso dos supostos previstos nas alíneas d), h), i), j) e k), a distribución do importe realizarase en función dos criterios aprobados pola consellaría competente en materia de Administración local.

A repartición das cantidades prevista neste punto poderá modificarse por acordo da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local se se xustifica a necesidade desta modificación en atención ás dificultades materiais de realización dalgunha das finalidades previstas por causas independentes da vontade dos concellos e se destina a outras finalidades das previstas ou a finalidades análogas ou equivalentes a estas que se consideren igualmente de interese público. O establecido neste parágrafo será tamén aplicable á repartición das cantidades prevista para o exercicio 2022.

Cinco. O disposto nos puntos un e tres será aplicable na distribución da entrega á conta e da liquidación definitiva do exercicio 2023.

No caso do fondo adicional, se a diferenza entre o importe total da liquidación definitiva e o correspondente ás entregas á conta realizadas é positiva, esta distribuirase exclusivamente entre os concellos con poboación de dereito inferior a quince mil habitantes, de acordo cos seguintes criterios de ponderación: habitantes, cincuenta e cinco por cento; maiores de sesenta e cinco anos, dez por cento; superficie, quince por cento; núcleos de poboación, vinte por cento. Os datos considerados para a aplicación dos criterios previstos nos puntos anteriores serán os oficialmente dispoñibles o 1 de xaneiro do ano 2023.

As cantidades asignadas a cada concello na repartición deste resto do fondo adicional, conforme os criterios precedentes, modularanse mediante a aplicación, con efectos redistributivos e unha ponderación do cinco por cento, da variable esforzo fiscal, co que se obteñen así as participacións finais de cada concello

O índice de esforzo fiscal municipal obterase mediante a aplicación da seguinte fórmula:

EFM = (RM/RG) – (PM/PG)

na que:

— EFM é o índice de esforzo fiscal municipal

— RM é a recadación dos capítulos I, II e III do concello, excluídos os tributos cedidos polo Estado

— RG é a recadación dos capítulos I, II e III de todos os concellos, excluídos os tributos cedidos polo Estado

— PM é a poboación do concello o un de xaneiro do ano considerado para a recadación

— PG é a poboación de todos os concellos na mesma data.

Os datos de recadación para considerar no cálculo do índice de esforzo fiscal son os correspondentes ao último exercicio dispoñible polo Consello de Contas o 1 de xaneiro de 2023 que resulten da liquidación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da respectiva entidade local, obtidos a partir das contas rendidas no prazo e na forma, de conformidade co exixido pola Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas.

No caso de que o concello non tivese efectuada a rendición de contas no prazo e na forma, atribuiráselle a recadación que resulte de aplicar á súa poboación a menor recadación per cápita dos concellos que a presentasen.

Seis. Para determinar a liquidación definitiva do ano 2021 tomarase a recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral, homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado como definitivas para ese exercicio.

No que se refire ao fondo base, a distribución desta liquidación definitiva realizarase aplicando a cada concello o coeficiente de repartición e as regras de distribución que lle corresponderon na entrega á conta do exercicio que se liquida.

No caso do fondo adicional, a diferenza entre a liquidación definitiva que lle corresponde e o importe da entrega á conta distribuirase entre os concellos con poboación de dereito inferior a quince mil habitantes, conforme os criterios establecidos para estes concellos no artigo 57.cinco da Lei 3/2021, do 28 de xaneiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Sete. Cando no transcurso do exercicio se poña fin a procedementos de fusión ou de incorporación de concellos, o concello resultante da fusión ou incorporación percibirá a suma das entregas á conta correspondentes a cada concello fusionado ou incorporado e, se é o caso, as liquidacións definitivas que para cada un deles se satisfagan no ano 2023. Do mesmo xeito, o concello resultante destes procedementos terá dereito a percibir a suma das liquidacións que polo exercicio 2023 correspondan aos concellos fusionados ou incorporados.

Artigo 60. Transferencias derivadas de convenios ou subvenci

As transferencias ás entidades locais de Galicia derivadas da subscrición de convenios ou da concesión de subvencións, que figuran recollidas nos diferentes programas dos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, ascenden a 415.450.958 euros, coa distribución funcional que figura no anexo VII.

CAPÍTULO II Procedemento de compensación e retención do Fondo de Cooperación Local

Artigo 61. Débedas obxecto de compensación

Un. As cantidades que correspondan a cada concello como participación no Fondo de Cooperación Local serán susceptibles de compensación coas débedas vencidas, líquidas e exixibles que teñan contraídas coa Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas.

Dous. En particular, poderán ser obxecto de compensación as cantidades vencidas, líquidas e exixibles debidas á Administración da Comunidade Autónoma e ás entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas, como danos e perdas derivados do incumprimento de convenios administrativos de colaboración.

Para estes efectos, entenderase que son líquidas as cantidades que a Comunidade Autónoma aboase a terceiras persoas como consecuencia do incumprimento do convenio pola entidade local. Estas cantidades comunicaranse ao concello, coa achega das facturas ou doutros documentos que acrediten os gastos realizados, e trala audiencia deste aprobaranse por unha resolución motivada.

Tres. Ademais, poderán ser obxecto de compensación coa participación no Fondo de Cooperación Local as achegas dos concellos que teñan a condición de vencidas, líquidas e exixibles, ao abeiro dun convenio coa Administración xeral da Comunidade Autónoma ou coas entidades pertencentes ao seu sector público, ou ben ao abeiro da norma con rango de lei que regule estas achegas no marco de relacións de colaboración ou cofinanciamento de servizos e establezan esta compensación coa remisión ao procedemento de compensación regulado neste capítulo.

Catro. Por último, poderán ser obxecto de retención as cantidades que as entidades locais municipais deban satisfacer ás mancomunidades a que pertenzan de acordo co disposto na lexislación da Administración local. Tamén as que deban satisfacerse a outras mancomunidades, concellos e consorcios que xestionen servizos en común, como consecuencia da súa obriga de participar no financiamento e mantemento destes servizos e sempre que así se estableza de xeito expreso no instrumento regulador asinado entre as partes, e que este instrumento sexa comunicado, con carácter previo ao seu asinamento, á consellaría competente en materia de facenda para que autorice a utilización do procedemento de compensación.

Artigo 62. Procedemento para a compensación das débedas e posterior retención nas entregas á conta

Un. No caso de débedas vencidas, líquidas e exixibles coa Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos, as axencias públicas e as demais entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio de potestades administrativas, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do órgano ao que lle corresponde a competencia no procedemento executivo de recadación da débeda, quen previamente terá ditado o oportuno acordo de compensación desta e o terá notificado ao concello debedor.

Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención, tanto nas entregas á conta do fondo que se deban realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente coma na liquidación definitiva anual deste que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas nos supostos de concorrencia.

Dous. O procedemento previsto no punto anterior tamén se aplicará ás débedas incluídas no punto tres do artigo 61. Porén, cando a propia norma con rango de lei que se menciona no precepto ou o convenio establezan expresamente a posibilidade de realizar a compensación con cargo á participación no Fondo de Cooperación Local, o procedemento limitarase ao sinalado respecto do acordo de retención, por solicitude do órgano ou da entidade interesada.

Tres. No caso de débedas con entidades locais que non dependen da Comunidade Autónoma, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do alcalde ou da alcaldesa ou do presidente ou da presidenta da entidade local acredora da débeda, que axuntará a esta solicitude a certificación do seu responsable de recadación, na cal se faga constar a denominación, o concepto e o importe da débeda cuxa retención se solicita e mais a data en que se produciu o vencemento do período de pagamento comunicado para a facer efectiva. Ademais, á solicitude incorporaráselle unha copia compulsada do documento (estatutos da entidade, convenio de prestación de servizos ou calquera outro) do que dimane a vinculación xurídica entre as partes e ampare a obrigatoriedade da débeda reclamada, así como tamén se achegará o plan de pagamentos que se propón.

Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención, tanto nas entregas á conta do fondo que se deben realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente coma na liquidación definitiva anual que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas en supostos de concorrencia.

Artigo 63. Orde de prelación na concorrencia de débedas

Un. Cando concorran varias débedas que deba satisfacer o mesmo concello, a retención practicarase tendo en conta a seguinte orde de prelación:

1) a débeda correspondente á liquidación anual do Fondo de Cooperación Local, cando esta teña carácter negativo

2) as restantes débedas previstas no artigo 61.

Dous. No caso de que a liquidación anual do Fondo de Cooperación Local ao concello teña carácter negativo, procederase á súa retención, por partes iguais nas entregas á conta correspondentes ás catro mensualidades inmediatamente seguintes ao coñecemento da liquidación, podendo alcanzar ata o cen por cento da contía asignada a cada entrega á conta.

Se a contía desta liquidación negativa supera o importe desas catro mensualidades, continuará a practicarse a retención, conforme as condicións anteriormente sinaladas, nas mensualidades sucesivas ata que se extinga a débeda.

Tres. Cando o importe que haxa da liquidación anual de carácter negativo o permita e no acordo de retención concorran outras débedas previstas no artigo 61, a retención, ata a extinción total das débedas, poderá alcanzar ata o cen por cento da contía asignada, tanto en cada entrega á conta coma na liquidación definitiva anual correspondente á participación no fondo, ao respectivo concello. Esta retención aplicarase ás débedas seguindo estritamente a orde de prelación establecida neste artigo.

Catro. Se no acordo de retención existe a concorrencia das débedas previstas no grupo 2 do punto un deste artigo, e cando a contía de todas elas supere a cantidade máxima susceptible de retención, esta ratearase entre aquelas en función dos seus importes.

Cinco. A contía que haxa que reter no conxunto do exercicio poderase reducir cando se xustifique a existencia de graves desfasamentos de tesouraría xerados pola prestación daquelas obrigas relativas:

— ao cumprimento regular das obrigas de persoal

— á prestación dos servizos públicos obrigatorios en función do número de habitantes do municipio

— á prestación de servizos sociais, protección civil e extinción de incendios, para cuxa realización non se exixa ningunha contraprestación en forma de prezo público ou taxa equivalente ao custo do servizo realizado.

Non se poderá establecer en ningún caso unha porcentaxe de retención para o conxunto das restantes débedas previstas no punto un deste artigo inferior ao cincuenta por cento da entrega á conta ou da liquidación definitiva anual correspondente ao concello.

Nos procedementos de redución da porcentaxe de retención, o órgano xestor do Fondo de Cooperación Local ditará a resolución correspondente, tendo en conta a situación financeira da entidade e a necesidade de garantir a prestación dos servizos públicos obrigatorios.

Para iso, a entidade local deberá achegar, con carácter imprescindible e non exclusivo:

— un certificado expedido polos órganos de recadación das entidades acredoras no cal se acredite que se atendeu o pagamento das obrigas correntes nos doce meses precedentes ao mes inmediato anterior á data da solicitude da certificación

— un informe da situación financeira actual subscrito polo interventor ou a interventora local, o cal inclúa o cálculo do remanente de tesouraría na data de solicitude da redución da porcentaxe de retención e poña de manifesto os termos en que a dita situación afecta o cumprimento das obrigas recollidas no parágrafo primeiro deste punto

— un plan de saneamento, aprobado polo pleno, que inclúa o exercicio en curso.

Na resolución fixarase o período de tempo en que a porcentaxe de retención deberá ser reducida, sen que caiba a extensión deste máis alá da finalización do exercicio económico. En todo caso, tal redución estará condicionada á aprobación pola entidade local dun plan de saneamento ou á verificación do cumprimento doutro en curso.

Seis. As débedas obxecto de retención nun exercicio que non se extinguisen ao termo deste recibirán, dentro do grupo a que se refire o punto un deste artigo, un tratamento preferente para o exercicio seguinte, de maneira que as débedas pertencentes ao mesmo grupo, cuxa compensación se solicite nese exercicio, concorrerán con aquelas só cando a aplicación dos límites porcentuais que, en cada caso, prevexa este artigo o permita.

Sete. As resolucións en que se declara a extinción das débedas con cargo ás cantidades que se retivesen corresponderán, en cada caso, ao órgano legalmente competente que teña atribuída a xestión recadatoria, de acordo coa normativa específica aplicable, e producirán os seus efectos, na parte concorrente da débeda, desde o momento en que se efectuou a retención.

TÍTULO VI Normas tributarias

CAPÍTULO I Tributos propios

Artigo 64. Criterios de afectación de determinados tributos

Un. A totalidade dos ingresos previstos polo imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada, establecido pola Lei 15/2008, do 19 de decembro, financiará as actuacións comprendidas nos programas 541B, 541D e 551B, en concreto os gastos de investimento destinados ao saneamento, á protección e á mellora do medio natural, así como a realización de transferencias para levar a cabo obras e servizos hidráulicos.

Dous. A metade da dotación anual, que cos recursos do canon eólico corresponde ao Fondo de Compensación Ambiental, establecido pola Lei 8/2009, do 22 de decembro, financiará os gastos de investimento consignados nos programas 541B, 541D, 551B e 733A, así como neste último programa os gastos correspondentes co sinalado no artigo 13.catro.

Disposición adicional primeira. Información ao Parlamento

Un. A Consellería de Facenda e Administración Pública facilitará mensualmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun soporte informático apto para o tratamento dos datos, a información referida ás seguintes actuacións:

a) As ampliacións de crédito realizadas para atender o pagamento de obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma.

b) As operacións de endebedamento por un prazo superior a un ano, formalizadas pola Comunidade Autónoma, os seus organismos autónomos, as axencias públicas autonómicas ou as restantes entidades instrumentais do sector público autonómico, conforme as autorizacións contidas nesta lei.

c) Os avais amortizados, os pagamentos efectuados por falidos, os importes recuperados e o risco acumulado, tanto no que respecta aos avais concedidos pola Comunidade Autónoma coma aos concedidos polas entidades instrumentais do sector público autonómico, tales como o Instituto Galego de Promoción Económica, XesGalicia ou Sodiga.

d) A enumeración nominal e individualizada das concesións de subvencións ou axudas autorizadas polo Consello da Xunta de Galicia a que se refire o artigo 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Dous. A Consellería de Facenda e Administración Pública facilitará trimestralmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun soporte informático apto para o tratamento dos datos, a información referida á seguinte actuación:

a) As autorizacións de revisións de prezos en concertos ou convenios que superen o incremento do índice de prezos ao consumo.

Tres. A Consellería de Facenda e Administración Pública comunicará á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun prazo de dez días naturais:

a) A realización das adaptacións técnicas dos orzamentos autorizadas consonte o previsto na alínea p) do artigo 5 desta lei.

b) As modificacións efectuadas conforme o indicado no artigo 9.

c) Os orzamentos dos organismos autónomos, das axencias públicas autonómicas, das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas que poidan entrar en funcionamento ao longo do 2023.

Catro. A Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., comunicará mensualmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento os plans económicofinanceiros que subscriba no desenvolvemento da súa actividade.

Disposición adicional segunda. Orzamento inicial das axencias públicas autonómicas e requisitos de creación

Un. Para as axencias públicas que se poidan constituír ata o 31 de decembro do ano 2023 e asuman funcións doutros centros directivos, organismos ou entidades, o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública e por iniciativa da consellaría da que dependa a axencia pública, establecerá as dotacións do seu orzamento inicial, que se deberán remitir para o seu coñecemento ao Parlamento de Galicia.

O orzamento financiarase mediante a minoración dos créditos que teña atribuídos o centro, o organismo ou a entidade cuxas funcións asuma, sen que supoña un incremento do gasto público, e terá a vinculación orzamentaria establecida para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Dous. Con todo, cando a axencia que se constitúa asuma na súa totalidade funcións dun organismo autónomo, procederase á adaptación do orzamento do organismo ao previsto para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, de conformidade co seguinte:

a) A vinculación do orzamento a partir da entrada en vigor do estatuto da axencia será a prevista para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

b) Para incorporar ao orzamento do organismo os recursos e as dotacións correspondentes ás operacións comerciais que, de ser o caso, realice, tramitarase un expediente de modificación orzamentaria que autorizará a persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública, manténdose o equilibrio orzamentario.

Tres. No caso de que polas datas de aprobación dos estatutos ou por calquera outra circunstancia que dificulte a aplicación do disposto nos puntos anteriores se considere procedente non alterar durante o ano 2023 a estrutura e o réxime orzamentario dos centros ou organismos afectados, esta circunstancia farase constar no decreto polo que se aprobe o correspondente estatuto.

Disposición adicional terceira. Autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación

Autorízase o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Consellería de Facenda e Administración Pública, a aprobar os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas instrumentais con orzamento estimativo que se constitúan ou entren en funcionamento ao longo do ano 2023. Estes orzamentos deberanse remitir ao Parlamento de Galicia.

Disposición adicional cuarta. Adecuación dos estados financeiros das entidades instrumentais

Os órganos de goberno das entidades públicas empresariais, das sociedades mercantís públicas autonómicas, das fundacións do sector público autonómico e das demais entidades con orzamento estimativo incluídas no ámbito de aplicación desta lei deberán adecuar os orzamentos de explotación e capital e os demais estados financeiros ás transferencias de financiamento consignadas nos estados de gastos desta lei, no prazo dun mes desde a entrada en vigor desta norma.

Disposición adicional quinta. Remisión e control de información económico-financeira

Un. Todas as entidades pertencentes ao sector público autonómico, segundo a definición que realiza a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e mais todas as entidades clasificadas como «administracións públicas», segundo a definición que realiza o Sistema europeo de contas estatais e rexionais (SEC2010), están obrigadas a remitir á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a información prevista na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, así como na súa normativa de desenvolvemento, nos termos e prazos que lles sexan requiridos por esta.

As entidades non incluídas no parágrafo anterior, calquera que sexa a súa forma e natureza xurídica, que teñan a súa sede na comunidade autónoma de Galicia están obrigadas a remitir á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a información que esta lles requira para os efectos de analizar a súa posible clasificación como «administración pública», segundo os criterios fixados no Sistema europeo de contas estatais e rexionais (SEC2010).

Dous. Para os efectos de garantir a exactitude e a coordinación da información económico- financeira subministrada pola Administración xeral e os organismos autónomos, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará mediante técnicas de auditoría que os datos e a información con transcendencia económica proporcionados polos órganos xestores como soporte da información contable reflictan razoablemente as operacións derivadas da súa actividade. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma establecerá o procedemento, o alcance e a periodicidade das actuacións que se deban desenvolver.

As auditorías das contas anuais das axencias públicas autonómicas e dos consorcios adscritos á Comunidade Autónoma realizaraas a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de conformidade co procedemento previsto no título V do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Para a execución das auditorías de contas anuais, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma poderá, no caso de insuficiencia de medios propios dispoñibles, solicitar a colaboración de empresas privadas de auditoría, que deberán axustarse ás normas e instrucións que determine aquela. A contratación da colaboración nos traballos de auditoría de contas anuais das axencias e dos consorcios que en cada caso se sinale realizaraa a Consellería de Facenda e Administración Pública.

Toda contratación de empresas privadas de auditoría, no ámbito sinalado anteriormente, deberá ir precedida, con carácter anual, dunha orde por parte da Consellería de Facenda e Administración Pública, na cal se especificará a insuficiencia dos servizos da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma que xustifique a dita contratación.

Os auditores e as auditoras que sexan contratados non poderán selo mediante contratacións sucesivas para a realización de traballos sobre unha mesma entidade por máis de dez anos. Posteriormente non poderán ser contratados de novo ata transcorridos dous anos desde a finalización do período anterior. Transcorridos cinco anos desde o contrato inicial, será obrigatoria para as sociedades de auditoría ou os auditores contratados a rotación dos auditores responsables principais dos traballos contratados, que non poderán intervir na realización de traballos sobre a entidade ata que transcorran tres anos desde a finalización do período de cinco anos antes referido, no caso en que siga vixente o período máximo de contratación.

As sociedades de auditoría ou os auditores e as auditoras de contas individuais concorrentes en relación con cada traballo para adxudicar non poderán ser contratados cando, no ano anterior a aquel en que van desenvolver o seu traballo ou nese mesmo ano, realizasen ou realicen outros traballos para a entidade, sobre áreas ou materias respecto das cales deba pronunciarse o auditor ou a auditora no seu informe.

No exercicio das súas funcións de control, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma poderá acceder aos papeis de traballo que servisen de base aos informes de auditoría de contas do sector público da Comunidade Autónoma realizados por auditores e auditoras privados.

Disposición adicional sexta. Porcentaxes de gastos xerais de estrutura de contrato de obra

En virtude da previsión establecida no artigo 131.1 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, determínase, con carácter uniforme para todos os contratos de obra que concerten os órganos de contratación da Administración xeral da Comunidade Autónoma e do seu sector público, a seguinte distribución dos gastos xerais de estrutura que sobre eles inciden:

a) o trece por cento en concepto de gastos xerais da empresa, gastos financeiros, cargas fiscais (imposto sobre o valor engadido excluído), taxas da administración, que inciden sobre o custo das obras, e os demais derivados das obrigas do contrato

b) o seis por cento en concepto de beneficio industrial da persoa contratista.

Disposición adicional sétima. Alleamento de solo empresarial polo Instituto Galego da Vivenda e Solo

Autorízase o Instituto Galego da Vivenda e Solo, nos supostos de alleamento de terreos destinados á creación de solo industrial e residencial, así como a parcelas ou a polígonos empresariais ou residenciais terminados que se realicen a favor das sociedades públicas con participación maioritaria polo anterior organismo, para que o alleamento se poida efectuar con pagamento aprazado non superior a quince anos e sen repercusión de xuros.

Disposición adicional oitava. Adaptación do título II desta lei ao establecido na normativa básica estatal

Un. As retribucións do persoal do sector público recollidas no anexo de persoal para o ano 2023 recollen a previsión dun incremento retributivo do 2,5 por cento sobre as retribucións vixentes o 31 de decembro de 2022; porén, este importe non será aplicable ata que o habilite a normativa da Administración xeral do Estado.

Os posibles incrementos adicionais previstos no artigo 11 desta lei, vinculados á evolución do índice de prezos ao consumo harmonizado (IPCH) e á evolución do produto interior bruto (PIB) nominal no ano 2023, non se recollen no anexo de persoal, sen prexuízo da súa aplicación con cargo ás dotacións dos orzamentos no momento que corresponda.

A consellaría competente en materia de facenda levará a cabo as xestións necesarias para facer efectivos os aumentos retributivos, no seu límite máximo, habilitados pola normativa básica estatal como máximo no mes seguinte, que se contará desde a publicación no Boletín Oficial del Estado que faculte para implantalos.

Dous. A aplicación do disposto no artigo 12 desta lei en relación coa oferta pública de emprego ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal será efectiva no momento en que entre en vigor a correspondente normativa da Administración xeral do Estado.

Disposición adicional novena. Retribucións dos consellos de administración

No ano 2023 as retribucións dos consellos de administración das sociedades mercantís públicas ou das entidades públicas empresariais non experimentarán un incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2022.

As retribucións dos membros do Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., deberán axustarse ao establecido no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 21 de xaneiro de 2016.

Disposición adicional décima. Modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde

Corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización das modificacións, dentro de cada centro de xestión, dos cadros de persoal estatutario, de persoal MIR/EIR (persoal médico e enfermeiro interno residente en formación) e de calquera outro tipo de persoal de institucións sanitarias dependentes do organismo non incluído nas relacións de postos de traballo, sempre que a modificación acordada non supoña un incremento dos créditos do artigo correspondente do devandito centro.

En idénticas condicións corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización da modificación prevista no parágrafo anterior dos cadros de persoal funcionario sanitario pertencentes ás clases de médicas e médicos, practicantes e comadroas e comadróns titulares.

En todo caso, darase conta á Consellería de Facenda e Administración Pública logo de se tramitar a correspondente modificación e deberán ser respectados os dereitos laborais do persoal afectado.

Disposición adicional décimo primeira. Medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia e co Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta de Galicia

Durante o ano 2023 quedará suspendida a aplicación do artigo 19 do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. Ademais, durante as épocas de perigo baixo, quedará suspendido o primeiro parágrafo do punto 3.3.8 do Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta de Galicia.

Disposición adicional décimo segunda. Centros concertados

Un. No ámbito do ensino privado concertado mantense a suspensión do Acordo do 24 de abril de 2008 polo que se autoriza o asinamento do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, as organizacións patronais e as organizacións sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre condicións laborais e a calidade do ensino, publicado mediante a Resolución do 15 de maio de 2008, no relativo ao establecido na súa cláusula terceira sobre o incremento interanual do dous por cento no complemento retributivo da Comunidade Autónoma e o incremento de corenta e cinco euros brutos mensuais para todo o profesorado en pagamento delegado e xornada completa

Dous. No caso dos centros concertados, os módulos económicos para o seu sostemento, que se publican como anexo IV desta lei, recollen un incremento do 2,5 por cento con respecto aos vixentes o 31 de decembro de 2022, nas compoñentes de persoal docente e persoal complementario, e do 7,5 por cento noutros gastos. Porén, este incremento non será aplicable ata que se aproben os módulos estatais de distribución de fondos públicos para o sostemento dos centros concertados para o ano 2023. Se os módulos estatais establecen unha variación porcentual distinta aplicarase a mesma porcentaxe aos módulos vixentes o 31 de decembro de 2022 nas compoñentes de persoal docente e persoal complementario.

Se durante o exercicio 2023 se aplicar calquera outra variación adicional dos módulos estatais, tamén se aplicará aos módulos vixentes nese momento na Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición adicional décimo terceira. Prestacións extraordinarias para persoas beneficiarias de pensións e subsidios non contributivos

No ano 2023 as persoas beneficiarias de pensións de xubilación e invalidez na súa modalidade non contributiva, de pensións do Fondo de Asistencia Social e do subsidio de garantía de ingresos mínimos terán dereito á percepción dunha prestación única non superior a douscentos vinte con cincuenta euros, nas condicións que estableza o Consello da Xunta de Galicia por proposta da consellaría con competencias en materia de benestar social.

Disposición adicional décimo cuarta. Prestación de axuda económica a través da Tarxeta Benvida

As familias que no ano 2023 teñan un fillo ou unha filla ou adopten un neno ou unha nena terán dereito a percibir unha axuda económica de mil douscentos euros durante un ano nas condicións que estableza a consellaría con competencia en materia de benestar social. No caso de adopción ou garda con fins adoptivos, o dereito á percepción da axuda producirase desde o mes en que se emita a resolución administrativa ou xudicial.

Para aquelas familias con renda igual ou inferior a vinte e dous mil euros, a axuda ampliarase no segundo ano de vida e ata que o neno ou a nena cumpra tres anos, ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos.

A axuda ampliarase nas seguintes contías:

a) seiscentos euros por ano, a razón de cincuenta euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o primeiro

b) mil douscentos euros por ano, a razón de cen euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o segundo

c) dous mil catrocentos euros por ano, a razón de douscentos euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o terceiro ou sucesivos.

Para as familias que residan no rural e para as que teñan o terceiro fillo ou filla e sucesivos, a axuda incrementarase nas condicións que estableza a Consellería de Política Social e Xuventude.

Disposición adicional décimo quinta. Medidas en materia de persoal da Consellería de Política Social e Xuventude e do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Tendo en conta o cambio nas condicións de prestación do servizo e as causas que habilitaron para a súa percepción, suprímese, desde o momento da entrada en vigor desta disposición, o complemento percibido por determinado persoal da Consellería de Política Social e Xuventude, previsto na alínea 2 do punto III do Protocolo de actuación recollido no anexo II do Acordo do Centro de Coordinación Operativa do 30 de marzo de 2020, publicado pola Resolución do 30 de marzo de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, polas funcións ou os servizos encomendados de conformidade co establecido no indicado protocolo. De igual modo, suprímese o mesmo complemento que actualmente está a percibir o persoal dos centros residenciais dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Disposición adicional décimo sexta. Habilitación para efectuar modificacións orzamentarias

Autorízase a Consellería de Facenda e Administración Pública para:

1) Efectuar as modificacións precisas para adaptar as partidas orzamentarias financiadas cos fondos react-EU (axuda á recuperación para a cohesión e os territorios da Unión Europea) máis co MRR (Mecanismo de recuperación e resiliencia) á natureza das actuacións de gasto que finalmente se recollan nos proxectos do programa operativo ou en conferencia sectorial.

2) Realizar as retencións de crédito que sexan precisas nas diferentes seccións orzamentarias e transferir o seu importe ao programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas », para o caso de novos episodios de emerxencia sanitaria.

3) Para os efectos do cálculo do límite de compromisos de gasto para exercicios futuros a que se refire a alínea 3 do artigo 58 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non formará parte do crédito inicial que haxa que considerar a parte financiada coas modalidades 4190 e 4390 dos fondos react-EU e a modalidade 4620 dos fondos MRR.

4) Permitir a incorporación dos remanentes de crédito do programa 621B da sección 23 ao Mecanismo de garantía de investimentos públicos.

Disposición adicional décimo sétima. Contía das axudas directas destinadas a paliar a pobreza enerxética en consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social

De acordo co disposto no artigo 15 da Lei 7/2017, do 14 de decembro, de medidas de eficiencia enerxética e garantía de accesibilidade á enerxía eléctrica, no que se crea un programa de concesión de axudas directas destinadas a paliar a pobreza enerxética en consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social, para o ano 2023 a contía da axuda por beneficiario ou beneficiaria será de catrocentos cincuenta euros e de seiscentos setenta e cinco euros no caso das familias numerosas.

Disposición transitoria primeira. Adecuación das entidades públicas instrumentais

O disposto nesta lei para as entidades incluídas no punto cinco da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, aplicarase ás axencias públicas autonómicas que resulten da adaptación das súas normas estatutarias de organización e funcionamento.

Disposición transitoria segunda. Dotación do fondo de continxencia

A dotación do fondo de continxencia de execución orzamentaria a que se refire o artigo 55 bis do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, realizarase gradualmente durante o período de consolidación co obxecto de garantir un mellor financiamento das liñas prioritarias de actuación para o ano 2023, polo que a súa dotación se fixa en 45.417.175 euros e poderá empregarse para financiar necesidades inaprazables non previstas no orzamento inicial en calquera capítulo do orzamento consolidado.

Disposición transitoria terceira. Mecanismo de garantía de investimentos públicos

O Mecanismo de garantía de investimentos públicos, creado pola disposición transitoria terceira da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, como instrumento orzamentario que achegará financiamento para garantir a normal execución dos investimentos planificados no orzamento plurianual, mantense para o ano 2023, co obxecto de facilitar o encaixe de posibles reprogramacións por execución ou necesidades de cofinanciamentos adicionais. Para o ano 2023 estará dotado coa incorporación dos saldos do crédito orzamentario na sección 23 e sempre suxeito ao cumprimento das regras fiscais vixentes en cada momento.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da lei

Facúltase a Xunta de Galicia para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e a execución de canto se prevé nesta lei.

Disposición derradeira segunda. Vixencia

As disposicións desta lei terán vixencia exclusiva para o ano 2023.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2023.

Santiago de Compostela, vinte e sete de decembro de dous mil vinte e dous

Alfonso Rueda Valenzuela

Presidente

ANEXO I

Artigo 3.un

[figura]

Artigo 3.dous

[figura]

Artigo 3.tres

[figura]

Artigo 3.catro

[figura]

ANEXO II

Artigo 3.cinco

[figura]

[Táboa]

ANEXO III

Artigo 5.e)

Distribución de taxas e prezos (euros)

[figura]

ANEXO IV

Artigo 57

Conforme o disposto neste artigo, os importes anuais e a desagregación dos módulos económicos por unidade escolar nos centros concertados dos distintos niveis e modalidades educativas quedan establecidos con efectos do 1 de xaneiro, e ata o 31 de decembro de 2023, do seguinte xeito:

[Táboa]

ANEXO V

Artigo 58

[figura]

ANEXO VI

Artigo 59. Coeficientes do fondo base

[Táboa]

ANEXO VII

Artigo 60

[Táboa]

RESUMO XERAL DE GASTOS

[Táboa]

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

[Táboa]

Este documento é de carácter informativo e non ten valor xurídico. Está elaborado unicamente a partir das normas publicadas en Lex.gal. Consulte a información contida ao respecto na sección de preguntas frecuentes.

Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia