lex.gal dereito galego consolidado

Norma Consolidada

Orde do 14 de novembro de 2022 pola que se estende a norma da Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga OPP-82) a todos os produtores que desembarquen e comercialicen xurelo procedente das capturas da frota de cerco nas divisións 8c e 9a en portos situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

Publicado en: DOG 228 30/11/2022

Departamento: Consellería do Mar

Estado: En vigor

PDF

O artigo 22 do Regulamento (UE) núm. 1379/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro de 2013, polo que se establece a Organización Común de Mercados no sector dos produtos da pesca e da acuicultura, establece que os Estados membros poderán decidir que as normas acordadas no seo dunha organización de produtores sexan vinculantes para os produtores que non sexan membros da organización en cuestión e que comercialicen calquera dos produtos dentro da zona na que a organización de produtores sexa representativa, e establece tamén as condicións para a extensión das normas.

Segundo o artigo 25 do Regulamento (UE) núm. 1379/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro de 2013, os Estados membros notificarán á Comisión as normas que prevexan facer vinculantes para todos os produtores ou operadores nunha zona ou zonas específicas. A Comisión adoptará unha decisión en virtude da cal se autorizará ou denegará a extensión das normas.

O artigo 26 do mencionado Regulamento (UE) núm. 1379/2013 establece que a Comisión poderá levar a cabo controis e proceder á revogación da autorización da extensión das normas en caso de que se determine o incumprimento de calquera dos requisitos da autorización.

O Regulamento de execución (UE) núm. 1419/2013 da Comisión, do 17 de decembro de 2013, relativo ao recoñecemento das organizacións de produtores e as organizacións interprofesionais, a aplicación extensiva das normas das organizacións de produtores e as organizacións interprofesionais e a publicación dos prezos de activación, indica o formato e procedemento de notificación á Comisión das normas que prevexan facer obrigatorias para o conxunto de produtores ou axentes económicos.

O Real decreto 277/2016, do 24 de xuño, polo que se regulan as organizacións profesionais no sector dos produtos da pesca e da acuicultura, recolle na sección 1ª do seu capítulo II os requisitos para a extensión de normas por parte das organizacións profesionais.

A organización de produtores Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga OPP-82), recoñecida mediante Resolución da Consellería do Mar do 28 de xuño de 2018, presentou ante a Consellería do Mar, de acordo co procedemento establecido nas disposicións anteriormente citadas, a solicitude de que España estenda a norma desta organización de produtores pesqueiros, adoptada polos seus socios segundo acta da xunta directiva de data 2 de novembro de 2019, que fixa un límite máximo de 750 kg por tripulante e día para os desembarques de xurelo procedente das divisións 8c e 9a en portos situados na Comunidade Autónoma de Galicia, realizados polos buques do censo de cerco do caladoiro nacional do Cantábrico e Noroeste, a todos os produtores que desembarquen e comercialicen xurelo procedente das capturas da frota de cerco nas divisións 8c e 9a en portos situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

A dita solicitude, xunto coa documentación correspondente, enviouse á Secretaría Xeral de Pesca de acordo co sinalado no artigo 12 do Real decreto 277/2016, do 24 de xuño, quen procedeu a remitir o expediente á Comisión Europea paro o seu estudo e, de ser o caso, autorización da extensión de norma, o que tivo lugar mediante Decisión da Comisión do 21 de decembro de 2021 pola que se autoriza a España a ampliar un límite máximo diario para desembarques a todos os produtores que desembarquen e comercialicen xurelo procedente das capturas da frota de cerqueiros nas divisións 8c e 9a en portos situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

Segundo establece no seu artigo 12.7 o Real decreto 277/2016, do 24 de xuño, a extensión de norma adoptarase mediante disposición regulamentaria autonómica que para o efecto determine a comunidade autónoma e publicarase no diario oficial correspondente.

En consecuencia, oído o sector interesado, e en uso das competencias atribuídas polos artigos 34.6 e 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Norma de extensión

A norma da Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga OPP-82), pola que fixa para a súa frota de cerco un límite máximo de 750 kg por tripulante e día para os desembarques de xurelo procedente das divisións 8c e 9a en portos situados na Comunidade Autónoma de Galicia, esténdese a todos os produtores que desembarquen e comercialicen xurelo procedente das capturas da frota de cerco nas divisións 8c e 9a en portos situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Período de aplicación

1. A extensión da mencionada norma será de aplicación a partir da data da entrada en vigor desta orde.

2. A duración da aplicación da norma de extensión será de dez (10) meses desde a entrada en vigor da presente orde. Non obstante, se a Asociación de Armadores de Cerco de Galicia acorda, polos procedementos que teñan regulamentariamente establecidos, derrogar ou deixar sen efecto esta norma antes de que finalice o período de dez meses, deberá poñelo inmediatamente en coñecemento da Consellería do Mar.

Artigo 3. Infraccións

As infraccións á presente orde serán sancionadas de conformidade co establecido na lexislación vixente.

Artigo 4. Suspensión da aplicación

De conformidade co establecido no artigo 12.8 do Real decreto 277/2016, do 24 de xuño, polo que se regulan as organizacións profesionais no sector dos produtos da pesca e da acuicultura, a Comisión Europea poderá revogar a autorización da extensión de norma se constata o incumprimento dos requisitos da dita aprobación. Neste suposto, ou ante calquera outro feito que evidencie o incumprimento dos requisitos de aprobación da norma de extensión, a Consellería do Mar procederá a suspender a súa aplicación mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.

Disposición derradeira primeira. Facultade de desenvolvemento

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica para ditar as resolucións necesarias para o desenvolvemento e aplicación desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2022

Rosa María Quintana Carballo

Conselleira do Mar

Este documento é de carácter informativo e non ten valor xurídico. Está elaborado unicamente a partir das normas publicadas en Lex.gal. Consulte a información contida ao respecto na sección de preguntas frecuentes.

Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia