lex.gal dereito galego consolidado

Que é?

Lex.gal é un proxecto desenvolvido conxuntamente polo Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Neste portal atopará unha completa base de datos con toda a lexislación ditada pola Comunidade Autónoma galega, en galego e consolidada.

Con esta ferramenta ábrese a toda a cidadanía a posibilidade de dispor, en rede e con contido permanentemente actualizado, dun acceso á versión consolidada, actualizada e en galego de todas as normas ditadas desde o ano 1981 pola nosa Comunidade. Con este portal complétase o traballo desenvolvido desde as webs oficiais da Xunta de Galicia e do Parlamento de Galicia no seu deber de dar cumprimento aos requirimentos de transparencia e accesibilidade que esixe o marco normativo actual.

Lex.gal é, ademais, unha ferramenta viva e en permanente progreso. O obxectivo deste proxecto é ir ampliando os seus contidos con novos produtos como códigos sectoriais nos que se reunirán sistematizadas e ordenadas por sectores da actividade da administración ou das diversas ramas do dereito as principais normas vixentes comentadas e accesibles para a súa descarga gratuíta; ou o acceso á carta a través de diversos dispositivos electrónicos e móbiles aos diversos contidos do portal.

Co fin de ampliar e mellorar esta ferramenta, Lex.gal incorpora unha fiestra para que calquera usuaria ou usuario poida facer as achegas e os comentarios que considere oportunos, facilitando así non só a participación de toda a cidadanía neste proxecto senón tamén o seu permanente perfeccionamento e mellora, tal e como require o principio de boa administración.

Benvidos/as a Lex.gal

"Completa base de datos coa versión consolidada, actualizada e en galego de todas as normas ditadas desde o ano 1981 pola Comunidade Autónoma de Galicia"

Preguntas frecuentes

 • Lex.gal recolle, de forma sistematizada e consolidada, todas as normas con rango de lei (leis e decretos lexislativos) aprobadas polo Parlamento de Galicia no período de 1981 a 2018, e os decretos, publicados na sección de disposicións xerais do Diario Oficial de Galicia, no período 2018-2000.

  Durante o ano 2018 engadiranse os demais decretos con contido normativo ata o ano 1995, así como as ordes de maior relevancia publicadas na sección de disposicións xerais do Diario Oficial de Galicia.

  As normas figuran co seu índice, para facilitar a consulta.

 • As versións consolidadas das normas están elaboradas a partir dos textos publicados no Diario Oficial de Galicia, mais non teñen carácter oficial.

  Aínda que o noso obxectivo é manter actualizada a base de datos, non se garante a continuidade na posta á disposición das normas e dos textos consolidados nin se asumen responsabilidades por calquera erro ou omisión contido neles, dado o seu carácter meramente informativo e xuridicamente non vinculante. A utilización polos/as usuarios/as da información ofrecida na base de datos realizarase pola súa conta e risco, correspondéndolles en exclusiva a responsabilidade fronte a terceiras persoas dos danos que, de xeito directo ou indirecto, puidesen derivar deste feito.

 • Partindo da norma inicial, fóronse creando novas versións coas sucesivas modificacións que a norma foi experimentando. Deste xeito, pódese atopar tanto a redacción consolidada e vixente no momento en que se consulta como a norma consolidada e vixente nunha data concreta ou no intervalo de tempo que á persoa usuaria de Lex.gal lle interese consultar.

 • Na parte superior dereita, unha pestana permite consultar as distintas redaccións da norma desde a súa entrada en vigor.

  Así mesmo, o buscador que figura na parte esquerda da pantalla permite buscar a norma actualmente vixente, a norma derrogada ou a norma vixente entre dúas datas.

 • Si. No despregable «normas afectadas» poden consultarse as normas afectadas por aquel obxecto da consulta.

 • Ademais de poder consultarse o despregable correspondente, ao inicio de cada norma contense un elenco das modificacións operadas sobre os seus distintos preceptos. Nel indícase a norma mediante a cal se levou a cabo cada unha das modificacións. En cada unha delas, un enlace redirixe ao precepto afectado, no que, de estimarse preciso, figura unha nota aclaratoria dos termos en que se realizou a modificación.

 • Unha vez seleccionada a norma que se desexa consultar, indicarase se esta está en vigor ou derrogada. Non obstante, naqueles casos particulares nos que, por exemplo, a entrada en vigor da norma se produza de xeito gradual ou se someta a condicións, como pode ser a creación de determinados entes, esta será incluída na base de datos como vixente, sen prexuízo de que poidan introducirse notas aclaratorias dos termos en que ten lugar a súa entrada en vigor ou, eventualmente, a súa derrogación.

 • Poderase xerar un arquivo PDF unicamente coa versión consolidada da norma. As demais redaccións deberanse consultar en liña.

Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia